اول دبیرستان

پیش آزمون

 

1.در روش علمی کدام قبل از بقیه انجام می گیرد؟

1)فرضیه سازی             2)جمع آوری اطلاعات             3)نظریه سازی             4)تعریف مسئله

2.کدام گزینه نادرست است؟

1)آزمایش دارو ها روی بدن جانوران آزمایشگاهی از علوم زیستی پایه است.

2)دانشمندان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند.

3)در مرحله جمع آوری اطلاعات، آزمایس نیز انجام می گیرد.

4)درستی یا نادرستی یک فرضیه به کمک آزمایش تعیین می شود.

3.کدام گزینه درست است؟

1)دیواره ی سلول ورود مواد را کنترل می کند.

2)شناسایی مواد موجود در محیط اطراف به عهده دیواره‍ ی سلولی است.

3)ترکیب اصلی سیتوپلاسم سلول، آب و پروتئین های محلول است.

4)اسکلت سلولی شامل رشته و لوله هایی از جنس پلی ساکارید ها است.

4.آزاد کردن انرژی مواد غذایی بر عهده کدام است؟

1)ریبوزوم                   2)لیزوزوم                       3)میتو کندری                    4)واکوئل

5.کدام گزینه نا درست است؟

1)کروماتین، علاوه بر DNA دارای پروتئین نیز است.

2)دستگاه گلژی در گوارش مواد غذایی نقش دارد.

3)اسکلت سلولی شامل رشته ها و لوله هایی از جنس پروتئین است.

4)میتو کندری غشای دولایه دارد.

6.ریبوزوم ها در کدام  محل ساخته می شوند؟

1)هسته                 2)شبکه ی آندوپلاسمی           3)دستگاه گلژی        4)میتوکندری

7.یک سلول آدمی هنگامی که کروموزوم ها در وسط سلول آرایش یافته اند، چه تعداد کروماتید دارد؟

1)23                     2)46                               3)92                             4)184

8.در قارچ ها کدام ماده یافت نمی شود؟

1)سلولز                  2)گلیکوژن                      3)گلوکز                          4)گلیسرول

9.در همه ی مواد آلی ........... به عنوان عنصر اصلی وجود دارد.

1)نیتروژن                2)اکسیژن                      3)فسفر                          4)کربن

10.کدام یک در آب حل نمی شود؟

1)آمینو اسید          2)تری گلیسرسد             3)ساکارز                          4)گلوکز

11.کدام یک در همه ی سلول ها وجود دارد؟

1)ریبوزوم               2)لیزوزوم                      3)کلوروپلاست                    4)واکوئل بزرگ

12.کدام یک از موارد زیر از اشتباهات ون هلمونت می باشد؟

1)انجام ندادن آزمایش

2)کنترل نکردن آزمایش

3)استفاده نکردن از کار دانشمندان قبلی

4)عدم توجه به واقعیت و منطق

13.در مرحله سوم تقسیم میتوز چه اتفاقی می افتد؟

1)استقرار کروموزوم ها در وسط سلول

2)پدیدار شدن دو سلول دختر

3)تبدیل کروماتین به کروموزوم

4)جدا شدن کروماتید ها از ناحیه سانترومر

14.در یک سلول ماهیچه ای، سلول برگ و سلول غده تیروئید به ترتیب کدام اندامک ها بیشتر مشاهده می شود؟

1)واکوئل- ریبوزوم- لیزوزوم

2)شبکه اندوپلاسمی- واکوئل- لیزوزوم

3)میتوکندری- کلروپلاست- دستگاه گلژی

4)ریبوزوم- کلروپلاست- واکوئل

15.کدام گزینه زیر درست است؟

1)ساکارز مونوساکاریدی است که در قند و شکر یافت می شود.

2)واحد اندازه گیری ویروس ها و سلول ها نانو متر می باشد.

3)بخش مهمی از غشاء های سلولی، لیپید و بخش اصلی دیواره سلولی گیاهان سلولز است.

4)به توده سلول هایی که به طور عادی گاهی تقسیم می شوند، تومور می گویند.

