نومه سوالات فصل 7 ( پایه اول دبیرستان)

اکولوژی (بوم شناسی) را تعریف کنید؟

اکوسیستم را تعریف کنید؟مثال بزنید.

زنجیره غذایی را تعریف کرده و مثال بزنید؟

شبکه غذایی را تعریف کنید؟

چرا نمی توان خورشید را در زنجیرة غذایی قرار داد؟

هرم انرژی را تعریف کنید؟

چرا در یک زنجیرة غذایی تمام انرژی نهفته در گیاه سبز به آخرین مصرف کننده نمی رسد؟

از راههای اتلاف انرژی در موجودات مصرف کننده دو مورد را بنویسید؟

به چه علت سیر انرژی در طبیعت به صورت هرمی است.

سالانه چه میزان از انرژی نور  خورشید صرف ماده سازی در گیاه می شود؟

چرا هرم انرژی ، هرم ماده نیز به شمار می رود؟

هرم تعداد را تعریف کنید.

فرایند پوسیدگی را تعریف کنید؟

سه گروه از عوامل مهم که در پوسیدگی نقش دارند را نام ببرید؟

آنزیمهای موجود در بدن جاندار چه نقشی در فرایند پوسیدگی جسد ان جاندار دارند؟

نقش جانوران مردارخوار در فرایند پوسیدگی را توضیح دهید.

به چه موجوداتی تجزیه کننده گفته می شود؟مثال بزنید.

تجزیه کنندگان چگونه با عث پوسیدگی می شوند؟

نحوه تغذیه میکربها از ماده موجود در بدن جانداران مرده چگونه است؟

در فرایند پوسیدگی بدن انسان کدام بخش ها سریعتر و کدام بخشها دیرتر تجزیه می شوند؟

علت تولید گرما  و بوی بد در محل پوسیدگی را بنویسید؟

شرایط لازم برای پوسیدگی را نام برده و یکی از موارد اهمیت پوسیدگی را نیز بنویسید؟

مومیایی شدن را توضیح دهید؟

در روش مومیایی شدن چرا در جسد پوسیدگی رخ نمی دهد؟

معمولا برای دوام بیشتر چوب رطوبت انرا می گیرند این کار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود؟

سرعت رشد میکربها در محیطهای گرم نسبت به محیط های سرد چگونه است؟

چرا پوسیدگی در گرما سریعتر صورت می گیرد؟

سرما چه اثری بر پوسیدگی دارد؟

علت سالم ماندن اجساد ماموتهایی که هزاران سال قبل در یخ های قطبی باقی مانده اند چیست؟

تنفس بی هوازی را تعریف کنید. نتیجه تنفس بی هوازی تولید چه ماده ای است؟

اثراسید بر تجزیه و پوسیدگی چیست؟

چرا در غیاب اکسیژن پوسیدگی به طور کامل انجام نمی شود‍؟

تورب در چه شرایطی به وجود می آید؟

برای ترکیبات شیمیایی که باعث مرگ تجزیه کنندگان می شوند مثال بزنید.

علت سالم ماندن اجساد ببرهای دندان شمشیری در گودال های قیر در کالیفرنیا چیست؟

چرا نمونه هایی مثل مار و عقرب را در الکل نگهداری می کنند؟ توضیح دهید.

چگونه می توان موجب پوسیدگی شد؟

کود برگ چیست؟ چه استفاده ای دارد؟

از چه ترکیباتی می توان در تهیه کود برگ استفاده کرد؟

شرایط لازم برای تهیه کود گیاهی چیست؟

علت استفاده از آهک در تهیه کود گیاهی چیست؟

اهمیت پوسیدگی در چیست؟

اهمیت پوسیدگی در چرخه عناصر چیست؟

دو مورد استفاده از پوسیدگی را بنویسید؟

برای زباله های تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر مثال بزنید؟

چرا برخی از زباله ها تجزیه ناپذیرند؟

نگهداری غذا به چه منظور صورت می گیرد؟

نگهداری غذا چگونه انجام می شود؟

یک مثال برای میکربی که باعث سمی شدن غذا می شود ذکر کنید.

