زیست

بانک مقالات و سوالات زیست شناسی اول و دوم دبیرستان

 
10 نمونه سوال برای آمادگی خرداد(پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

نمونه سؤال اول

1-چرا محققان کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟5/0

2-واحد های سازنده پادتن ها و ماده ژنتیکی را نام ببرید؟5/0

3-دو مورد از نقشهای کلسیم در بدن انسان را بنویسید؟5/0

4-هریک از موارد زیر باعث چه تغییری در بدن انسان می شوند؟5/0

الف-کمبود ویتامین A            ب-مصرف بیش از حد ویتامین D

5-اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A وضد B لخته شود گروه خونی وی چیست  چرا؟ 1

6-الف DNA  مواد مورد نیاز برای همانند سازی خود را چگونه فراهم می کند؟ 1

ب-چرا لازم است مولکول DNAپس از همانند سازی ثابت بماند؟

ج-چرا برای تشخیص مجرمان از اثر انگشت انها استفاده می کنند؟

7-انتی بیوتیک ها توسط چه جانورانی ساخته می شوند وچه عملی انجام می دهند؟ 1

8-زیستکاه را تعریف کرده و از محیط اطراف محل زندگی خود دو مثال برای ان بزنید؟ 1

9-پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شوند؟ 1

10-از عوامل مو.ثر در پوسیدگی چهار مورد را نام ببرید؟ 1

11-الف- منبع طبیعی چیست  ؟1

ب-وارد کردن پلاستیک و مواد شیمیایی نضیر حشره کشها به طبیعت چه ضرری دارد؟

12-عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند ؟ برای تنظیم جمعیت انسانی  کنترل کدام راحت تر است؟ 1

13-هرم ماده و تعداد را باهم مقایسه کنید؟ 1

14-نمودار رشد باکتری را در در شرایط مساعد با مواد غذایی محدود رسم نموده وتوضیح دهید؟ 1

15-چرا عمل  پادتن ها اختصاصی می باشد واز چه سلولهای ترشح می شوند؟ 1

16-رشد قد شما تحت تاثیر چه هورمونی است واین عمل چگونه صورت می گیرد؟ 1

17-دو اختلاف بین سلولهای جنسی نر و ماده را در انسان شرح دهید؟ 1

18-دو تفاوت بین چربی های گیاهی وجانوری را بنویسید؟ 1

19-برش عرضی یک برگ را کشیده و نام کذاری کنید؟ 1

20-هر یک از اندامکهای زیر مربوط به چه سلولی است (گیاهی یا جانوری ) وچه عملی انجام می دهد؟ 1

الف-میتوکندری      ب- کلروپلاست

21-اصطلاحات زیر را تغریف کنید؟ 2

بوم شناسی           توالی      اینتر فرون         ساپروفیت

 

