پیش آزمون(پایه اول دبیرستان)

        

1.در روش علمی کدام قبل از بقیه انجام می گیرد؟

1)فرضیه سازی             2)جمع آوری اطلاعات             3)نظریه سازی             4)تعریف مسئله

2.کدام گزینه نادرست است؟

1)آزمایش دارو ها روی بدن جانوران آزمایشگاهی از علوم زیستی پایه است.

2)دانشمندان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند.

3)در مرحله جمع آوری اطلاعات، آزمایس نیز انجام می گیرد.

4)درستی یا نادرستی یک فرضیه به کمک آزمایش تعیین می شود.

3.کدام گزینه درست است؟

1)دیواره ی سلول ورود مواد را کنترل می کند.

2)شناسایی مواد موجود در محیط اطراف به عهده دیواره‍ ی سلولی است.

3)ترکیب اصلی سیتوپلاسم سلول، آب و پروتئین های محلول است.

4)اسکلت سلولی شامل رشته و لوله هایی از جنس پلی ساکارید ها است.

4.آزاد کردن انرژی مواد غذایی بر عهده کدام است؟

1)ریبوزوم                   2)لیزوزوم                       3)میتو کندری                    4)واکوئل

5.کدام گزینه نا درست است؟

1)کروماتین، علاوه بر DNA دارای پروتئین نیز است.

2)دستگاه گلژی در گوارش مواد غذایی نقش دارد.

3)اسکلت سلولی شامل رشته ها و لوله هایی از جنس پروتئین است.

4)میتو کندری غشای دولایه دارد.

6.ریبوزوم ها در کدام  محل ساخته می شوند؟

1)هسته                 2)شبکه ی آندوپلاسمی           3)دستگاه گلژی        4)میتوکندری

7.یک سلول آدمی هنگامی که کروموزوم ها در وسط سلول آرایش یافته اند، چه تعداد کروماتید دارد؟

1)23                     2)46                               3)92                             4)184

8.در قارچ ها کدام ماده یافت نمی شود؟

1)سلولز                  2)گلیکوژن                      3)گلوکز                          4)گلیسرول

9.در همه ی مواد آلی ........... به عنوان عنصر اصلی وجود دارد.

1)نیتروژن                2)اکسیژن                      3)فسفر                          4)کربن

10.کدام یک در آب حل نمی شود؟

1)آمینو اسید          2)تری گلیسرسد             3)ساکارز                          4)گلوکز

11.کدام یک در همه ی سلول ها وجود دارد؟

1)ریبوزوم               2)لیزوزوم                      3)کلوروپلاست                    4)واکوئل بزرگ

12.کدام یک از موارد زیر از اشتباهات ون هلمونت می باشد؟

1)انجام ندادن آزمایش

2)کنترل نکردن آزمایش

3)استفاده نکردن از کار دانشمندان قبلی

4)عدم توجه به واقعیت و منطق

13.در مرحله سوم تقسیم میتوز چه اتفاقی می افتد؟

1)استقرار کروموزوم ها در وسط سلول

2)پدیدار شدن دو سلول دختر

3)تبدیل کروماتین به کروموزوم

4)جدا شدن کروماتید ها از ناحیه سانترومر

14.در یک سلول ماهیچه ای، سلول برگ و سلول غده تیروئید به ترتیب کدام اندامک ها بیشتر مشاهده می شود؟

1)واکوئل- ریبوزوم- لیزوزوم

2)شبکه اندوپلاسمی- واکوئل- لیزوزوم

3)میتوکندری- کلروپلاست- دستگاه گلژی

4)ریبوزوم- کلروپلاست- واکوئل

15.کدام گزینه زیر درست است؟

1)ساکارز مونوساکاریدی است که در قند و شکر یافت می شود.

2)واحد اندازه گیری ویروس ها و سلول ها نانو متر می باشد.

3)بخش مهمی از غشاء های سلولی، لیپید و بخش اصلی دیواره سلولی گیاهان سلولز است.

4)به توده سلول هایی که به طور عادی گاهی تقسیم می شوند، تومور می گویند.

