دوم دبیرستان

دوره اول سوالات

1. جاهای خالی جملات زیر را با قرار دادن کلمات مناسب پر کنید.

الف)انرژی نور خورشید درون کلروپلاست، در مکان هایی به نام  ................... به دام م‍ افتد.

ب)از بین بردن موهای زاید روی پوست، به کمک آنزیم ................... صورت می گیرد.

ج)عناصر آوندی از تراکئید های گیاهان، کوتاه تر و .................. هستند.

د)پرده پیوندی ...................، اندام های موجود در حفره شکمی آدمی را از خارج به هم وصل می کند.

2.صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را نشان دهید.

الف)هورمون سکرتین در لوله گوارش آدمی، محرک تولید HCL و تا حدی آنزیم است.

ب)پرده دو جداره دیا فراگم، ریه ها را به دیواره قفسه سینه انسان و سایر پستانداران وصل می کند.

ج)غشای خارجی هسته در واقع ادامه شبکه آندوپلاسمی زبر می باشد.

د)سلول های عصبی ویژه ای که به تغذیه نرون ها کمک می کنند، به نوروگلیا موسوم هستند.

3.هر یک از وظایف زیر در سلول، مریوط به چه ساختاری است؟

الف)گوارش درون سلولی در زنبق

ب)دفع آب اضافی درون پارامسی

4.اصظلاحات زیر را تعریف کنید.

الف)اُسمز

ب)تمایز

ج)کیموس

5.نقش یا وظیفه لیزوزوم در سلول چیست؟(دو مورد ذکر کنید)

6.چگونگی افزایش سرعت انجام واکنش های آنزیمی توسط ویتامین ها و مواد معدنی را بنویسید.

7.جذب آب و مواد غذایی در ملخ، به ترتیب در کدام قسمت لوله گوارشی صورت می گیرد؟

8.در ارتباط با دستگاه گوارش گاو به سوالات زیر  پاسخ دهید.

الف)حجم  کدام قسمت از بقیه بزرگ تر است؟

ب)محل گوارش شیمیایی غذا (معده اصلی) کجاست؟

ج)جذب آب و فشرده سازی مدفوع کجا صورت می گیرد؟

9.چهار ویژگی سازشی در غاز های وحشی برای پرواز در ارتفاعات هیمالیا را بنویسید.

10.پاسخ سؤالات زیر را بنویسید.

الف)بیشترین مقدار هوای ورودی در هنگام دم، وارد کدام قسمت دستگاه تنفس پرنده می شود؟

ب)هنگام بازدم در پرنده، هوای تهویه شده حاصل از دم قبلی به کجا می رود؟

ج)هوای تهویه شده دم قبلی، هنگام دم در پرنده به کجا وارد می شود؟

د)منظور از گردش خون مضاعف چیست و در چه جانورانی دیده می شود؟

ه‍)نام سه لایه سازنده قلب به ترتیب چیست؟

11.منظور از گردش خون مضاعف چیست؟

12.نام سه لایه سازنده قلب به ترتیب چیست؟

13.بیشترین میزان خون بدن آدمی، درون کدام قسمت است؟

14.به چه دلیل، فشار خون سرخرگی به صفر نمی رسد؟

15.پاسخ پرسش های زیر را بنویسید.

الف)محل وجود آنزیم انیدراز کربنیک کجاست؟

ب)کدام ویتامین برای انعقاد خون ضروری است؟

ج)حرکات آمیبی شکل برای عبور از منافذ رگ های خونی را چه می نامند؟

16.سه عامل مؤثر در عبور شیره خام از مسیر غیر پروتوپلاستی در ریشه گیاهان را نام ببرید. مسیر غیر پروتوپلاستی شیره خام در کدام قسمت ریشه پایان می یابد؟

17.پاسخ پرسش های زیر را بنویسید.

الف)دفع ماده زاید نیتروژن دار در چه مهره داری به کمک دستگاه تنفسی صورت می گیرد؟

ب)وزغ ها درون آب و خشکی، به ترتیب چه نوع ماده نیتروژن داری دفع می کنند؟

18.نحوه بازجذب هر یک از مواد زیر در نفرون ها چگونه است؟

الف)گلوکز                                                                                                                                             

ب)اوره

19.پاسخ سؤالات زیر را بنویسید.