نمونه سؤال دوم

۱-صحیح یا غلط بودن هر یک از سوالات زیر را مشخص نمایید.5/1 نمره
الف- بیشترین مقدار فتوسنتز در سلولهای برگ انجام می گیرد.
ب- کمبود سدیم سببراشیتیسم میشود.
ج- گروه خونی AB دارای آنتی ژنA و B می باشد.
د- دومین حلقهدر زنجیره غذایی یک گیاهخوار است.
ه- ویروسها ساده ترین موجودات با ساختار سلولیهستتند.
و- اولین خط دفاعی بدن گلبولهای سفید هستند
2-منا سب ترین گزینه را انتخاب نمایید:5/1نمره
الف- پروتئین سازی توسط کدام اندامک انجام میگیرد؟
1-لیزوزوم                       2- میتوکندری                  3- گلژی                         4- ریبوزوم
ب- فرآورده های فتوسنتزی عبارتند از:
1- اکسیژنو دی اکسید کربن         2- آب و اکسیژن               3- گلوکز و اکسیژن           4- آب و دی اکسید کربن
ج- کدامیک برای انعقاد خون لازم است؟
1-ویتامینA                    2- کلسیم                      3- آهن                           4- ویتامین B
د- کدام هیدرات کربن یک پلی سا کارید محسوب میشود؟
1-فروکتوز                       2- گلوکز             3- ساکارز                       4- گلیکوژن
ه- کدام یک فقط با میکروسکپ الکترونی دیده میشود؟
1-سلولگیاهی               2- ویروس                       3- باکتری                       4- سلول جانوری
و- خرگوش در کدام حلقه از زنجیرهغذایی قرار میگیرد؟
1-اول                             2- دوم                           3- سوم                         4- تفاوتی نمیکند.
3- جای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.5/1 نمره
الف- یکی از عناصر کم مصرف بدن عنصر……….است که برای ساختن هورمونتیروکسین لازم می باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسیم میتوز تعداد…………سلول ایجادمیشود.
ج- در ساختار کروماتین ملکولهای…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد کردنانرژی مواد توسط اندامک …………….انجام میگیرد.
ه- ویروس هپاتیت به سلولهای ………….انسان آسیب می رساند.
4-علوم زیستی چیست؟5/0
5-دو وظیفه دیوارهسلولی چیست؟5/0
6-دلایل فرسایش خاک چیست؟ (دو مورد)5/0
7-تفاوت اپیدرم رابا سلول نگهبان روزنه بنویسید. 5/0
8-الف- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی کر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی ژن A و B میباشد؟
9-نوع و نحوه ی قرار گرفتن بازهای آلی در دو رشته ی متقا بل یک مولکول DNA چگونه است؟1
10-هر یک از بیماریهای زیر مربوط به کمبود کدام ماده یاویتامین است؟ 1
الف- کواشیورکور                          ب- گواتر             ج- بری بری                                 د- گزروفتا لمی
11-زنجیره غذایی چیست؟ چرا بیشتر روابط غذایی موجودات زنده بصورت شبکه غذایی میباشد؟
12-هر یک از صفات نامبرده محیطی هستند یا وراثتی ؟یا تحت تاثیر هر دو؟ 1
الف- گروه خونی                           ب- رنگ پوست                            ج- اندازه قد                                 د- نحوه ی تکلم
13-با توجه بهشکل مقابل پاسخ دهید: 1
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد کروموزومها در طیتقسیم چه تغییری یافته است؟
ج- این تقسیم در فرد نر است یا ماده؟ چرا؟
14-اکوسیستم چیست؟ یک مثال بزنید. 1
15-هر یک از بیماریهای ویروسی نامبرده به کدامبخش از بدن آسیب می رساند؟ 1
الف- اوریون                                 ب- فلج اطفال                              ج- ایدز                           د- سرماخوردگی
16-طرح زیر چرخه ی نیتروژن را نشان میدهد. شماره های 1 تا 4 هر یکبیانگر کدام گروه از باکتریهای خاک هستند؟ نام ببرید. 1
17-نحوه ی تولید مثلباکتری ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باکتریها از حد معینی بیشتر نمی شود؟ 1
18-نحوه ی تغذیه باکتری های ساپروفیت و باکتری های انگل چگونه است؟ 1
19-الف- شرایط لازم برای پوسیدگی کدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دلیل هنگام تهیه کودگیاهی ,کمی آهک به آن اضافه می کنند؟
20-الف- تراکم جمعیت را تعریف کنید. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغییر جمعیت را نام ببرید. (4 مورد)

 

نمونه سؤال سوم

1-      آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2-      گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3-      از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4-      برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5-      از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6-      اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7-      برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8-      اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9-      اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10-   DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11-   پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12-   چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13-   به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14-   توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15-   اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16-   دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17-   چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18-   دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19-   اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20-   نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)

 

نمونه سؤال چهارم

1- اولین و آخرین مرحله ی روش علمی را بنویسید.

2- گلیکوژن در چه قسمت هایی از بدن آدمی به مقدار فراوان وجود دارد؟

3- هر کدام از وقایع زیر مربوط به کدام مرحله ی میتوز است:

قرار گیری کروموزوم ها در میان سلول (        )                            تقسیم سیتوپلاسم و ایجاد دو سلول دختر (         )

مشخص شدن کروموزوم ها (         )                                       جدایی کروماتیدهای هر کروموزوم (         )

4- رگبرگ ها چه کارهایی را بر عهده دارند و شامل چه آوندهایی هستند؟

5- هر یک از وظایف زیر مربوط به چه ویتامین یا ماده ی معدنی است؟

بینایی(             )                                                               انتقال اکسیژن (             )  

 انتقال پیام های عصبی (             )                                      چسباندن سلول ها به هم  (               )

6- منظور از الیاف چیست؟ یک فایده و یک منبع برای آن بنویسید.