16.اصلی ترین غذای بسیاری از گیاهخواران کدام مورد است؟

1)سلولز                   2)نشاسته                             3)گلیکوژن                      4)ساکارز

17.هر پروتئین از تعداد زیاری .......... که به یکدیگر متصل هستند،ساخته شده است.

1)اسید چرب            2)اسید آمینه                          3)گلیسرول                     4)مونو ساکارید

18.سوخت رایج بسیاری از سلول ها ......... است.

1)اسید آمینه                 2)ساکارز                          3)نشاسته                     4)گلوکز

19.کدام مورد درباره لیپید ها درست نمی باشد؟

1)بخش مهمی از غشای سلولی را می سازند.

2)در تولید انرژی برای سلول، مصرف می شوند.

3)دارای عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن هستند.

4)در آب حل نمی شوند.

20.دلیل اختصاصی بودن عمل آنزیم ها مربوط به کدام مورد نیست؟

1)شکل و ساختار مواد اولیه

2)شکل و ساختار جایگاه فعال آنزیم

3)چگونگی اتصال آنزیم به مواد اولیه

4)مقدار آنزیم موجود در محیط

21.مواد اولیه مورد مصرف در فتوسنتز کدام است؟

1)دی اکسید کربن – آب

2)اکسیژن – هیدرات کربن

3)آب – اکسیژن

4)هیدرات کربن – دی اکسید کربن

22.آغاز کننده ی واکنش های فتوسنتز کدام مورد است؟

1)کلروفیل               2)کلروپلاست               3)سلول های برگ             4)سلول های نگهبان برگ

23.استحکام برگ مربوط به کدام بخش آن می باشد؟

1)میان برگ              2)رگبرگ                        3)کوتیکول                       4)اپیدرم

24.کدام عنصر در ساختار کلروفیل وجود دارد؟

1)آهن                       2)کلسیم                        3)سدیم                       4)منیزیم

25.مواد نتروژن دار چگونه وارد گیاه می شوند و در خاک چگونه ایجاد می گردند؟

1)محلول – کود گیاهی افزوده شده به خاک

2)نامحلول – کود گیاهی افزوده شده به خاک

3)محلول – توسط باکتری های خاک ساخته می شود.

4)نامحلول – توسط باکتری های داخل خاک ساخته می شود.

26.شخصی دارای گروه خونی A است. ماده ی روی گلبول قرمز و ماده موجود در سرم  خون او چیست؟

1)B – ضد     A               2)A – ضد B                      3)BوA – ضد A                  4)BوA – ضد A

27.در سلول جنسی نر و ماده، به ترتیب حجم کدام بیش تر است؟

1)هسته – سیتوپلاسم

2)سیتوپلاسم – هسته

3)هسته – هسته

4)سیتوپلاسم – سیتوپلاسم

28.تعداد سلول جنسی حاصل از میوز در افراد نر و ماده چگونه است؟

1)در افراد نر هر میوز، 4 و در افراد ماده هم 4 سلول جنسی تولید می شود.

2)در افراد نر هر میوز، 1 و در افراد ماده 4 سلول جنسی تولید می شود.

3)در افراد نر هر میوز، 4 و در افراد ماده 1 سلول جنسی تولید می شود.

4)در افراد نر هر میوز، 1 و در افراد ماده 1 سلول جنسی تولید می شود.

29.در مورد ترکیب نوکلئوتید کدام مورد درست است؟

1)هر نوکلئوتید فقط از 4 باز آلی و قند ساخته شده است.

2)هر نوکلئوتید از 4 باز آلی و قند و فسفات ساخته شده است.

3)هر نوکلئوتید از 1 باز آلی و قند و فسفات ساخته شده است.

4)هر نوکلئوتید از1 باز آلی و قند ساخته شده است.