الف)دلیل افتادن گردن و پلک ها در موقع خواب چیست؟

ب)دو وظیفه برای اسکلت استخوانی در مهره داران بنویسید.

ج)یون کلسیم در کدام قسمت از تار ماهیچه ای ذخیره می شود؟

20.صفحه هنس در کجار تارچه عضلانی قرار دارد؟

21.زردپی آشیل به کدام ماهیچه بدن متصل است؟

22.دو جانور ثابت نام ببرید.

23.اسکلت خارجی مورچه از چه نوع پلی ساکاریدی تشکیل شده است؟ 

   دوره دوم سوالات

1- پلاسمودسم اصطلاحی است برای :

    الف) غشاء در برگیرنده واکوئل ها                                     ب) ارتباط سیتوپلاسمی سلولهای گیاهی همجوار

    ج) سوراخی در دیواره ضخیم سلولهای گیاهی                        د) سوراخی در پوشش هسته

 2-  کدام اندامک سلولی بطور مستقیم در تشکیل غشاء هسته عمل می کند ؟

     الف) DNA            ب) RNA                 ج) شبکه آندوپلاسمی                د)  دستگاه گلژی

3-  کدامیک از اجزاء سلولی زیر غشاء ندارد:     الف) میتوکندری         ب) دستگاه گلژی        ج) هستک            د) لیزوزوم

4-  درحین تقسیم میتوز، کدامیک از موارد زیر شاهدی بر این ادعاست که آن سلول، یک سلول گیاهی است و نه یک سلول جانوری؟

   الف) فقدان رشته های دوک تقسیم    ب) فقدان سانتریول ها  ج) مضاعف شدن کروموزومها       د) ناپدید شدن غشاء هسته

5- ریبوزوم ها شامل……… هستند.

   الف) RNA و پروتئین     ب) RNA، پروتئین و لیپیدها   ج) لیپیدها و پروتئین ها     د) RNA، پروتئین، لیپید و کربوهیدرات

6- غلظت یک ماده در یک نوع مشخص از سلولهای خونی، بیشتر از غلظت این ماده در پلاسمای اطراف آن می باشد. با این حال این ماده به حرکت خود به داخل سلول ادامه می دهد. فرآیندی که بوسیله آن این ماده وارد سلول می شود چه نام دارد؟

     الف) اسمز                ب) انتشار ساده                    ج) انتشار تسهیل شده                  د) انتقال فعال

7- سلولهایپروکاریوتی کدام یک از اجزاء سلولی زیر را دارند:

      1 - سیتوپلاسم  2- دیواره سلولی  3  -میتوکندری  4- مواد هسته ای  5- ریبوزوم ها، کروماتین  6- هسته   7- سانتریول

      الف) 1-2-4-5           ب) 1-3-5-2-7            ج) 3-4-1-6         د)1-2-3-4-5-7

 8- کدام دسته از مواد زیر می توانند به روش آندوسیتوز و اگزوسیتوز ازغشاء سلولی عبور کنند؟

    الف) پروتئین ها، اسیدهای آمینه، مونوساکاریدها        ب) پلی ساکاریدها، منوساکاریدها،آب

     ج) قطرات روغن،آب ، یونها                                 د) پروتئین ها،قطرات روغن ، پلی ساکاریدها

9- اگریک سلول گیاهی تورژسانس یافته را در شیره سلولی همان سلول که قبل از تورژسانس استخراج شده است قرار دهیم، برای آن سلول چه اتفاقی میافتد؟    الف) تغییری نمی کند        ب) آب از دست می دهد        ج) آب جذب میکند         د) می ترکد

10- کدامیک از مولکول های زیر، در ساختار کلروپلاست یافت نمی شود؟   الف) نشاسته    ب) پروتئین    ج) سلولز    د) فسفو لیپید

11- با توجه به اطلاعاتی که از DNA میرسد،آمینو اسیدها را به یکدیگر متصل می کند و پلی پپتید میسازد.