7- الف) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چیست؟ 

ب) لقاح را تعریف کنید.

8- در بخشی از یک مولکول DNA تعداد باز آلی A برابر 700 و تعداد باز آلیG برابر 200 است . در این بخش از مولکول DNA چه تعداد قند وجود خواهد داشت؟ (با محاسبه)

9- تقسیم میوز را تعریف کرده و بنویسید در چه اندام هایی و به چه منظور انجام می شود؟

10- الف) هورمون رشد از چه غده ای ترشح می شود و بر کجا تأثیر می گذارد؟ 

ب) غده ی ترشح کننده ی هورمون رشد در کجا واقع است؟

11- زنجیره ی غذایی را تعریف و برای آن یک مثال بیاورید.

12- چهار مورد از شرایط لازم برای تهیه ی کود گیاهی را بنویسید.

13- از روش های نگهداری غذا چهارمورد را نام ببرید.

14- پاستوریزه کردن شیر چگونه صورت می گیرد ؟ یک فایده و یک عیب برای این روش بنویسید.

15- بازده تبدیل انرژی را تعریف کرده و مقدار آن را در گندم و نیشکر بنویسید.

16- برای شمارش گلبول های قرمز خون از چه روشی استفاده می شود؟ نحوه ی عمل را مختصراً توضیح دهید.

17- ازدیاد جمعیت بر بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور چه اثری می تواند داشته باشد؟ برای هر یک دو مورد بنویسید.

18- نوعی باکتری هر 20 دقیقه یک بار تولید مثل می کند ، اگر 100 باکتری در ابتدا وجود داشته باشد پس از دو ساعت از آن ها چند باکتری ایجاد خواهد شد؟ ( با محاسبه )

19- دو مورد استفاده برای ویروس نوشته و بیان کنید هر کدام از چه راهی صورت می گیرد؟

20- الف) آنتی بیوتیک ها توسط چه جاندارانی ساخته می شوند؟

ب) یک آنتی بیوتیک مثال بزنید.

ج) برای معالجه ی سرطان از چه روشی استفاده می شود؟

21- شکل های زیر مربوط به چرخه ی زندگی ویروس است ، آن ها را به ترتیبی که اتفاق می افتند شماره گذاری کنید.

نمونه سؤال پنجم

1- به سؤالات تستی زیر پاسخ مناسب بدهید:

انتشار کتاب ردی جزء کداممراحل روش علمی است؟

الف) دوم                        ب) پنجم                                    ج) ششم                                   د) هفتم

یک تکه استخوان در کدامیک ازسطوح سازمان یافتگی پیکر جاندار پر سلولی قرار می گیرد؟

الف) دستگاه                   ب) بافت                         ج)  اندام                         د)   اندامک

سلولهایی که در برگ میتوانند عمل فتوسنتز انجام دهند شامل:

الف) میانبرگ و نگهبان روزنه                                   ب) رگبرگ و نگهبانروزنه

ج) روپوست ومیانبرگ                                            د) روپوست ورگبرگ

گلوکز در بدن انسان به صورتچه مولکولی ذخیره می شود؟

الف) سلولز                     ب) گلیکوژن                    ج) نشاسته                    د)  ساکاروز

محل ساخته شدن آنزیم ها درکدام بخش از سلول است؟

الف) هستک                                                                                                                                                           

ب) میتوکندری                                                                                                                                                        

 ج) ریبوزوم                                                                                                                                                             

 د) دستگاهگلژی25/1

2- در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید:

الف) گلوتامات مونوسدیم بطور طبیعی از .......................... تهیه می شود.

ب) زمانی به تفکر علمی نزدیک می شویم که براییافتن پاسخ پرسش ها از ......................... استفاده می کنیم.

ج) محصولات فتوسنتزی مانند هیدرات کربن دربرگها بوسیله .............................. از برگ خارج می شود.

د) افزایش مصرف ویتامین ........................... باعث رسوب کلسیم در سایر بافتها می شود.1

3- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید

الف) کاهش غلظت CO2 باعث افزایش شدت فتوسنتز می شود.

