برج تقطیر

دید کلی

تقطیر، در واقع، جداسازی فیزیکی برشهای نفتی است که اساس آن ، اختلاف درنقطه جوشهیدروکربنهای مختلف است. هر چههیدروکربنسنگینتر باشد، نقطه جوش آن زیاد تراست و هر چه هیدروکربن سبکتر باشد، زودتر خارج می‌شود. اولین پالایشگاه تاسیس شدهدر جهان ، در سال 1860 در ایالت پنسیلوانیای آمریکا بوده است. نفت خام،از کوره‌های مبدل حرارتی عبور کرده، بعد از گرم شدن وارد برجهای تقطیر شده و تحتفشارودمابه دو صورت از برجها خارجمی‌شود و محصولات بدست آمده خالص نیستند. انواع برجهای تقطیر در زیر توضیح دادهمی‌شوند.

 

برجهای تقطیر با سینی کلاهکدار

در برجهای تقطیر با سینی کلاهکدار ، تعدادسینیها در مسیر برج به نوع انتقال ماده و شدت تفکیک بستگی دارد. قطر برج و فاصلهمیان سینی‌ها به مقدارمایعوگازکه در واحد زمان از یکسینی می‌گذرد، وابسته است. هر یک از سینی‌های برج ، یک مرحله تفکیک است. زیرا رویاین سینیها ، فاز گاز و مایع در کنار هم قرار می‌گیرند و کار انتقال ماده از فازگازی به فاز مایع یا برعکس در هر یک از سینی‌ها انجام می‌شود. برای اینکه بازدهیانتقال ماده در هر سینی به بیشترین حد برسد، باید زمان تماس میان دو فاز و سطحمشترک آنها به بیشترین حد ممکن برسد.

بخشهای مختلف برج تقطیر با سینی کلاهکدار

·         بدنه و سینیها:جنس بدنه معمولا ازفولادریخته است. جنس سینی‌ها معمولا ازچدناست. فاصله سینی‌ها رامعمولا با توجه به شرایط طراحی ، درجه خلوص و بازدهی کار جداسازی بر می‌گزینند. دربیشتر پالایشگاههای نفت ، برای برجهای تقطیر به قطر4ftفاصله میان50 - 18 سانتیمتر قرار می‌دهند. با بیشتر شدن قطر برج ، فاصله بیشتری نیز برایسینی‌ها در نظر گرفته می‌شود.

·         سرپوشها یا کلاهکها:جنس کلاهکها از چدن می‌باشد. نوع کلاهکها با توجهبه نوع تقطیر انتخاب می‌شود و تعدادشان در هر سینی به بیشترین حد سرعت مجاز عبورگاز از سینی بستگی دارد.

·         موانع یا سدها:برای کنترل بلندی سطح مایع روی سینی ، به هر سینی سدی بهنام "وییر" (Wier) قرار می‌دهند تا از پایین رفتن سطح مایع از حدمعنی جلوگیری کند. بلندی سطح مایع در روی سینی باید چنان باشد که گازهای بیرون آمدهاز شکافهای سرپوشها بتوانند از درون آن گذشته و زمان گذشتن هر حباب به بیشترین حدممکن برسد. بر اثر افزایش زمان گذشتن حباب از مایع ، زمان تماس گاز و مایع زیاد شده، بازدهی سینی‌ها بالا می‌رود.

برجهای تقطیر با سینی‌های مشبک

در برجهای با سینی مشبک ، اندازه مجراها یاشبکه‌ها باید چنان برگزیده شوند که فشار گاز بتواند گاز را از فاز مایع با سرعتیمناسب عبور دهد. عامل مهمی که در بازدهی این سینیها موثر است، شیوه کارگذاری آنهادر برج است. اگر این سینیها کاملا افقی قرار نداشته باشند، بلندی مایع در سطح سینییکنواخت نبوده و گذر گاز از همه مجراها یکسان نخواهد بود.

خورندگی فلزسینیها هم در این نوع سینیها اهمیت بسیار دارد. زیرا بر اثرخورندگی، قطر سوراخها زیاد می‌شود که در نتیجه مقدار زیادی بخار با سرعت کم از درون آنمجاری خورده شده گذر خواهد کرد. و می‌دانیم که اگر سرعت گذشتن گاز از حد معینی کمترگردد، مایع از مجرا به سوی پایین حرکت کرده بازدهی کار تفکیک کاهش خواهد یافت.

برجهای تقطیر با سینی‌های دریچه‌ای

این نوع سینیها مانند سینیهای مشبکهستند. با این اختلاف که دریچه‌ای متحرک روی هر مجرا قرار گرفته است. درصنعت نفت

/ 0 نظر / 15 بازدید