هیدرات های کربن

قندها،نشاسته هاوسلولزبه گروهیاز ترکیبات کههیدرات کربننامیدهمی‌شوند، تعلق دارند. نام مذکور از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که اکثر ترکیبات ازاین نوع دارای فرمول عمومیهستند وبنابراین می‌توان آنها راهیدرات کربننامید. هیدراتهای کربن ، حاوی آبنیستند.

هیدراتهای کربن مواد اصلی ترکیباتی هستند کهگیاهانازآنها تشکیل شده‌اند. آنها غذاهای مهم حیواناتند، بدین معنی که زنجیرهای کربنی رابرای ترکیباتی که توسط موجودات زنده سنتز می‌شوند، فراهم می‌کنند و به عنوان منبعانرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هیدرات کربن بر اساس درجه پلیمر شدنتراکمی ، به سه گروه تقسیم می‌شوند.

منوساکاریدها

منوساکاریدها قندهایی ساده هستند که بر اثرهیدرولیزی اسیدیبه واحدهای ساده‌تر تفکیک نمی‌شوند. از هیدرولیز یک مولکول اولیگوساکارید ، دو تا شش مولکول قند ساده‌تر بدست می‌آید و از هیدرولیز کامل یک مولکول پلی ساکارید، مونومرهای منوساکارید بسیار زیاد تولید می‌شود. تقریبا 70 منو ساکارید شناختهشده‌اند که 20 تای آنها در طبیعت می‌باشد و در حیوانات ، یکی از اجزای سازنده خوناست.

ساختمان گلوزاست که فراوانترین قند موجود در طبیعت می‌باشد و در حیوانات یکی از اجزای سازندهخون است. ساختمان گلوکز ، گروههایمتعددی دارد وانحلال‌پذیری زیاد منوساکاریدها در آب به این دلیل است که این گروههایبا آبپیوندهیدروژنیایجاد می‌کنند.

گلوکز که بهنامهایدکستروز،قند انگوروقند خوننیز شناخته می‌شود و درآب‌نبات‌سازی تجاری بکار می‌رود، غالبا در مواردی که برای حفظ حیات منبع انرژی سریعمورد نیاز باشد. محلولفروکتوز، منوساکاریدی است که در بسیاری ازمیوه‌ها و همچنین در قند معمولی یافت می‌شود. گلوکز و فروکتوز مستقیما قابل جذب وهضم می‌باشند.

 

دی ساکارید

/ 0 نظر / 23 بازدید