نمونه سوالات زیست یک (تستی,تشریحی,...)

1.نظریه خلق الساعه را چه کسی باطل کرد؟

الف)ارسطو          ب)پاستور          ج)ردی          د)ون هلمونت

2.علو زیستی پایه ای به منظور شناخت قوانین حاکم بر پدیده های ...........صورت میگیرد.

3.مرحله ی پنجم روش علمی تفسیر یافته ها است .     ص        غ

4.روش علمی چیست؟

5.نام کتابی که ردی بعد از آزمایشات مکرر جمع آوری کرد چیست؟

                            ****************

1.نقش میتوکندری در سلول چیست؟

الف)پروتئین سازی           ب)آزادکردن انرژی          ج)ترشح مواد به خارج          د)ذخیره مواد مختلف

2.کدام یک از اندامک های زیر دارای دو عدد غشاء هستند؟

الف)واکوئل         ب)ریبوزوم          ج)میتوکندری         د)لیزوزوم

3.گروهی از سلول ها که هماهنگ با یک دیگر وظیفه ی خاصی در بدن انجام می دهند ...................را تشکیل می دهند.

الف)بافت         ب)اندام         ج)دستگاه         د)اندامک

4.سیتوپلاسم بخشی از سلول است که ترکیب اصلی آن.........و...................هستند.

5.رشد بدن ما بیشتر حاصل............است.

6.بدن یک موجود زنده پرسلولی از چند ............تشکیل شده است.

7.در بدن ما تقسیم سلولی در هنگام نیاز به آن متوقف می شود.     ص         غ

8.تقسیم هسته سلمل به دو هسته ی همانند میوز نام دارد.    ص      غ

9.DNAفعالیت های سلول را در کنترل دارد.   ص          غ

10.تفاوت موجودات زنده با غیر زنده را توضیح دهید.

11.سلول از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

12.چه کسی و چگونه سلول را کشف کرد ؟

13.کروماتین چیست؟

14.تومور چیست؟انواع آن را نام ببرید.

15.دستگاه چیست؟

                          ****************

1.کوچکترین واحد سازنده ماده چه نام دارد؟

الف)مولکول        ب)اتم          ج)عنصر          د)هسته

2.مقدار آب موجود در بدن موجودات زنده در چه محدوده ای است؟

الف)65تا95        ب)80تا95          ج)85تا90           د)65تا90

3.اتم هابه هم می پیوندندو.................را به وجود می آورند.

4.مهم ترین ماده معدنی موجود در طبیعت وبدن موجودات زنده...........است.

5.معروف ترین منوساکارید ساکارز است.             ص         غ

6.در ساختار هیدرات های کربن،هیدروژن،اکسیژن ونیتروژن به کار میرود.                 ص             غ

7.انواع قندها را نام ببرید.

8.آنزیم چیست؟

9.چه شرایطی باید فراهم شود تا آنزیم ها بتوانند فعالیت کنند؟

10.چربی ها در بدن چه نقشی دارند؟

                         ****************

1.کلیه جانوران غذا و انرژی مورد نیاز خود رااز...............بدست می آورند.

2.مواد خام مصرفی در فتوسنتز به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

الف)اکسیژن-هیدرات های کربن    ج)دی اکسید کربن-هیدراتهای کربن          

ب)دی اکسید کربن-آب                 د)اکسیژن-آب  

3.ماده ی سبز موجود درگیاهان.............نام دارد.

4.بیشترین عمل فتوسنتز را.................انجام می دهد.

5.به لایه ی کوتینی روی روپوست کوتیکول می گویند.    ص          غ

6.گلوکزبه سختی درآب حل می شود.         ص         غ

7.آوند چیست؟انواع آن را نام ببرید.