30.هورمون ویژه غده ی هیپوفیز برای رشد بدن، بر کجا اثر می گذارد؟

1)غضروف دو سر استخوان های دراز

2)غضروف کنار ی استخوان های دراز

3)غضروف دو سر همه استخوان ها

4)غضروف کناری همه استخوان ها   

 

10 نمونه سوال برا{ آمادگی خرداد

 

نمونه سؤال اول

1-چرا محققان کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟5/0

2-واحد های سازنده پادتن ها و ماده ژنتیکی را نام ببرید؟5/0

3-دو مورد از نقشهای کلسیم در بدن انسان را بنویسید؟5/0

4-هریک از موارد زیر باعث چه تغییری در بدن انسان می شوند؟5/0

الف-کمبود ویتامین A            ب-مصرف بیش از حد ویتامین D

5-اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A وضد B لخته شود گروه خونی وی چیست  چرا؟ 1

6-الف DNA  مواد مورد نیاز برای همانند سازی خود را چگونه فراهم می کند؟ 1

ب-چرا لازم است مولکول DNAپس از همانند سازی ثابت بماند؟

ج-چرا برای تشخیص مجرمان از اثر انگشت انها استفاده می کنند؟

7-انتی بیوتیک ها توسط چه جانورانی ساخته می شوند وچه عملی انجام می دهند؟ 1

8-زیستکاه را تعریف کرده و از محیط اطراف محل زندگی خود دو مثال برای ان بزنید؟ 1

9-پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شوند؟ 1

10-از عوامل مو.ثر در پوسیدگی چهار مورد را نام ببرید؟ 1

11-الف- منبع طبیعی چیست  ؟1

ب-وارد کردن پلاستیک و مواد شیمیایی نضیر حشره کشها به طبیعت چه ضرری دارد؟

12-عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند ؟ برای تنظیم جمعیت انسانی  کنترل کدام راحت تر است؟ 1

13-هرم ماده و تعداد را باهم مقایسه کنید؟ 1

14-نمودار رشد باکتری را در در شرایط مساعد با مواد غذایی محدود رسم نموده وتوضیح دهید؟ 1

15-چرا عمل  پادتن ها اختصاصی می باشد واز چه سلولهای ترشح می شوند؟ 1

16-رشد قد شما تحت تاثیر چه هورمونی است واین عمل چگونه صورت می گیرد؟ 1

17-دو اختلاف بین سلولهای جنسی نر و ماده را در انسان شرح دهید؟ 1

18-دو تفاوت بین چربی های گیاهی وجانوری را بنویسید؟ 1

19-برش عرضی یک برگ را کشیده و نام کذاری کنید؟ 1

20-هر یک از اندامکهای زیر مربوط به چه سلولی است (گیاهی یا جانوری ) وچه عملی انجام می دهد؟ 1

الف-میتوکندری      ب- کلروپلاست

21-اصطلاحات زیر را تغریف کنید؟ 2

بوم شناسی           توالی      اینتر فرون         ساپروفیت

 

