نمونه سوالات فصل 1و2 (پایه اول دبیرستان)

آدمی به علت ................... گاهی به خرافات و، جادوگری و حدس و گمان روی آروده است.

تفکر علمی چیست؟

اگر برای یافتن پاسخ سؤالهایمان ار ............................. و ........................... استفاده کنیم ، آنگاه به تفکر علمی نزدیک شده ایم.

 

یک محقق دارای چه ویژگی هایی است؟

برای کاستن از خطاهای اندام حسی ، یک محقق چه می کند؟

روش علمی چیست؟

    قبل از مرحله‌ی فرضیه سازی به ترتیب در روش علمی ، چه مراحلی طی شده است؟

آیا محققان همیشه کارهای خود را از صفر ( تعریف مسئله) شروع می کنند؟ چرا؟

پژوهشگران برای جمع آوری اطلاعات در بیشتر موارد دست به ....................... و ........................... می زنند.

فرضیه چیست؟

چرا محققان آزمایش های خود را تکرار می کنند؟

این تکرار آزمایش جزء‌کدام مرحله از روش علمی است؟

خلق الساعه چیست؟

   آزمایش آقای ون هلمونت در رابطه با خلق الساعه ، چه بود؟

اشتباه آقای ون هلمونت در بررسی خلق الساعه چه بود؟

دانشمندان پس از ون هلمونت از کارهای او چه نتایجی گرفتند؟

ویژگی های یک آزمایش کنترل شده کدامند؟

کنترل یک آزمایش چه فایده ای دارد؟

چرا هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغیرها به جز یکی از آنها که مورد آزمایش است ثابت باشد ؟

طرح مسئله ی آقای ردی چه بود؟

آقای ردی در مرحله‌ی جمع آوری اطلاعات ، چه کارهایی انجام داد؟

فرضیه ی آقای ردی چه بود؟

آزمایش کنترل شده‌ی آقای ردی چه بود؟

آقای ردی از آزمایشات ( آزمایش کنترل شده) خود چه نتیجه ای گرفت؟

آقای ردی در مرحله‌ی انتشار ، چه کاری اناجم داد؟

علوم زیستی چیست؟

دانش علوم زیستی چیست؟

شاخه های اصلی علوم زیستی کدامند؟ هر کدام به چه منظور صورت می گیرند؟

کدامیک از شاخه های علوم زیستی به دیگری وابسته است؟ چرا؟

آیا می توان با روش علمی به همه ی پرسش های آدمی پاسخ داد؟ چرا؟

دو علمی که بیشترین تأثیر و کاربرد را در علوم زیستی دارند کدامند؟

 

 


به ترتیب در روش علمی بعد از مرحله فرضیه سازی دو مرحله بعد کدامند ؟

      از ویژگی های دانشمندان و محققان دو مورد را بنویسید .

   هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

علوم زیستی :

علوم زیستی پایه ای :

فرضیه

تفکر علمی

     جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید .

    وقتی برای همه پاسخ هایی که می دهیم دلیل کافی داشته باشیم آنگاه به ----------- نزدیک شده ایم .

حدس و گمانی که بر پایه اطلاعات قبلی درباره علت پدیده ای زده می شود --------- می نامند .

استفاده انسان از پدیده های زیستی برای زندگی بهتر هدف --------------------- می باشد .

ابزار دقیق اندازه گیری به کمک ------------------ محققان می آیند .

مرحله پنجم از روش علمی  ------------ می باشد .

      هر سلول از سه جزء اصلی ................... و .................... و ................... ساخته شده است .

      علوم زیستی .................. برای استفاده انسان از پدیده های زیستی به منظور زندگی بهتر فعالیت دارد .

آدمی به علت  ------------ به خرافات ، جادوگری و حدس و گمان روی آورده است .

مراحل روش علمی عبارتند از :

       تعریف مسئله ç -------- ç فرضیه سازی ç -------- ç  ثبت یافته ها    ç تفسیر و نتیجه گیری ç   انتشار گزارش

آزمایش کنترل شده آزمایشی است که در آن -----------------------------------

      پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند ؟

نظریه سلولی به چه مواردی اشاره می کند ؟ (دو مورد)

روش علمی را تعریف کنید .

در مراحل روش علمی بعد از جمع آوری اطلاعات چه مرحله ای  قرار دارد ؟

چرا برای یافتن پاسخ همه پرسش ها ، نمی توان از روش علمی استفاده کرد ؟

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید :

از خطاهای حس بینایی دو مورد را بنویسید .

پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور صورت می گیرند ؟

طرح مسئله آقای ردی چه بود ؟

دو علمی را که بیشترین اهمیت و کاربرد را در علوم زیستی دارند نام ببرید  .

چرا نمی توان پاسخ همه پرسش ها را از طریق روش علمی به دست آورد ؟

کنترل آزمایش چه فایده ای دارد ؟

   چرا محققان نتایج کارهای خود را منتشر می کنند ؟

پاسخ دهید که : الف ) ویژگی های آزمایش کنترل شده کدامند ؟

ب ) آقای ردی از آزمایش کنترل شده خود چه نتیجه ای گرفت ؟

ج ) پنجمین مرحله از مراحل پلکان مانند روش علمی کدام است ؟

آزمایش کنترل شده در ازمایش ردی چه بود ؟

   علوم زیستی کاربردی را تعریف کنید .

یک مثال برای خطای لامسه بنویسید .

اگر غلظت کربن دی اکسید محیط از 1/0 % بیشتر باشد ، شدت فتوسنتز کاهش می یابد . چگونه این موضوع را آزمایش می کنید ؟

در آزمایش های آقای ردی :

هدف از تکرار آزمایش ها چه بود ؟

آزمایش کنترلی او را بنویسید .

پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور صورت می گیرند ؟ مثال بزنید .

نوشتن کتاب آزمایشهایی درباره پیدایش حشرات توسط آقای ردی بیانگر کدام مرحله در روش علمی است ؟

برای خطای بینایی یک مثال بزنید .

یکی از نقص های آزمایش ون هلمونت در رابطه با نظریه خلق الساعه چه بود ؟

/ 4 نظر / 198 بازدید
ساسان

جواب داشت خوب بود

FarahNaz :)

Like..Ch Nazii. [ماچ]

......

ووووی مامانیییی

آیدا

منم باساسان موافقم ای کاش جواب داشت[خنثی]