ب) افزایش دما تا 30 درجه باعث کاهش شدتفتوسنتز می شود.

ج) بکمک روش علمی تمام واقعیت های جهان قابلبررسی و تحقیق نیست.

د) توده سلولهای غیر عادی که دائماً در حالتقسیم هستند را تومور بدخیم گوییم.1

4-  هر یک از توضیحات سمت راست با یکی ازاصطلاحات سمت چپ مناسب است آنها را به هم ربط دهید.

الف) استفاده از قوانین وراثت در بهبود محصولاتکشاورزی                                           1- سانترومتر

ب) لایه ای است متشکل از ماده ای مومی رویاپیدرم                                                2- پروتئین

ج) کاهش فعالیت آنزیم ها در بدن انسان                                                                  3-کوتیکول

د) محل اتصال دو کروماتید                                                                                      4- علوم زیستکاربردی

هـ) تأمین کننده رشد وترمیم در بدن                                                                        5- گواتر

و) بزرگ شدن غده تیروئید                                                                                      6- تب

                                                                                                                        7-هیدراتکربن   5/1

5-  مرحله چهارم از مراحل روش علمی در آزمایشاتردی را بنویسید. 1

6-  یک تفاوت آزمایش ردی با آزمایش ون هلمونت چهبود؟ 5/0

7-  سه ویژگی آنزیم ها را بنویسید.75/0

8-  بین نشاسته و سلولز یک شباهت و سه تفاوتساختاری بنویسید. 1

9-  در مورد تقسیم میتوز به سؤالات زیر پاسخدهید

الف) تقسیم میتوزی به چه منظوری انجام می شود؟

ب) اگر سلولی 6 کروموزوم داشته باشد بعد از 2بار میتوز متوالی چند سلول و هر سلول با چه تعداد کروموزوم تشکیل می‌شود؟ 1

10-  آزمایشی طراحی کنید که تأثیر صدا در رشدگیاه را نشان دهد؟ 1

11-  دو تفاوت فرضیه سازی و نظریه سازی را بیانکنید.1

12-  در هر کدام از سلولهای زیر کدام اندامک بهتعداد زیادتری وجود دارد؟ 1

الف) سلولهای میانبرگ (                 )                                 ب) سلولهای ماهیچهدست (                     )

ج) سلولهای ترشح کننده آنزیم معده (           )                     د)سلولهای رنگی درون ریشه چغندر (                    )

13-  هر یک از واکنش های زیر چه تغییری در ماده غذایی ذکرشده ایجاد می کنند؟ چرا؟ 1

الف) اضافه کردن لوگل (محلول ید) به تکه ای سیبزمینی.

ب) اضافه کردن چند قطره آبلیمو به مقداری شیر.

14- در هر مورد علت را بنویسید. 1

الف) در هنگام جمع آوری اطلاعات از ابزارهایعلمی استفاده می کنیم.

ب) کاهش رشد گیاهانی که برگهای سفید و سبزدارند

ج) سلولهای گیاهی نسبت به سلولهای جانوریمقاومت و سختی بیش تری دارند.

د) مصرف بیش از حد زرده تخم مرغ باعث بروزبیماری های قلبی می شود.

15-  چرا در کم خونی (آنمی) معمولاً شخص خسته وضعیف می شود؟ 2                                                                          

16-  در مورد ویتامین B1 (تیامین) به سؤالات زیر پاسخ دهید: 1

الف) ویتامین B1 در چه موادی یافت می شود؟ ( حداقل دو ماده ی غذایی نام برید)

ب) کمبود آن چه بیماری ایجاد میکند؟

ج) در این بیماری کدام بخش بدن دچار آسیب میشود؟                                                                                               

17-  الف) کروموزوم های مختلف انسان از نظرساختاری با یک دیگر چه تفاوتهایی دارند ( حداقل دو تفاوت بنویسید)1

ب) چه شباهتی بین کروموزوم های مختلف وجوددارد؟                                                                                                  

18-  یک دانشمند زیست شناسی برای تعیین اثرگازهای شیمیایی جنگی در ایجاد سرطان تحقیقی انجام داده است. دراین تحقیق 100 نفراز مجروحان شیمیایی جنگ با 100 نفر از افراد همان منطقه جنگی که شیمیایی نشده انداز نظر ابتلا به سرطان مقایسه می شوند. در گروه اول 38 نفر و در گروه دوم 19 نفرمبتلا به سرطان شده اند. 1

الف) در این تحقیق گروه های آزمایش و کنترل رامشخص کنید.

ب) فرضیه این تحقیق چه بوده است؟

19-  در جدول زیر میزان کلسترول خون و سختی جدارسرخرگها ثبت شده است.1

الف) نمودار این تغییرات را رسم کنید.

ب) بر اساس این نمودار مشخص کنید در صورتی کهمیزان کلسترول خون 5/2 واحد باشد سختی جدار سرخرگها چقدر خواهد بود؟

میزان کلسترول ( واحد انتخابی )                             1                  2              3                   4            5

سفتی جدار سرخرگها( واحد انتخابی )                     5/0               25/1         5/2                75/3       5

          1

جمع نمرات         20

 

نمونه سؤال ششم

1- یک ملکول تری گلیسرید پس از تجزیه به چه ملکولهایی تبدیل می شود
2- هر یک از بیماریهای زیر در اثر کمبود چه عاملی در بدن ایجاد میشود
الف: پلاگر ب: آنمی
3- دو نقش چربی ها را در بدن بنویسید؟
4- الف: کدام گروه خونی فاقد هردو ماده ضد
A و ضد B در سرم خون است؟
ب: کدام گروه خونی دارای هردو ماده ضد
A و ضد B در سرم خون است؟
5- جانوران مردار چگونه به پوسیدگی مواد آلی کمک می کنند؟
6- چرا در تنفس بی هوازی( در غیاب اکسیژن) پوسیدگی به طور کامل انجام نمی شود؟
7- هر یک از ویروسهای زیر به کدام سلولهای بدن آسیب می رسانند:
الف: ویروس ایدز ب: ویروس هپاتیت
8- برای هریک از اجزای سلولی زیر یک وظیفه بنویسید:
الف: دستگاه گلژی ب: اسکلت سلولی
9 – هورمون رشد چگونه باعث افزایش طول قد در انسان می شود؟
10 - از نظر عفونی شدن بریدگی های عمیق خطرناک ترند یا بریدگیهای سطحی؟ چرا؟
11 - الف- نقش رگبرگ در برگها چیست؟ ( دو مورد ذکر شود)
ب- مهمترین محصول فتوسنتزی چه ماده ای است؟
ج- کدام روپوست روزنه فراوان تری دارد؟
12- الف- آنتی بیوتیک ها به طور طبیعی توسط چه جاندرانی ساخته می شوند؟
ب- کرو ماتین از چه اجزایی(موادی) تشکیل شده است؟
13- اکوسیستم چیست؟ یک مثال بزنید؟
14- از نظر اقتصاد محیط زیست خوردن غذاهای گیاهی به صرفه تر است یا خوردن غذاهای جانوری؟ چرا؟
15 – هاگ درونی چیست؟ چگونه تشکیل می شود و چه اهمیتی برای باکتری دارد؟
16- نوع و نحوه قرارگیری بازهای آلی در دو رشته متقابل یک ملکول
DNA چگونه است؟
17- طرح زیر چرخه نیتروژن را در طبیعت نشان می دهد شماره های 1 تا 4 هریک بیانگر کدام گروه از باکتریهای خاک هستند؟ نام ببرید.(شکل 11-7)
18- والدین کودکی که مبتلا به نرمی استخوان بوده به پزشک مراجعه نموده اند. پزشک علاوه بر تجویز دارو به ایشان توصیه کرده که چند ساعت در روز کودک در معرضنور خورشید قرار دهند علت این توصیه چیست؟
19- در کدام روش یا روشهای زیر ماده غذایی معمولا فاقد باکتری می شود
و در کدام باکتری ممکن است غیر فعال باقی بماند:
الف- حرارت دادن بالا ب- خشک کردن ج- انجماد د- پرتو دهی
20- ورود بیش از حد ترکیبات نیتروژن دار یا فسفردار به یک آبگیر چه اثری
بر آن خواهد داشت؟
21- با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید( شکل6-6 ) صفحه 55
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد کروموزوم ها در طی تقسیم چه تغییری کرده است؟
ج- با ذکر یک دلیل بگویید این تقسیم در فرد نر رخ داده یا فرد ماده؟
22- الف نحوه تغذیه باکتری انگل چگونه است؟
ب- نحوه بیگانه خواری گلبولهای سفید چگونه است؟
23- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:
الف- فرضیه ب- ژن ج- کنام

نمونه سؤال هفتم

1- چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟
2- کدام ملکول قادر به همانند سازی ( ساختن مولکول شبیه خود) است؟
واحد سازنده این ملکول چیست؟
3- دو مورد از نقشهای سدیم در بدن انسان را ذکر کنید؟
4- مصرف هریک از مواد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد:
الف: سیکلامات ب: مصرف بیش از حد ویتامین
D
5- انواع تومور را نام ببرید؟
6- ترشح پادتن و عمل بیگانه خواری هر کدام از وظایف کدام گروه گلبولهای سفید است؟
7- هرم انرژی چیست؟
8- سه گروه از عوامل مهم را که در ایجاد پوسیدگی نقش دارند نام ببرید؟
9- شکل یک کروموزوم را رسم کرده و بخشهای مختلف آن را به دقت نام گذاری کنید؟
10- اگر خون فردی با هر نوع سرم ضد
A ( آنتی کور A ) و ضد B ( آنتی کور B) لخته شودگروه خونی وی چیست؟ چرا؟
11-عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟ برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است ؟
12- دو مورد از موارد استفاده ویروسها را بنویسید و روش استفاده در هر مورد را ذکر نمائید؟
13- درباره منحنی مقابل به پرسشهای زیر پاسخ دهید:(منحنی 1-4)صف 28
الف: منحنی را تفسیر کنید
ب: دلیل کاهش سریع میزان فتوسنتز در دماهای بالاتر از 33 درجه چیست؟
14- آیا میکروبهای ساپروفیت هم می توانند باعث بیماری زایی شوند؟ باذکر مثال توضیح دهید؟
15- پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شود؟
16- دو تفاوت بین چربیهای گیاهی و چربیهای جانوری را بنویسید؟
17- چرا باید غذای یخ زده را بلافاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟
18- در اختلاف اساسی سلولی جنسی نر وماده را در انسان شرح دهید؟
19- توضیح دهید چرا ویروسها را انگل اجباری درون سلولی می دانند؟
20- گونه را تعریف کرده ویک مثال از گونه غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر
21- به پرسشهای زیر پاسخ دهید
الف- وظیفه پروتئین هموگلوبین چیست؟
ب- محلول ید دار لوگول برای شناسایی کدام ماده آلی استفاده می شود؟
ج- نقش میتو کندری در سلول چیست؟
د- ویروس اوریون به کدام بخش بدن آسیب می رساند؟
ه- بزرگترین اندامک سلولی چیست؟
ی- هورمون رشد از کدام غده ترشح می شود؟
22- اصطلاحات زیر را تعریف کنید
الف- لقاح ب- شبکه غذایی ج- بوم شناسی

نمونه سؤال هشتم

 

   درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید:  1                                                  غلط  صحیح 

   1-  الف – فرضیه حدس وگمانی است که برپایه اطلاعات ودرباره علت پدیده ای زده می شود. 

    ب – بعد از تعریف مسئله باید بلافاصله فرضیه سازی نمود.

    ج – ون هلمونت درآزمایش تفکرخلق الساعه به عقاید قبلی خود توجه نکرد.                

    د – پژوهش های علوم زیستی کاربردی به منظور استفاده انسان از پدیده های زیستی است.                    

2-   جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :   1                                                                                  

 الف -  تقسیم هسته سلول به دو هسته همانند ..................... نام دارد.

  ب – سلول های ......................... اگر فشاری به آنها وارد نشود سر جای خود باقی می مانند.

  ج – خوردن سبزی ومیوه که دارای .................... می باشند ، برای جلوگیری از ابتلا به یبوست توصیه می شود.

   د – شیرین کننده های مصنوعی موسوم به ...................... ممکن است به کروموزوم هاآسیب برساند.

  3-منظور از کنترل آزمایش چیست ؟1

4-   عمل هر یک ازاین اندامکهای سیتوپلاسمی را ذکر کنید:1

1- میتوکندری  2– دستگاه گلژی 3– ریبوزوم  4– کلروپلاست

5-  دیواره سلولی در چه سلول هایی وجود دارد( 3مورد )ونقش اصلی آن چیست ؟ 1                                                        

6-   پاسخ کوتاه دهید :  1                                                                                                                    

    الف – گلوکز در سلول های کبدی به چه صورتی ذخیره می گردد؟

    ب – دو نقش لیپید ها در سلول را بنویسید.

    ج – واحد سازنده پروتئین ها چه نام دارد ؟

  7--چهار عنصر اصلی شرکت کننده در ترکیب مواد آلی را نام ببرید .1

8-  مواد خام و محصولات فتوسنتز را نام ببرید. 1      

   9-علت پدیده های زیر را بنویسید:1                                                                                                      

 1- بسیاری ازبرگها نازک هستند، اما مساحت زیاد دارند. 2- گیاهان آکواریومی موجب جلوگیری از مرگ ماهیها می شوند.

10-  هر یک از بیماری های زیر در اثرکمبود چه ماده ای ایجاد می شوند ؟  1                                                        

      1- آنمی             2 - بری بری              3- فشار خون                  4 –اسکوروی  

11-  هر یک از بیماری های سمت راست را به یکی از مواد غذایی سمت چپ که می تواند از آن جلوگیری کند وصل کنید:   1  

                                                  شب کوری                                        گوشت

                                                  راشیتیسم                                          هویج

                                                  گواتر                                               پنیر

                                                  پلاگر                                               نمک ید دار  

12- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد نور خورشید در سنتز ویتامین D موثر است. 1                                             

13-   خون فردی با سرم ضد A و ضد B رسوب می دهد . این فرد از چه گروه های خونی می تواند خون بگیرد ؟ 1

14-   ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها در ساختار DNA چگونه است ؟1                    

15-  تعریف کنید :1

  1- هرم انرژی      2 – توالی   

16-  با ذکر دو دلیل ثابت کنید که پوسیدگی دارای اهمیت زیادی است .  1

17-  با توجه به چرخه های مواد به سوالات زیر پاسخ دهید :    2

  1 - چرا کشاورزان بعضی مواقع در زمینهای خود عدس یا یونجه می کارند ؟

  2 – چرا درصد گاز CO2 در هوا معمولا ثابت است ؟     

18-  الف – دو ماده اصلی سازنده بدن ویروس ها کدامند؟  2

   ب – اینترفرون چیست ؟

   ج – باکتری های ساپروفیت چگونه غذای خود را به دست می آورند ؟

    د – لنفوسیت ها چگونه از بدن در برابر بیماری دفاع می کنند ؟

نمونه سؤال نهم

فرضیه چیست ؟5/0

1-هر یک از کارهای زیر بر عهده کدامیک از بخش های سلول می باشد ؟1

الف ) ترشح مواد به خارج از سلول

ب ) انتقال مواد به بخش های مختلف سلول

ج ) آزاد کردن انرژی

د ) شناسایی سلول های مجاور

2-به چه دلیل آنزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟5/0

3-چه ویژگی هایی برگ را برای انجام عمل فتوسنتز مناسب می سازند ؟ (4 مورد )1

4-الف ) چرا خوردن چربیهای گیاهی بهتر از مصرف چربی های حیوانی است ؟1

ب ) گوشت گیاهی و گوشت جانوری را  از نظر اسید آمینه با همدیگر مقایسه کنید .

5-هر یک از بیماری های زیر بر اثر کمبود چه موادی حاصل می شود ؟1

الف ) شب کوری              ب ) کواشیور کور              ج) کم خونی                   د ) کرتینیسم

6-الف ) تقسیم میتوز و تقسیم میوز چه تفاوتی با همدیگر دارند ؟ 1

ب ) سلول تخم چگونه تشکیل می شود ؟

7-اگر خون فردی با سرم ضد A لخته شود ،‌گروه خونی این فرد چیست ؟ با ذکر دلیل 1

8-DNA چگونه همانند سازی می کند ؟ توضیح دهید .1

9-الف ) DNA  چگونه اطلاعات را از نسلی به نسل دیگر انتقال می دهد ؟ 1

ب ) ترتیب استقرار بازهای آلی در یک رشته DNA  به صورت ACGTAGA می باشد . ترتیب بازهای آلی در رشته مقابل آن چگونه است ؟ بنویسید .