نمونه سؤال دوم

۱-صحیح یا غلط بودن هر یک از سوالات زیر را مشخص نمایید.5/1 نمره
الف- بیشترین مقدار فتوسنتز در سلولهای برگ انجام می گیرد.
ب- کمبود سدیم سببراشیتیسم میشود.
ج- گروه خونی AB دارای آنتی ژنA و B می باشد.
د- دومین حلقهدر زنجیره غذایی یک گیاهخوار است.
ه- ویروسها ساده ترین موجودات با ساختار سلولیهستتند.
و- اولین خط دفاعی بدن گلبولهای سفید هستند
2-منا سب ترین گزینه را انتخاب نمایید:5/1نمره
الف- پروتئین سازی توسط کدام اندامک انجام میگیرد؟
1-لیزوزوم                       2- میتوکندری                  3- گلژی                         4- ریبوزوم
ب- فرآورده های فتوسنتزی عبارتند از:
1- اکسیژنو دی اکسید کربن         2- آب و اکسیژن               3- گلوکز و اکسیژن           4- آب و دی اکسید کربن
ج- کدامیک برای انعقاد خون لازم است؟
1-ویتامینA                    2- کلسیم                      3- آهن                           4- ویتامین B
د- کدام هیدرات کربن یک پلی سا کارید محسوب میشود؟
1-فروکتوز                       2- گلوکز             3- ساکارز                       4- گلیکوژن
ه- کدام یک فقط با میکروسکپ الکترونی دیده میشود؟
1-سلولگیاهی               2- ویروس                       3- باکتری                       4- سلول جانوری
و- خرگوش در کدام حلقه از زنجیرهغذایی قرار میگیرد؟
1-اول                             2- دوم                           3- سوم                         4- تفاوتی نمیکند.
3- جای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.5/1 نمره
الف- یکی از عناصر کم مصرف بدن عنصر……….است که برای ساختن هورمونتیروکسین لازم می باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسیم میتوز تعداد…………سلول ایجادمیشود.
ج- در ساختار کروماتین ملکولهای…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد کردنانرژی مواد توسط اندامک …………….انجام میگیرد.
ه- ویروس هپاتیت به سلولهای ………….انسان آسیب می رساند.
4-علوم زیستی چیست؟5/0
5-دو وظیفه دیوارهسلولی چیست؟5/0
6-دلایل فرسایش خاک چیست؟ (دو مورد)5/0
7-تفاوت اپیدرم رابا سلول نگهبان روزنه بنویسید. 5/0
8-الف- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی کر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی ژن A و B میباشد؟
9-نوع و نحوه ی قرار گرفتن بازهای آلی در دو رشته ی متقا بل یک مولکول DNA چگونه است؟1
10-هر یک از بیماریهای زیر مربوط به کمبود کدام ماده یاویتامین است؟ 1
الف- کواشیورکور                          ب- گواتر             ج- بری بری                                 د- گزروفتا لمی
11-زنجیره غذایی چیست؟ چرا بیشتر روابط غذایی موجودات زنده بصورت شبکه غذایی میباشد؟
12-هر یک از صفات نامبرده محیطی هستند یا وراثتی ؟یا تحت تاثیر هر دو؟ 1
الف- گروه خونی                           ب- رنگ پوست                            ج- اندازه قد                                 د- نحوه ی تکلم
13-با توجه بهشکل مقابل پاسخ دهید: 1
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد کروموزومها در طیتقسیم چه تغییری یافته است؟
ج- این تقسیم در فرد نر است یا ماده؟ چرا؟
14-اکوسیستم چیست؟ یک مثال بزنید. 1
15-هر یک از بیماریهای ویروسی نامبرده به کدامبخش از بدن آسیب می رساند؟ 1
الف- اوریون                                 ب- فلج اطفال                              ج- ایدز                           د- سرماخوردگی
16-طرح زیر چرخه ی نیتروژن را نشان میدهد. شماره های 1 تا 4 هر یکبیانگر کدام گروه از باکتریهای خاک هستند؟ نام ببرید. 1
17-نحوه ی تولید مثلباکتری ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باکتریها از حد معینی بیشتر نمی شود؟ 1
18-نحوه ی تغذیه باکتری های ساپروفیت و باکتری های انگل چگونه است؟ 1
19-الف- شرایط لازم برای پوسیدگی کدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دلیل هنگام تهیه کودگیاهی ,کمی آهک به آن اضافه می کنند؟
20-الف- تراکم جمعیت را تعریف کنید. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغییر جمعیت را نام ببرید. (4 مورد)

 

نمونه سؤال سوم

1-      آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2-      گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3-      از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4-      برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5-      از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6-      اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7-      برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8-      اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9-      اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10-   DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11-   پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12-   چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13-   به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14-   توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15-   اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16-   دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17-   چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18-   دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19-   اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20-   نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)

 

نمونه سؤال چهارم

1- اولین و آخرین مرحله ی روش علمی را بنویسید.