    الف) دستگاه گلژی        ب) شبکه آندوپلاسمی زبر ( دانه دار)          ج) لیزوزوم              د) ریبوزوم

12- در ارتباط با سانتریول ها، کدامیک از گزینه های زیر نادرست است.

    الف) سانتریول ها در گیاهان پیشرفته دیده نمی شود                              ب) جزء ساختارهای سلولی غشاءدار می باشد

     ج) درسازمان دهی میکروتوبول ها و دوک تقسیم نقش دارد                     د) در تشکیل تاژک و مژکها نقش دارد

13- واکنشهای زیر را کامل کنید.

  الف)    ......+گلوکز         آب + لاکتوز     ب)     ...... + آب          فروکتوز +گلوکز  ج)     ...... + گلوکز         مالتوز + آب

14- الف) نقش فسفولیپید چیست؟

       ب)چه تفاوتی با تری گلیسیریدها دارند؟

15- اسیدهای آمینه را پیوندی به نام…….…….. به همدیگر متصل میکند.

16- برای هر کدام از ترکیب های زیر یک مثال بیاورید.  الف) پنتوزها:.......... ب) پروتئین ذخیره ای:............ج) استروئیدها: ...........  د)آنزیمها:............ ه) پلی ساکارید:.............

17- تشکیل پلیمرها از مونومرها توسط واکنشهای….….. و تجزیه پلیمرها به مونومرها توسط واکنشهای……..انجام می گیرد. 

18- مواد زیر چه اثری بر روی آنزیم ها وسرعت انجام واکنشهای شیمیایی دارند؟

   الف) گرمای زیاد وPH اسیدی:

    ب) ارسنیک و سیانید:

19- در صنعت برای انجام موارد زیر از چه آنزیمهایی استفاده میشود؟

   الف) تهیه شکلات:  .......................  ب) پوست کندن ماهی:   ......................  ج) ساختن اسفنج:  .........................

20- چهار مورد از وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف را بنویسید.

 

21- انرژی خورشید درکدام قسمت کلروپلاست به دام می افتد.

   الف) استروما             ب) فضای بین دو غشاء                   ج) گرانوم ها                     د) درسطح خارجی غشاء بیرونی

22- سه نمونه از اجزاء سلولی که هم در باکتریها و هم در سلولهای گیاهی وجود دارند را نام ببرید. 

23- از اجزاء سلولی:    ( شبکه آندوپلاسمی- پلاست- میتوکندری- دیواره سلولی – دستگاه گلژی  –واکوئل مرکزی – ریبوزوم -          پلاسمودسم – پراکسی زوم – اسکلت سلولی )

   الف) کدام یک فقط در سلولهای گیاهی وجود دارند؟

    ب) کدام یک هم در سلولهای گیاهی و هم در سلولهای جانوری وجود دارند؟

24- الف) خون جزء کدامیک از بافتهای جانوری می باشد؟

        ب) ماده بین سلولی بافت خون چه نام دارد؟

       ج) انواع سلولهای موجود در بافت خون کدامند؟ 

       د) دو مورد از نقش بافت خونی را بنویسید.

25- الف)اصطلاح کلنی برای چه نوع جاندارانی به کار میرود؟  ب) دو مثال بیاورید.

 

 

26- ویژگیها و نقش سلولهای بنیادی در گیاهان را بنویسید.

 

27- انواع سلول های اسکلرانشیمی را نام ببرید.

28- از انواع سلولهای تمایز یافته بافت روپوست، دو نمونه را نام ببرید.

29- عمل جذب و بلع را تعریف کنید.

 

 

30- الف) نقش چینه دان را بنویسید.

     ب) کیسه گوارشی در چه جانداری دیده میشود.

     ج) در کدام جانداران فقط گوارش درون سلولی وجود دارد (2مورد).

     د) در ساختار لوله گوارش به ترتیب از خارج به داخل چه لایه هایی وجود دارند؟

 

31-دو نمونه از آنزیم های موجود در بزاق دهان را نام برده و نقش آنها را بنویسید.

/ 0 نظر / 37 بازدید