10-هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید .2

الف) زنجیره غذایی :                     ب ) جمعیت :                  ج ) اکوسیستم :                         د ) توالی :

11-الف) هرم انرژی چیست ؟ 1

ب ) چرا به هرم انرژی هرم ماده نیز گفته می شود ؟

12-دو عامل فیزیکی که در عمل پوسیدگی نقش دارد را نام برده و نقش هر کدام را بنویسید .1

13-چهار روش که در نگهداری مواد غذایی به کار می رود را نام ببرید .1

14-چرخه کربن  را به صورت شکلی ساده نشان دهید . 1

15-الف ) وقتی گفته می شود که اکوسیستم به نقطه اوج خود رسیده است ، منظور چیست ؟1

ب ) خاک چگونه فرسایش پیدا می کند ؟

16-چهار ویژگی مهم برای ویروس ها بیان کنید .1

17-الف )ویروس ایدز چگونه به بدن ما آسیب می رساند ؟ 1

این ویروس از چه راه هایی منتقل می شود ؟ (2 مورد )

18-الف ) چرا باکتری ها عمل هاگ سازی را انجام می دهند ؟ 1

ب ) باکتری های ساپروفیت چگونه تغذیه می کنند ؟

19-چگونگی تولید مثل ویروس ها را شرح دهید .1

نمونه سوال دهم

1-به ترتیب در روش علمی بعد از مرحله فرضیه سازی دو مرحله بعد کدامند ؟5/0

2-نقش هر یک از اندامک های ریبوزوم و واکوئل در سلول ها چیست ؟1

3-واحد سازنده هر یک از مواد آلی زیر چیست ؟5/0

الف ) چربی ها

ب) پروتئین ها

4-آزمایشی طراحی کنید که بتوان در آن تاثیر افزایش دما بر شدت فتوسنتز را بررسی کرد .1

5-هر یک زا مواد و ترکیبات زیر چه نقشی در بدن ما بر عهده دارند ؟1

الف) قند ها

ب ) چربی ها

ج) سدیم

د ) ویتامین D

6-هر یک از بیماری ها و اختلالات زیر به  دلیل کمبود چه ماده غذایی ایجاد می شوند ؟1

الف) راشیتیسم

ب) بری بری

ج) گواتر

د) شب کوری

7-الف) ویژگی های اثر انگشت کدامند ؟1

ب) شخصی با گروه خونی A  از چه گروه های خونی می تواند خون دریافت کند ؟

8-توضیح دهید که چرا تعداد کروموزوم ها در طی چندین نسل تولید مثل جنسی افزایش نمی یابد ؟1

9-طرز همانند سازی مولکول DNA را همراه با رسم شکل توضیح دهید .1

10-تاثیر هر یک از عوامل محیط و وراثت را بر بروز صفات جاندار شرح دهید .1

11-هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید .5/1

الف) زنجیره غذایی :

ب ) جمعیت :

ج ) هرم انرژی :

12-برای انجام عمل پوسیدگی چه شرایطی لازم است ؟ 4 مورد بنویسید .1

13-الف) چرخه کربن را به صورت طرحی ساده نشان دهید .5/1

ب ) در فرآیند شوره برداری در چرخه نیتروژن چه اتفاقی رخ می دهد ؟

14-الف ) توالی چیست ؟5/1

ب ) چه موقع اکوسیستم به حالت اوج خود می رسد ؟

ج  ) از ویژگی های اکوسیستم اوج 2 مورد را بنویسید .

15-الف) بهترین راه کنترل جمعیت آدمی چیست ؟5/1

ب ) تراکم جمعیت چگونه محاسبه می شود ؟

ج ) از بحران های ناشی از افزایش جمعیت 2 مورد بنویسید .

16-الف )اینترفرون چیست ؟ 1

ب ) چرا بیماری ایدز نسبت به سایر بیماری های ویروسی  خطرناکتر است ؟ 2 دلیل

17-چگونگی فعالیت و تکثیر ویروس ها را شرح دهید  .1