2- گلیکوژن در چه قسمت هایی از بدن آدمی به مقدار فراوان وجود دارد؟

3- هر کدام از وقایع زیر مربوط به کدام مرحله ی میتوز است:

قرار گیری کروموزوم ها در میان سلول (        )                            تقسیم سیتوپلاسم و ایجاد دو سلول دختر (         )

مشخص شدن کروموزوم ها (         )                                       جدایی کروماتیدهای هر کروموزوم (         )

4- رگبرگ ها چه کارهایی را بر عهده دارند و شامل چه آوندهایی هستند؟

5- هر یک از وظایف زیر مربوط به چه ویتامین یا ماده ی معدنی است؟

بینایی(             )                                                               انتقال اکسیژن (             )  

 انتقال پیام های عصبی (             )                                      چسباندن سلول ها به هم  (               )

6- منظور از الیاف چیست؟ یک فایده و یک منبع برای آن بنویسید.

7- الف) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چیست؟ 

ب) لقاح را تعریف کنید.

8- در بخشی از یک مولکول DNA تعداد باز آلی A برابر 700 و تعداد باز آلیG برابر 200 است . در این بخش از مولکول DNA چه تعداد قند وجود خواهد داشت؟ (با محاسبه)

9- تقسیم میوز را تعریف کرده و بنویسید در چه اندام هایی و به چه منظور انجام می شود؟

10- الف) هورمون رشد از چه غده ای ترشح می شود و بر کجا تأثیر می گذارد؟ 

ب) غده ی ترشح کننده ی هورمون رشد در کجا واقع است؟

11- زنجیره ی غذایی را تعریف و برای آن یک مثال بیاورید.

12- چهار مورد از شرایط لازم برای تهیه ی کود گیاهی را بنویسید.

13- از روش های نگهداری غذا چهارمورد را نام ببرید.

14- پاستوریزه کردن شیر چگونه صورت می گیرد ؟ یک فایده و یک عیب برای این روش بنویسید.

15- بازده تبدیل انرژی را تعریف کرده و مقدار آن را در گندم و نیشکر بنویسید.

16- برای شمارش گلبول های قرمز خون از چه روشی استفاده می شود؟ نحوه ی عمل را مختصراً توضیح دهید.

17- ازدیاد جمعیت بر بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور چه اثری می تواند داشته باشد؟ برای هر یک دو مورد بنویسید.

18- نوعی باکتری هر 20 دقیقه یک بار تولید مثل می کند ، اگر 100 باکتری در ابتدا وجود داشته باشد پس از دو ساعت از آن ها چند باکتری ایجاد خواهد شد؟ ( با محاسبه )

19- دو مورد استفاده برای ویروس نوشته و بیان کنید هر کدام از چه راهی صورت می گیرد؟

20- الف) آنتی بیوتیک ها توسط چه جاندارانی ساخته می شوند؟

ب) یک آنتی بیوتیک مثال بزنید.

ج) برای معالجه ی سرطان از چه روشی استفاده می شود؟

21- شکل های زیر مربوط به چرخه ی زندگی ویروس است ، آن ها را به ترتیبی که اتفاق می افتند شماره گذاری کنید.

نمونه سؤال پنجم

1- به سؤالات تستی زیر پاسخ مناسب بدهید:

انتشار کتاب ردی جزء کداممراحل روش علمی است؟

الف) دوم                        ب) پنجم                                    ج) ششم                                   د) هفتم

یک تکه استخوان در کدامیک ازسطوح سازمان یافتگی پیکر جاندار پر سلولی قرار می گیرد؟

الف) دستگاه                   ب) بافت                         ج)  اندام                         د)   اندامک

سلولهایی که در برگ میتوانند عمل فتوسنتز انجام دهند شامل:

الف) میانبرگ و نگهبان روزنه                                   ب) رگبرگ و نگهبانروزنه

ج) روپوست ومیانبرگ                                            د) روپوست ورگبرگ

گلوکز در بدن انسان به صورتچه مولکولی ذخیره می شود؟

الف) سلولز                     ب) گلیکوژن                    ج) نشاسته                    د)  ساکاروز

محل ساخته شدن آنزیم ها درکدام بخش از سلول است؟

الف) هستک                                                     

/ 0 نظر / 46 بازدید