16.اصلی ترین غذای بسیاری از گیاهخواران کدام مورد است؟

1)سلولز                   2)نشاسته                             3)گلیکوژن                      4)ساکارز

17.هر پروتئین از تعداد زیاری .......... که به یکدیگر متصل هستند،ساخته شده است.

1)اسید چرب            2)اسید آمینه                          3)گلیسرول                     4)مونو ساکارید

18.سوخت رایج بسیاری از سلول ها ......... است.

1)اسید آمینه                 2)ساکارز                          3)نشاسته                     4)گلوکز

19.کدام مورد درباره لیپید ها درست نمی باشد؟

1)بخش مهمی از غشای سلولی را می سازند.

2)در تولید انرژی برای سلول، مصرف می شوند.

3)دارای عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن هستند.

4)در آب حل نمی شوند.

20.دلیل اختصاصی بودن عمل آنزیم ها مربوط به کدام مورد نیست؟

1)شکل و ساختار مواد اولیه

2)شکل و ساختار جایگاه فعال آنزیم

3)چگونگی اتصال آنزیم به مواد اولیه

4)مقدار آنزیم موجود در محیط

21.مواد اولیه مورد مصرف در فتوسنتز کدام است؟

1)دی اکسید کربن – آب

2)اکسیژن – هیدرات کربن

3)آب – اکسیژن

4)هیدرات کربن – دی اکسید کربن

22.آغاز کننده ی واکنش های فتوسنتز کدام مورد است؟

1)کلروفیل               2)کلروپلاست               3)سلول های برگ             4)سلول های نگهبان برگ

23.استحکام برگ مربوط به کدام بخش آن می باشد؟

1)میان برگ              2)رگبرگ                        3)کوتیکول                       4)اپیدرم

24.کدام عنصر در ساختار کلروفیل وجود دارد؟

1)آهن                       2)کلسیم                        3)سدیم                       4)منیزیم

25.مواد نتروژن دار چگونه وارد گیاه می شوند و در خاک چگونه ایجاد می گردند؟

1)محلول – کود گیاهی افزوده شده به خاک

2)نامحلول – کود گیاهی افزوده شده به خاک

3)محلول – توسط باکتری های خاک ساخته می شود.

4)نامحلول – توسط باکتری های داخل خاک ساخته می شود.

26.شخصی دارای گروه خونی A است. ماده ی روی گلبول قرمز و ماده موجود در سرم  خون او چیست؟

1)B – ضد     A               2)A – ضد B                      3)BوA – ضد A                  4)BوA – ضد A

27.در سلول جنسی نر و ماده، به ترتیب حجم کدام بیش تر است؟

1)هسته – سیتوپلاسم

2)سیتوپلاسم – هسته

3)هسته – هسته

4)سیتوپلاسم – سیتوپلاسم

28.تعداد سلول جنسی حاصل از میوز در افراد نر و ماده چگونه است؟

1)در افراد نر هر میوز، 4 و در افراد ماده هم 4 سلول جنسی تولید می شود.

2)در افراد نر هر میوز، 1 و در افراد ماده 4 سلول جنسی تولید می شود.

3)در افراد نر هر میوز، 4 و در افراد ماده 1 سلول جنسی تولید می شود.

4)در افراد نر هر میوز، 1 و در افراد ماده 1 سلول جنسی تولید می شود.

29.در مورد ترکیب نوکلئوتید کدام مورد درست است؟

1)هر نوکلئوتید فقط از 4 باز آلی و قند ساخته شده است.

2)هر نوکلئوتید از 4 باز آلی و قند و فسفات ساخته شده است.

3)هر نوکلئوتید از 1 باز آلی و قند و فسفات ساخته شده است.

4)هر نوکلئوتید از1 باز آلی و قند ساخته شده است.

30.هورمون ویژه غده ی هیپوفیز برای رشد بدن، بر کجا اثر می گذارد؟

1)غضروف دو سر استخوان های دراز

2)غضروف کنار ی استخوان های دراز

3)غضروف دو سر همه استخوان ها

4)غضروف کناری همه استخوان ها          

/ 0 نظر / 49 بازدید