چرا لازم است میکربهایی مانند سالمونلا را از بین ببریم؟

چهار روش نگهداری غذا را فقط نام ببرید؟

دمای بالا چه اثری بر میکرب دارد؟

در صنایع کنسرو سازی مواد غذایی را چگونه اماده می کنند؟

از راههای نگهداری غذا انجماد را تعریف کنید؟

انجماد چه اثری بر میکرب دارد؟

چرا باید غذای یخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟

در کدامیک از روش های نگه داری غذا میکروبها کشته نمی شوند؟

خشک کردن ماده غذایی چگونه به نگهداری ماده غذایی کمک می کند؟

برای جلوگیری از پوسیدگی انگور آن را به کشمش تبدیل می کنند، چگونه این کار مانع فساد آن می شود؟

در کدامیک از روش های نگه داری غذا میکروبها غیر فعال می شوند؟

نقش ترکیبات شیمیایی در نگهداری ماده غذایی چیست؟

روشهای مختلف نگهداری ماده غذای با  استفاده از ترکیبات شیمیایی را نام برده ومثال بزنید.

چرا دودی کردن باعث حفظ ماده غذایی می شود؟

نمک سود کردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگیری می کند؟

روش پرتو دهی چه اثری بر حفظ ماده غذایی دارد؟

مشکل  روش پرتو دهی در نگهداری مواد غذایی چیست؟

روشهای سترون کردن شیر را نام ببرید؟هر کدام را تضیح دهید.

روش پاستوریزه کردن شیر را شرح دهید؟ ب- در پاستوریزه کردن کدام گروه از میکروبها  از بین می روند؟

ویژگی و عیب استفاده از روش دمای بالا برای سترون کردن شیر یست؟

ویژگی و عیب استفاده از روش پاستوریزه کردن در سترون کردن شیر چیست؟

کدام دانشمند برای اولین بار کاربرد روش گرم کردن را در از بین بردن میکرب های شیر مطرح کرد؟

روش استفاده از کاربرد روش گرم کردن  در از بین بردن میکرب های شیر برای جلوگیری از ابتلا به  

چه بیماری هایی رواج یافته است؟

باکتری مولد سل بیشتر در چه غذای وجود دارد؟

چرخه مواد در طبیعت را تعریف کنید.

میزان دی اکسید کربن هوای اطراف ما چقدر است؟

چرخه کربن را تعریف کنید.

چرخه کربن را توضیح دهید.

با رسم شکل چرخه کربن را نشان دهید.

نیترات چیست؟گیاه چه استفاده ای از آن می کند؟

باکتری ها و قارچ ها پروتئینهای بدن جاندارن را به چه ماده ای تبدیل می کنند؟

به طور خلاصه بنویسید چگونه نیترات موجود در خاک به پروتئین تبدیل می شود؟

منا بع تولید آمونیاک در طبیعت را بنویسید؟

کدام باکتریها خاک را برای رشد گیاهان مناسب می سازند؟

کدام باکتریها نیترات خاک را کاهش می دهند؟

چرخه نیتروژن را تعریف کنید.

چرخه نیتروژن را توضیح دهید.

در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتریها نقش دارند؟

الف- تبدیل آمونیاک به نیترات                     ب- تبدیل نیترات به نیتروژن هوا          

ج- نیترات به آمونیاک                             د- نیتروژن هوا به پروتئینهای گیاهی

نقش باکتریهای شوره گذار در چرخة نیتروژن چیست؟

باکتریهای شوره زدا چه نقشی در چرخه نیتروژن دارند؟  

باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن به چه صورتی زندگی می کنند؟

باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن با ریشه چه گیاهانی به صورت همزیست زندگی می کنند؟

چرا باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن سودمندند؟

پروتئین های بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی  به نیترات معدنی تبدیل می شود؟

باکتریهای تثبیت کنندة نیتروژن که در ریشة گیاه نخود زندگی می کنند چگونه باعث افزایش نیترات خاک می شوند؟

/ 1 نظر / 71 بازدید
بردیا

سیبیلاتو بزن