8.چرا استفاده بیش ازحد کود های آلی برای بدن ومحیط زیان آوراست؟

9.چرا گلوکزدربرگ ذخیره نمی شود؟

10.چه ویژگی هایی برگ را برای عمل فتوسنتزمناسب می سازد؟

                               ************

1.مصرف کدام یک ازمواد زیر ازبیماری شب کوری جلوگیری می کند؟

الف)کاروتن          ب)سلولز          ج)ویتامین          د)تیامین

2.یکی از رایج ترین بیماری ها ی حاصل ازسوء تغذیه درکشورها ی فقیر...................است.

الف)کمبود پروتئین           ب)کواشیوکور          ج)گواتر          د)موارد 1و2

3.بیماری گواتر براثرچه ماده ای ایجاد می شود؟

الف)ید          ب)ویتامینc          ج)نیاسین          د)تیامین

4.ویتامینB3 بیماری...............را ایجاد می کند.

الف)گواتر          ب)پلاتر          ج)زخم شدن اطراف دهان       

د)فشارخون بالا

5.برای سخت شدن استخوان ها درسنین کودکی ازچه چیزی استفاده

می کنند؟

الف)ویتامینB2        ب)سدیم        ج)آهن         د)ترکیبات کلسیم دار

6.کمبود ویتامینA منجربه بیماری...............می شود.

7.علت متورم شدن ماهیچه ها دربیماری کواشیوکورنفوذ..........به درون...................است.

8.چربی های جانوری در دمای معمولی مایع اند.    ص      غ

9.چربی ها باعث کم شدن انرژی می شوند.      ص          غ

10.ویتامین ها به چند گروه تقسیم می شوند؟

11.ازغده تیروئید چه هورمونی ترشح می شود؟

12.انواع ویتامینB رانام ببرید.

13.چرا رنگ خون قرمز است؟

14.آیا به جزفقر مادی،کم اطلاعی وکم سوادی هم دربروزسوء تغذیه

موثراست؟

15.برای کسی که می خواهد ازبیماری های قلبی دوری کند کدام غذاها

توصیه می شود؟

16.گرزوفتالمی چگونه بوجود می آید؟

17.انواع مواد معدنی موجود دربدن را نام ببرید.

18.آب ازچه راه هایی وارد وازچه راه هایی ازبدن خارج می شود؟

19.تغذیه به چه منظورانجام می گیرد؟

20.ساختاردیواره سلولی را بنویسید.

                           ***************

1.شخصی دارای گروه خونیB است.درصورتی که این فرد نیازبه خون

داشته باشد باتزریق خونی با کدام گروه خونی مشکل بوجود نمی آید؟

الف)O          ب)AB          ج)B           د)A

2.اگرخون فردی فقط با سرم ضدB لخته شود گروه خونی او....... است.

3.هدف ازتقسیم میوزبوجود آمدن سلول های..........و.............است.

4.تقسیم میوزدراندام های جنسی صورت می گیرد.    ص        غ

5.به چه دلیل فرد درانتقال خون نا آشنا می میرد؟

6.چرا گروه های خونی مختلفی درانسان ها وجود دارد؟

7.ارتباط بین نسل ها راچه چیزی برقرارمی کند؟

8.هرنوکلوئتید ازچه قسمت هایی تشکیل شده است؟

9.همانند سازی مولکولDNA چگونه صورت می گیرد؟

10.ژن چیست؟

11.اساس انواع گروه های خونی چیست؟

12.هنگام انتقال خون ازفردAB به فردO چه اتفاقی می افتد؟

13.دو ویژگی اثر انگشت که ان رابرای کار پلیس آسان می کند

کدامند؟

14.غده هیپوفیز درکدام قسمت بدن قراردارد؟

15.برای بهبود کمی وکیفی محصولات زراعی ودامی دانشمندان چه

می کنند؟

                           **************         

1.پله دوم هرم انرژی را کدام گزینه پوشش می دهد؟

الف)گیاهان سبز          ب)جانورگیاهخوار          ج)جانورگوشت خوار           د)هیچکدام

2.کل موجودات زنده درروی کره زمین به دو دسته تقسیم می شود.

ص            غ

3.به مجموع چند زنجیزه غذایی.....

/ 0 نظر / 13 بازدید