سوالات امتحان هماهنگ کشوری زیست در شهریور81 (پایه اول دبیرستان)

 

1- پیکر هر ویروس از چه اجزایی تشکیل شده است؟5/0

2- گلبول های سفید به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید.5/0

3- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 5/1

زیستگاه – میتوز – اسیدها آمینه ی اساسی

4- فرضیه چیست؟در روش علمی پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟1

5- اجزای اسلی سلول را نام ببرید.75/0

6- اکوسیستم را تعریف کنید. 75/0

7- هر مولکول تری گلیسرید از ترکیب چه موادی حاصل شده است؟ 5/0

8- اندام را تعریف کرده و یک مثال بزنید. از ویتامین های محلول در چربی دو مثال بزنید. 25/1

9- مهم ترین گروه های مواد آلی بدن جانداران را نام ببرید.1

10- انواع بازهای آلی در مولکول DNA را بنویسید.1

11- قند موجود در شکر چه نام دارد؟ بیماری خشکی و ضخیم شدن قرنیه ی چشم چه نام دارد؟ موادخامی که در فتوسنتز مصرف می شوند کدامند؟ 1

12- یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید. پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟ 1

13- نقش کوتیکول در گیاهان چیست؟ آوندهای آبکشی در رگبرگ ها چه وظیفه ای بر عهده دارند؟ 5/0

14- الیاف چیست و بیش تر در کدام گروه از غذاها وجود دارد؟ 5/0

15- وظایف شبکه ی آندوپلاسمی در سلول چیست؟ 5/0

16- چرا در اداره ی پلیس از انگشت به عنوان یک روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود؟5/0

17- روش پاستوریزه کردن را شرح دهید. در پاستوریزه کردن کدام گروه از میکروب ها از بین می روند؟75/0

18- فتوسنتز کنندگان اصلی کره ی زمین کدام اند؟چرا؟ نشاسته معمولاً در کدام اندامک گیاهی ذخیره می شود؟1

19- کم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود؟ علائم این بیماری را بنویسید.75/0

20- سلول های حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلول های بدن دارند؟ از دو افزودنی غذایی گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات هر یک به چه منظوری استفاده می شود؟ 1

21- آیا کلسترول اساساً ماده ی مضری است؟توضیح دهید.75/0

22- معمولاً برای دوام بیش تر چوب رطوبت آن را می گیرند . (خشک می کنند) این کار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود؟75/0

23- در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتری های خاک دخالت دارند: 5/0

تبدیل آمونیاک به نیترات – تبدیل نیترات به نیتروژن هوا

24- چنانچه تراکم جمعیت پرندگان یک جنگل 180 پرنده در هر کیلومتر مربع باشد و مساحت این جنگل 600 کیلومتر مربع باشد تعداد کل پرندگان این جنگل چقدر است؟(با فرمول و انجام محاسبات) 75/0

25- شکل زیر طرح ساده ای از یک باکتری را نشان می دهد : (شکل باکتری ص101) 1

نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید. – کدام بخش یا بخش ها در همه ی انواع باکتری ها وجود دارد؟

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید