زیست

بانک مقالات و سوالات زیست شناسی اول و دوم دبیرستان

 
نمونه سوالات فصل 1و2 (پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

آدمی به علت ................... گاهی به خرافات و، جادوگری و حدس و گمان روی آروده است.

تفکر علمی چیست؟

اگر برای یافتن پاسخ سؤالهایمان ار ............................. و ........................... استفاده کنیم ، آنگاه به تفکر علمی نزدیک شده ایم.

 

یک محقق دارای چه ویژگی هایی است؟

برای کاستن از خطاهای اندام حسی ، یک محقق چه می کند؟

روش علمی چیست؟

    قبل از مرحله‌ی فرضیه سازی به ترتیب در روش علمی ، چه مراحلی طی شده است؟

آیا محققان همیشه کارهای خود را از صفر ( تعریف مسئله) شروع می کنند؟ چرا؟

پژوهشگران برای جمع آوری اطلاعات در بیشتر موارد دست به ....................... و ........................... می زنند.

فرضیه چیست؟

چرا محققان آزمایش های خود را تکرار می کنند؟

این تکرار آزمایش جزء‌کدام مرحله از روش علمی است؟

خلق الساعه چیست؟

   آزمایش آقای ون هلمونت در رابطه با خلق الساعه ، چه بود؟

اشتباه آقای ون هلمونت در بررسی خلق الساعه چه بود؟

دانشمندان پس از ون هلمونت از کارهای او چه نتایجی گرفتند؟

ویژگی های یک آزمایش کنترل شده کدامند؟

کنترل یک آزمایش چه فایده ای دارد؟

چرا هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغیرها به جز یکی از آنها که مورد آزمایش است ثابت باشد ؟

طرح مسئله ی آقای ردی چه بود؟

آقای ردی در مرحله‌ی جمع آوری اطلاعات ، چه کارهایی انجام داد؟

فرضیه ی آقای ردی چه بود؟

آزمایش کنترل شده‌ی آقای ردی چه بود؟

آقای ردی از آزمایشات ( آزمایش کنترل شده) خود چه نتیجه ای گرفت؟

آقای ردی در مرحله‌ی انتشار ، چه کاری اناجم داد؟

علوم زیستی چیست؟

دانش علوم زیستی چیست؟

شاخه های اصلی علوم زیستی کدامند؟ هر کدام به چه منظور صورت می گیرند؟

کدامیک از شاخه های علوم زیستی به دیگری وابسته است؟ چرا؟

آیا می توان با روش علمی به همه ی پرسش های آدمی پاسخ داد؟ چرا؟

دو علمی که بیشترین تأثیر و کاربرد را در علوم زیستی دارند کدامند؟

 

 


به ترتیب در روش علمی بعد از مرحله فرضیه سازی دو مرحله بعد کدامند ؟

      از ویژگی های دانشمندان و محققان دو مورد را بنویسید .

   هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

علوم زیستی :

علوم زیستی پایه ای :

فرضیه

تفکر علمی

     جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید .

    وقتی برای همه پاسخ هایی که می دهیم دلیل کافی داشته باشیم آنگاه به ----------- نزدیک شده ایم .

حدس و گمانی که بر پایه اطلاعات قبلی درباره علت پدیده ای زده می شود --------- می نامند .

استفاده انسان از پدیده های زیستی برای زندگی بهتر هدف --------------------- می باشد .

ابزار دقیق اندازه گیری به کمک ------------------ محققان می آیند .

مرحله پنجم از روش علمی  ------------ می باشد .

      هر سلول از سه جزء اصلی ................... و .................... و ................... ساخته شده است .

      علوم زیستی .................. برای استفاده انسان از پدیده های زیستی به منظور زندگی بهتر فعالیت دارد .

آدمی به علت  ------------ به خرافات ، جادوگری و حدس و گمان روی آورده است .

مراحل روش علمی عبارتند از :

       تعریف مسئله ç -------- ç فرضیه سازی ç -------- ç  ثبت یافته ها    ç تفسیر و نتیجه گیری ç   انتشار گزارش

آزمایش کنترل شده آزمایشی است که در آن -----------------------------------

      پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند ؟

نظریه سلولی به چه مواردی اشاره می کند ؟ (دو مورد)

روش علمی را تعریف کنید .

در مراحل روش علمی بعد از جمع آوری اطلاعات چه مرحله ای  قرار دارد ؟

چرا برای یافتن پاسخ همه پرسش ها ، نمی توان از روش علمی استفاده کرد ؟

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید :

از خطاهای حس بینایی دو مورد را بنویسید .

پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور صورت می گیرند ؟

طرح مسئله آقای ردی چه بود ؟

دو علمی را که بیشترین اهمیت و کاربرد را در علوم زیستی دارند نام ببرید  .

چرا نمی توان پاسخ همه پرسش ها را از طریق روش علمی به دست آورد ؟

کنترل آزمایش چه فایده ای دارد ؟

   چرا محققان نتایج کارهای خود را منتشر می کنند ؟

پاسخ دهید که : الف ) ویژگی های آزمایش کنترل شده کدامند ؟

ب ) آقای ردی از آزمایش کنترل شده خود چه نتیجه ای گرفت ؟

ج ) پنجمین مرحله از مراحل پلکان مانند روش علمی کدام است ؟

آزمایش کنترل شده در ازمایش ردی چه بود ؟

   علوم زیستی کاربردی را تعریف کنید .

یک مثال برای خطای لامسه بنویسید .

اگر غلظت کربن دی اکسید محیط از 1/0 % بیشتر باشد ، شدت فتوسنتز کاهش می یابد . چگونه این موضوع را آزمایش می کنید ؟

در آزمایش های آقای ردی :

هدف از تکرار آزمایش ها چه بود ؟

آزمایش کنترلی او را بنویسید .

پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور صورت می گیرند ؟ مثال بزنید .

نوشتن کتاب آزمایشهایی درباره پیدایش حشرات توسط آقای ردی بیانگر کدام مرحله در روش علمی است ؟

برای خطای بینایی یک مثال بزنید .

یکی از نقص های آزمایش ون هلمونت در رابطه با نظریه خلق الساعه چه بود ؟

نظریه تولید خود بخودی (خلق الساعه )چه چیزی را بیان می کند ؟

چرا معمولا محققان کار خود را از صفر شروع نمی کنند ؟

پنهان کردن گوشت زیر خاک توسط ردی و تکرار آزمایش کدامیک از مراحل روش علمی را نشان می دهد ؟

چرا باید پژوهشگر سعی کند همه عواملی را که بر نتیجه آزمایش اثر می گذارند کنترل کند ؟

   یک راه غلبه بر خطاها و محدودیت حواس آدمی را ذکر کنید .

بعد از اینکه حدس و گمان ما درباره اطلاعات بدست آمده اثبات شد ، آنگاه به کدامیک از جواب های زیر رسیده ایم؟ 

نظریه¨        قانون   ¨      فرضیه  ¨       تصورات¨

کدامیک از افراد زیر نظریه خلق الساعه را به طور کامل رد کرد ؟

ون هلمونت ¨    فرانچسکو ردی ¨    ارسطو¨   لویی پاستور¨

در کارهای آقای ردی مراحل اول و دوم روش علمی را مشخص کنید .

 


1.       یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید.

2.       روش علمی حل مسایل چیست؟

3.       مراحل مختلف روش علمی را به ترتیب نام ببرید.

4.       در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟

5.       هدف از تعریف مسئله در روش علمی چیست؟

6.       چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

7.       فرضیه چیست؟

8.       در علوم تجربی چگونه یک فرضیه تأیید یا رد می شود؟

9.       هدف از تکرار آزمایش در روش علمی چیست؟

10.   نظریه خلق الساعه چیست ؟یک مثال بیاورید؟

11.   کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را پذیرفتند؟

12.   کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را رد کردند؟

13.   آزمایشی که ون هلمونت در مورد نظریه خلق الساعه انجام داد چه بود؟

14.   یکی از نقص های کار ون هلمونت را بنویسید؟

15.   دو درس مهمی که دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

16.   آزمایش ساده ای در مورد نظریه خلق الساعه بنویسید؟
آزمایش کنترل شده را تعریف کنید؟

- ردی برای بررسی علت فاسد شدن گوشت چه فرضیه ای را ارائه داد و چگونه این فرضیه را آزمایش کرد؟

17.   فرانچسکو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟

18.   آزمایش های کنترلی ردی را بیان کنید ؟

19.   در آزمایش ها ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟

20.   فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها را بنویسید؟

21.   علوم زیستی چیست؟

22.   دو گروه اصلی علوم زیستی را بنویسید؟

23.   پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟

24.   پژوهشهای علوم زیستی پایه ای به چه منظور استفاده می شود؟

25.   آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟

26.   روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟

27.   چند سال قبل در یکی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهیها بنویسید؟

28.   چرا هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغیرها به جز یکی از آنها که مورد آزمایش است ثابت باشد


 

آزمایش کنترل شده را تعریف کنید؟

آزمایش ساده ای مورد نظریه خلق ا لساعه(پیدایش خود به خودی موجودات زنده )بنویسید؟

روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟

فرضیه را تعریف کنید در علوم تجربی چگونه یک فرضیه تأیید یا رد می شود؟

فرانچسکو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟

زیست شناسی چگونه علمی است؟

چند سال قبل در یکی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهیها بنویسید؟

آزمایش های کنترلی ردی را بیان کنید ؟

علوم زیستی را تعریف کنید و دو گروه اصلی آن را بنویسید؟

دو درس مهمی که دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

روش علمی را تعریف کنید و مراحل آن را بنویسید؟

هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغییرها به جز یکی از مورد آزمایش است ،ثابت باشد،این کار چه لزومی دارد؟

نظریه خلق الساعه چیست ؟یک مثال بیاورید؟

شش مرحله از مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید؟

در روش علمی پس از فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟

یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی را بنویسید؟

پژوهشهای علوم زیستی کاربردی به چه منظور استفاده می شود؟

چرا محققان معمولاًًکار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

چرا نمی توان پاسخ همه ی پرسشها را با روش علمی بدست آورد؟

در آزمایش ها ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟

فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها را بنویسید؟

چه موقع آدمی به خرافات ،جادوگری و حدس و گمان روی می آورد؟

چه موقع به تفکر علمی نزدیک می شویم ؟

آیا شک کردن در مسائل علمی لازم است؟در این مورد عوامل کمک کننده به محققان چیست ؟ مثال بزنید.

محققان برای حل مسائل علمی از چه روشی استفاده می کنند ؟این روش چند مرحله دارد؟ به ترتیب نام ببرید؟

مرحله قبل و بعد از آزمایش فرضیه را بنویسید؟

مرحله 2و 5و7 روش علمی را بنویسید؟

فرضیه را تعریف کنید؟ و یک مرحله قبل از آن و دو مرحله بعد از آن را بنویسید؟

آیا محققان همه مراحل علمی را قدم به قدم می پیمایند ؟چرا؟

برای اولین بار نظریه خلق الساعه توسط چه کسی مطرح شد ؟نظریه را ذکر کنید.

دو دانشمند نام ببرید که با آزمایشات خود نظریه خلق الساعه را تائید کردند.

آزمایش ون هلمونت در مورد نظریه خلق الساعه چه بود؟

دو درس مهم که دانشمندان از آزمایش ون هلمونت گرفتند را بنویسید.

یکی از نقص های آزمایش ون هلمونت چه بود؟

کدام دانشمند با آزمایشات خود نظریه خلق الساعه را رد کرد.

نام کتابی که تحقیقات ردی در آن ثبت شده چیست ؟

چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

کاربرد روش علمی پیرامون چه موضوعاتی است؟

علوم مکمل علوم زیستی را نام ببرید.

چرا آدمی برای شناخت محیط اطرافش باید از ابزار استفاده کند؟

چرا باید در روش علمی مسئله به روشنی تعریف شود؟

فرضیه و نظریه(تئوری)چه تفاوتی با هم دارند؟

در طراحی آزمایش ،چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟

ویژگی های یک مشاهده خوب کدام است؟

وجه تمایز آزمایش ردی،با آزمایش دیگر پژوهشگران (مثلا ون هلمونت )چه بود؟


 


      مهمترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

موجودات زنده از لحاظ تعداد سلول چند دسته اند؟

     از نظریات کدام دانشمندان در بیان نظریه سلولی استفاده شد؟ هر کدام از آنها به چه نتایجی دست یافتند؟

سه اصل نظریه سلولی را بنویسید؟

سلول را تعریف کنید؟

سه بخش اساسی سلول را نام ببرید.

کدام بخش سلول نقش اساسی در زندگی سلول دارد؟

     نقش غشای سلولی چیست؟

      غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابیرا تعریف کرده و بنویسید مربوط به کدام بخش سلول است؟

چگونه یک سلول، سلولهای مجاور خود و مواد موجود در محیط را شناسایی می کند؟

   دیواره سلولی در چه سلولهایی وجود دارد؟

چرا بسیاری از بخشهای گیاهان نسبت به جانوران محکمتر است؟

چرا بسیاری از مولکولها از دیواره سلولی عبور می کنند؟

از وظایف دیواره سلول در گیاهان 3مورد را ذکر کنید؟

فرق دیوارة سلولی و غشای پلاسمایی را بنویسید؟

ترکیب اصلی سیتوپلاسم چیست؟

واکنشهای زیستی سلول در کدام بخش آن صورت می گیرد؟

منظور از اسکلت سلولی چیست؟

چه بخشی از سلول سبب  استحکام بخشیدن به سلول است؟

اندامکهای سلولی که به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟

برای هر یک از ساختارهای زیر حداقل یک وظیفه را ذکر کنید.

الف‌ـ میتوکندری           ب ـ ریبوزم                   ج‌- دیواره سلولی            د‌- کلروپلاست

نقش واکوئل و لیزوزم را در سلول بنویسید؟

هر یک از اعمال بر عهده کدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول            ب‌- آزاد کردن انرژی مواد  

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازی                 د- ساختن پروتئین          

 ه‌- شناسایی سلولهای مجاور    

مادة قرمز رنگ در کدامیک از اندامکهای چغندر قرمز وجود دارد و این ماده رنگی در چه صورتی از سلولهای چغندر قرمز خارج می شود؟

چرا سبزیجات خام یا نیمه پز نسبت به سبزیجات پخته شده مواد غذایی بیشتری دارند؟

آب و مواد غذایی در کدام بخش از سلولهای پرتقال ذخیره می شود؟

وظایف شبکة آندوپلاسمی در سلول چیست؟

چرا بیشتر ریبوزمهایّّ روی شبکه آندوپلاسمی چسبیده‌اند؟

دو تفاوت میان سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟

کدام یک از اندامک های سلول غشای دو لایه دارند؟

کدام یک از اندامک های سلول غشای تک لایه دارند؟

بزرگترین اندامک سلولی چه نام دارد؟

کروماتین چیست؟

ماده اصلی کروماتین چه نام دارد؟

DNA‌مخفف ................................................................ می باشد.

نقش DNA  چیست؟

38)   در ساختار کروماتین چه موادی شرکت دارند؟

هسته از چه بخشهایی ساخته شده است، فقط نام ببرید؟(4مورد)

40)   نقش هستک را بنویسید؟

رشته کروماتین در چه زمانی و با چه تغییراتی به کروموزم تبدیل می شود؟

با رسم یک شکل تفاوت کروماتین و کرووزوم را از لحاظ ساختار فیزیکی نشان دهید؟

تفاوت کروموزوم و کروماتین از لحاظ ساختار شیمیایی چیست؟

آیا تعداد کروموزوم‌های سلولها عصبی انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

نحوه درست کردن کارت کروموزومی را توضیح دهید.

کروموزم و سانترومر را تعریف کنید؟

محل اتصال دو کروماتید یک کروموزم چه نام دارد؟

شکل یک کروموزم را رسم و بخش‌های مختلف آنرا نامگذاری کنید؟

تفاوت کروموزومهای زن و مرد چیست؟

چه تفاوتی بین سلولهای موجود در پیکر موجود پر سلولی وجود دارد؟

هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کرده و مثال بزنید؟

- بافت                - اندام                        - دستگاه

با توجه به نمودار زیر بگوئید زنده بودن از کدام سطح شروع می شود؟

اجزای اتم ---- اتم---- مولکول---- اندامک---- سلول---- بافت----اندام---- دستگاه---- فرد

   تقسیم هسته سلول را چه می نامند؟

میتوز را تعریف کنید؟

مراحل تقسیم میتوز را با رسم شکل نشان دهید.

سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود می آید     ب‌- هر یک از سلوهای حاصل چند عدد کروموزم خواهند داشت؟

رشد بدن ما بیشتر در نتیجه چیست؟

چه زمانی تقسیم سلولی در بدن ما متوقف می شود؟

تقسیم سلولها در بدن ما چگونه متوقف می شود؟

نتیجه از کار افتادن فرایندهای کنترل کننده تقسیم سلولی چیست؟

تومور را تعریف کنید؟

انواع تومور را نام برده و یک تفاوت آنها را بنویسید؟

کلمه سرطان به چه معنی است؟

با رسم یک شکل تومور بدخیم را با تومور خوش خیم مقایسه کنید.

چند مورد از عوامل بروز سرطان را بیان کنید.


 

مهمترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

آیا غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد؟

یک نقش دیواره سلولی را بنویسید؟

چه بخشی از سلول سبب  استحکام بخشیدن به سلول است؟

اندامکهای سلولی که به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟

مادة اصلی کروماتین چه نام دارد؟

آیا تعداد کروموزوم‌های سلولها عصبی انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

تقسیم هسته سلول را چه می نامند؟

نتیجه از کار افتادن فرایندهای کنترل کننده تقسیم سلولی چیست؟

کروموزوم، تومور، اندام و سانترومر را تعریف کنید؟

 

برای هر یک از ساختارهای زیر حداقل یک وظیفه را ذکر کنید.

الف‌ـ میتوکندری     ب ـ ریبوزوم     ج‌- دیوارة سلولی        د‌- کلروپلاست

چرا بیشتر ریبوزومهای روی شبکة آندوپلاسمی چسبیده‌اند؟

در ساختار کروماتین چه موادی شرکت دارند؟

سه اصل نظریه سلولی را بنویسید؟

چگونه یک سلول، سلولهای مجاور خود و مواد موجود در محیط را شناسایی می کند؟

مادة قرمز رنگ در کدامیک از اندامکهای چغندر قرمز وجود دارد و این ماده رنگی در چه صورتی از سلولهای چغندر قرمز خارج می شود؟

هسته از چه بخشهایی ساخته شده است، فقط نام ببرید؟(4مورد)

اندام چیست؟(با ذکر دو مثال)

نقش واکوئل و لیزوزم را در سلول بنویسید؟

فرق دیوارة سلولی و غشای پلاسمایی را بنویسید؟

 هر یک از اعمال بر عهدة کدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول      ب‌- آزاد کردن انرژی مواد

انجام فتوسنتز و غذاسازی        د- ساختن پروتئین

انواع تومور را نام برده و یک تفاوت آنها را بنویسید؟

دو تفاوت میان سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟

محل کروماتین و میتوز را تعریف کنید؟

تومور، کروماتین و میتوز را تعریف کنید؟

اجزای اصلی سلول را نام ببرید؟

اندام را تعریف کنید و یک مثال بزنید؟

وظایف شبکة آندوپلاسمی در سلول چیست؟

در زمان تقسیم، رشته کروماتین با چه تغییراتی به کروموزم تبدیل می شود؟

محل اتصال دو کروماتید یک کروموزم چه نام دارد؟

انواع تومور را نام ببرید؟

شکل یک کروموزم را رسم و بخش‌های مختلف آنرا نامگذاری کنید؟

از وظایف دیواره سلول در گیاهان 3مورد را ذکر کنید؟

هر یک از وظایف زیر به عهده کدام بخش سلول است؟

الف‌- شناسایی سلولهای مجاور     ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود می آید ؟    

ب‌- هر یک از سلوهای حاصل چند عدد کروموزم خواهند داشت؟

منظور از اسکلت سلولی چیست؟

پروتئین سازی و تجزیه مواد هر کدام بر عهدة کدام بخش سلول است؟

جمله زیر را کامل کنید:

موجودات زنده از لحاظ شکل.و،..............، اندازه و ..................گوناگونند.

شباهتهای اساسی موجودات زنده بایکدیگر چیست؟

سازمان یافتگی موجودات زنده چند جنبه دارد؟نام ببرید.

این جمله را کامل کنید: بدن موجودات زنده از ..............ساخته شده است. بعضی از موجودات زنده ...............و بعضی دیگر ....................اند.

نظریه ماتیا س شلایدن و تئودور شوان را بنویسید و بگوئید کدام نظریه کامل تر است؟

نظریه رودولف فیرخو را بنویسید.

جمع بندی نظریه سلولی شلایدن و شوان را بنویسید.

نظریه سلولی به شکل امروزی را بنویسید.

بخش های اساسی هر سلول را نام ببرید.

اندامک ها کجا واقع شده اند.

نقش اصلی و اساسی در زندگی سلول به عهده کدام بخش است؟

طرح ساده ای از یک سلول رسم کنید و غشا و سیتوپلاسم و هسته رامشخص کنید.

کار غشا سلولی چیست؟

خاصیت نفوذ پذیری انتخابی غشا را توضیح دهید.

دیواره سلولی مختص کدام موجودات زنده است و کجا واقع شده است؟

آیا دیواره سلولی خاصیت نفوذ پذیری انتخابی دارد؟

کار دیواره سلولی چیست؟

ترکیب اصلی سیتوپلاسم را نام ببرید.

اسکلت سلولی از چه اجزایی تشکیل شده است؟وظیفه اسکلت سلولی چیست ؟

کار هر یک از اجزای سیتوپلاسمی نام برده شده را بنویسید؟

الف-ریبوزوم             ب- شبکه آندوپلاسمی            ج-میتوکندری      د-واکوئول    ه-دستگاه گلژی        و-لیزوزوم

ساختمان هر یک از  اجزای سیتوپلاسمی نام برده شده را شرح دهید.

ریبوزوم-شبکه آندوپلاسمی- میتوکندری- واکوئول -– دستگاه گلژی –لیزوزوم

هر کدام از اعمال زیر بر عهده کدام یک از اجزای سیتوپلاسمی است.

الف- پروتئین سازی      ب- تولید وپخش مواد          ج-آزادکردن انرژی           

 د-ترشح مواد به خارج

ه-ذخیره موادی مانند آب ، مواد غذایی و مواد زائد       و-  تجزیه و گوارش مواد

کدام اندامک خاص سلول های گیاهی است؟

کار اندامک کلروپلاست چیست؟

بزرگترین اندامک درون سلول .................است.

کار DNAچیست؟

ساختمان هسته را توضیح دهید.

هستک کجا واقع شده و کار آن چیست؟

محل ساخته شدن ریبوزومها کجاست؟

دو تفاوت سلول گیاهی و جانوری را بنویسید؟

هنگامی که سلول آماده تقسیم می شود چه وقایعی درون هسته اتفاق می افتد؟

طرح ساده ای ازیک کروموزوم رسم کرده و نامگذاری کنید؟

تعداد کروموزوم ها ی هسته های سلول سازنده بدن انسان چند عدد است؟

چه تفاوتی بین کروموزوم های زن و مرد وجود دارد؟

بافت ، اندام و دستگاه را با ذکر یک مثال برای هر کدام تعریف کنید؟

آیا تقسیم سلول در زیست شناسی به معنای از وسط دو نیم شدن است؟

مراحل تقسیم میتوز را به ترتیب نام ببرید؟

مراحل تقسیم میتوز را برای سلولی که سه جفت کروموزوم دارد رسم کنید؟

متاستاز یا پخش سرطان را توضیح دهید؟

چهار علت ایجاد کننده سرطان را نام ببرید؟

بگوئید در هر یک از سلولهای زیر کدام اندامک فعالیت یا گسترش بیشتری دارد؟

الف-سلول سبز رنگ برگ گیاه

ب-سلول ماهیچه ای که دائما در حال کار است

ج-سلولی که دائما در حال ترشح پروتئین است

د-سلولی که دائما در حال تقسیم است

ه-سلولی که کارش به طور تخصصی ،خوردن میکروبهایی است که به بدن حمله کرده است .

بافت را تعریف کرده و مثالی از بافت بزنید. 

کدام اندامک سلولی در انرژی زایی نقش دارد؟ 

نقش هستک در هسته ی سلول چیست؟  

کدامیک از اندامک ها باعث تجزیه و گوارش مواد می شوند ؟

نقش هر یک از موارد زیر را در سلول مشخص کنید. 

الف)لیزوزوم        ب)هستک       ج)میتوکندری        د)اسکلت سلولی

نقش میتوکندری در سلول چیست؟          بزرگترین اندامک سلولی چیست؟


 

 

         موجود جاندار با موجود بی جان چه تفاوتی دارد ؟

جانداران از چه جهت هایی با همدیگر تفاوت دارند ؟

           عقیده و تعریف زیست شناسان از جاندار چیست ؟

نظریه سلولی به چه مواردی اشاره دارد ؟

          سلول را تعریف کنید .

سه بخش اصلی هر سلول را نام ببرید .

غشای پلاسمایی را تعریف کنید .

کار غشای پلاسمایی چیست ؟

نفوذپذیری انتخابی یعنی چه ؟

دیواره سلولی در کدام گروه جانداران یافت می شود ؟

نقش آن چیست ؟

آن را با غشای پلاسمایی مقایسه کنید .

           سیتوپلاسم را تعریف کنید . ترکیب اصلی آن از چیست ؟

اسکلت سلولی را تعریف کنید .

اندامک های سیتوپلاسم را نام ببرید .

جدول زیر را کامل کنید .

نام اندامک

نقش

ویژگی مهم

شکل

در کدام گروه جانداران وجود دارد

ریبوزوم

 

 

 

 

واکوئل

 

 

 

 

کلروپلاست

 

 

 

 

میتوکندری

 

 

 

 

دستگاه گلژی

 

 

 

 

شبکه آندوپلاسمی

 

 

 

 

هسته

 

 

 

 

اسکلت سلولی

 

 

 

 

لیزوزوم

 

 

 

 

 

بزرگترین اندامک سلولی چه نام دارد ؟

ساختار هسته را شرح دهید .

نقش هسته در سلول چیست ؟

کروماتین چیست ؟

هستک چیست و چه نقشی دارد ؟

کروموزوم چیست ؟ ساختار آن را شرح دهید .

شکل یک کروموزوم را رسم و بخش های آن را نامگذاری کنید .

کاریوتیپ چیست ؟ و چگونه تهیه می شود ؟

در کاریوتیپ کروموزوم ها بر چه اساس مرتب می شوند ؟

هر یک از اصطلاحات یر را تعریف کنید :

a.       بافت :

b.       اندام :

c.       دستگاه

فایده سازمان یافتگی سلول ها چیست ؟

زبان یک بافت است یا اندام ؟ چرا ؟

انواع بافت های بدن ما را نام ببرید .

دستگاه های بدن ما کدامند ؟

فایده تقسیم شدن سلول ها چیست ؟

تقسیم میتوز را تعریف کنید .

تقسیم میتوز را شرح دهید .

در تقسیم میتوز برای کروموزوم ها چه اتفاقاتی رخ می دهد ؟

سرطان را تعریف کنید .

تومور چیست ؟ انواع آن کدامند ؟

ویژگی تومور های خوش خیم و بدخیم را بنویسید .

چند مورد از علائم بیماری سرطان را نام ببرید .

چه عواملی زمینه ساز بروز سرطان هستند ؟


 

 

سؤالات امتحانی فصل 2 در امتحانات پیشین


اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

الف ) اندام  :

ب ) میتوز :

اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

ب ) اندام :

ب ) اسکلت سلولی :

ب ) میتوز :

 ج ) بافت :

ب ) سرطان :

اجزای اصلی سلول را نام ببرید .

الف ) اندام را تعریف کرده و برای آن یک مثال بزنید .

وظیفه شبکه آندوپلاسمی در سلول چیست ؟

انواع تومور را نام ببرید .

نقش میتوکندری در سلول چیست ؟

بزرگترین اندامک درون سلولی چیست ؟

هر یک از بخش های سلولی زیر چه نقشی بر عهده دارند ؟

الف ) ریبوزوم

ب ) میتوکندری

از ویژگی های تومورهای بدخیم دو مورد را بنویسید .

هر یک از بخش ها سلولی زیر چه نقشی بر عهده دارند ؟

الف ) میتوکندری :

ب ) ریبوزوم :

نقش هر یک از اندامک های ریبوزوم و واکوئل در سلول ها چیست ؟

ب ) گروهی از بافت ها که با همکاری همدیگر کار خاصی را انجام می دهند ------ نامیده می شوند .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید  :

میتوکندرری                                            تجزیه و گوارش مواد

غشاء پلاسمایی                                              فتوسنتز

کلروپلاست                                                  تولید انرژی

لیزوزوم                                           کنترل ورود و خروج مواد

الف ) یک نوع  از انواع بافت های بدن را نام ببرید .

ب ) ویژگی های تقسیم میتوز کدامند ؟ (2 مورد )

هر یک از بخش های سلولی زیر چه نقشی بر عهده دارند ؟

الف ) غشاء پلاسمایی :

ب ) ریبوزوم :

نظریه سلولی به چه مواردی اشاره می کند ؟ (دو مورد)

الف ) از فایده های تقسیم میتوز 2 مورد را بنویسید .

ب ) ویژگی های تومورهای خوش خیم کدامند ؟

سه بخش اصلی هر سلول را نام ببرید .

الف ) زبان یک بافت است یا یک اندام ؟ چرا ؟

هر یک از بخش های زیر در سلول چه وظیفه ای بر عهده دارند ؟

الف ) غشاء

ب ) میتوکندری

الف ) تقسیم شدن سلول ها چه فایده هایی برای جانداران دارد ؟

ب ) ویژگی های تومور های بدخیم کدامند ؟ (2 مورد )

کار هر یک از بخش های سلولی زیر را بنویسید :

الف ) هسته :

ب ) غشای پلاسمایی :

ج ) ریبوزوم :

ب ) دو بخش سلولی زیر را باید همه سلول ها داشته باشند . دلیل این امر چیست ؟

1 – غشای پلاسمایی

2 – ریبوزوم

ت ) موجودات زنده از لحاظ شکل ، ---------- ، اندازه و رفتار با همدیگر متفاوت هستند .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید :

هستک

رشد و نمو

کروموزوم

اسکلت سلولی

پروتئین

سانترومر

میتوز

ریبوزوم

یکی از ویژگی های تومورهای بدخیم پخش شدن سلول های این تومورها در بدن است . توضیح دهید که این ویژگی چگونه می تواند خطرناک باشد ؟

کار هر یک از بخش های سلولی زیر چیست ؟

a)      میتوکندری

b)      کلروپلاست

c)       غشای پلاسمایی

دو مورد از عوامل ایجاد کننده سرطان را نام ببرید .

ب ) کروموزوم های جفت بر چه اساس به همدیگر شبیه هستند ؟

یک سلول دارای 12 عدد کروموزوم است . اگر این سلول تقسیم میتوز انجام دهد :

الف ) چند سلول جدید به وجود می آید ؟

ب ) هر کدام از سلول های جدید چند عدد کروموزوم دارند ؟

الف ) تقسیم شدن سلول ها چه فوائدی برای جاندار دارد ؟

ب ) قلب ما بافت محسوب می شود یا اندام ؟ چرا ؟

رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید :

غشای پلاسمایی

DNA

کروموزوم

شبکه آندوپلاسمی

ریبوزوم

تولید انرژی

اسکلت سلولی

پروتئین

میتوکندری

نفوذپذیری انتخابی

موارد زیر نقش کدامیک از بخش های سلول است ؟

الف ) تجزیه و گوارش مواد :

ب ) تولید کردن و بردن مواد به بخش های مختلف سلول :

تقسیم میتوز و میوز چه تفاوت هایی با همدیگر دارند ؟ ( 2 مورد )

 1. هر یک از کار های زیر بر عهده کدامیک از اجزای سلول می باشد ؟ الف ) پروتئین سازی
              ب ) تجزیه مواد
 2. الف ) کار اسکلت سلولی چیست ؟
  ب ) سلول های تومور یدخیم چه ویژگی هایی دارند ؟
 3. هر یک از اعمال زیر توسط چه قسمتی از اجزای سلول انجام می شود ؟
  1. تنظیم آب سلول
  2. تولید انرژی از قندها
  3. گوارش و تجزیه مواد در سلول
  4. غذاسازی و فتوسنتز
 4. نقش هر یک از موارد زیر را در سلول بنویسید :
  1. لیزوزوم :
  2. هستک :
  3. میتوکندری :
  4. اسکلت سلولی :

هر یک از اعمال زیر به وسیله کدام اندامک صورت می گیرد ؟

1)      پروتئین سازی

2)      تولید و انتقال مواد

3)      انباشته کردن مواد

4)      ترشح مواد

اگر یک سلول 10 عدد کروموزوم داشته باشد ،‌طی تقسیم میتوز هر یک از سلول های جدید چند کروموزوم خواهند داشت ؟

اسکلت سلولی از چه چیزی درست شده است ؟ نقش آن در سلول چیست ؟

چرا سلول های چغندر قرمز تا هنگامی که زنده اند ماده قرمز رنگ خور را خارج نمی کنند ؟

اجزای اسکلت سلولی را نوشته و نقش آنها را در سلول ذکر کنید .

در مورد ریبوزوم :

الف ) چه وظیفه ای دارد ؟

ب ) اغلب روی کدام اندامک قرار دارد ؟

ج ) در کجا ساخته می شود ؟

a)      کدام اندامک سلول در آزاد کردن انرژی مواد نقش دارد ؟

b)      ترکیب اصلی سیتوپلاسم تشکیل شده است از ---------- و -----------  .

c)       دیواره سلولی مربوط به چه سلول هایی است ؟ (3 مورد )

d)      کدامیک از سلول های زیر کلروپلاست دارند ؟
سلول پوست انسان                      سلول روپوست برگ                سلول ریشه چغندر                سلول نگهبان روزنه

در سلول های ترشح کننده شیره معده کدامیک از اندامک های زیر فعالتر است ؟ چرا ؟

(واکوئل  - دستگاه گلژی – میتوکندری )

شکل زیر را کامل کنید :

 

 

 

 


الف ) در ساختار کروماتین علاوه بر DNA کدام ماده آلی دیگر وجود دارد ؟

ب ) کدامیک از کروموزوم های روبرو شماره یک است ؟

الف ) دستگاه را تعریف کنید .

ب ) شبکه ای از رشته ها و لوله های پروتئینی که در سراسر سیتوپلاسم پراکنده اند و باعث استحکام سلول می شوند چه نام دارد؟

در سلول های ماهیچه ای کدامیک از اندامک های زیر فعالیت های بیشتری دارند ؟ چرا ؟

  ( دستگاه گلژی – کلروپلاست – میتوکندری )

با رسم فلش رابطه ها را مشخص کنید :

خاصیت نفوذ پذیری انتخابی                                ریبوزوم

جلوگیری ازحمله میکروب ها                              دستگاه گلژی

تجزیه و گوارش مواد                                       غشای پلاسمایی

ترشح مواد به خارج از سلول                               دیواره سلولی

لیزوزوم

 

 

شکل روبرو مربوط به تقسیم میتوز است . آن را کامل کنید .

 

 

 

 


در سلول روبرو ، اندازه اندامک A را بر حسب میکرومتر به دست آورید .

 

 

 

 


الف ) کروماتین از -------- و --------- ساخته شده است .

ب ) مجموعه ای از بافت های همشکل و همکار را ---------- می نامند . مانند -----------

هر یک از اعمال زیر به عهده کدام اندامک سلول است .

a)      آزاد کردن انرژی مواد

b)      ترشح مواد به خارج سلول

c)       تجزیه و گوارش مواد

d)      انجام فتوسنتز در گیاهان

الف ) دو وظیفه برای دیواره سلولی بنویسید .

ب )نقش هر یک از اندامک های زیر را بنویسید :

1- شبکه آندوپلاسمی                                 2 – میتوکندری

الف ) چه تفاوت هایی بین کروموزوم های زن و مرد وجود دارد ؟

ب ) بزرگترین اندامک درون سلول چه نام دارد ؟کدام یک از اجزاء سلولی (الف ) در کدامیک از سلول های (ب ) فعالیت و گسترش بیشتری دارند ؟

الف ) دستگاه گلژی           -        کلروپلاست

 

ب ) سلول ماهیچه ای -  سلول های میانبرگ  - سلول ترشحی معده

 

a)      هر سلول از سه جزء اصلی ................... و .................... و ................... ساخته شده است .

a)      گروهی از ................. که با همکاری یکدیگر وظیف هخاصی را انجام می دهند ، اندام می نامند .

نقش های  شبکه آندوپلاسمی در سلول را بنویسید .

انواع تومور را نام ببرید .

چهار مورد از علائم احتمال بروز سرطان را بنویسید .

هر یک از کارهای زیر بر عهده کدامیک از بخش های سلول می باشد ؟

الف ) ترشح مواد به خارج از سلول

ب ) انتقال مواد به بخش های مختلف سلول

ج ) آزاد کردن انرژی

د ) شناسایی سلول های مجاور

هر یک از اعمال زیر به وسیله کدام اندامک صورت می گیرد ؟

5)      پروتئین سازی

6)      تولید و انتقال مواد

7)      انباشته کردن مواد

8)      ترشح مواد

اگر یک سلول 10 عدد کروموزوم داشته باشد ،‌طی تقسیم میتوز هر یک از سلول های جدید چند کروموزوم خواهند داشت ؟

اسکلت سلولی از چه چیزی درست شده است ؟ نقش آن در سلول چیست ؟

6-گاو جانداری 60 کروموزومی است . اگر در سلول پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد ، به سؤالات پاسخ دهید:

الف) تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل (              )  ب) تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی

سوم میتوز(              ) ج) تعداد کروماتیدها در سلول در مرحله ی اول تقسیم(             )  د) تعداد سلول های حاصل از

سه بار تقسیم میتوز(                )


 

سؤالات

 1. کدام گزینه رابطه بین اندامک ها را بهتر مشخص می کند؟
  1. واکوئل  ـــــــــــــــ  میتوکندری¨  
  2. کلروپلاست ـــــــــــ غشای پلاسمایی¨  
  3. ریبوزوم ــــــــــــــــ شبکه اندوپلاسمی¨  
  4. هسته ــــــــــــــــــــ واکوئل¨  
 2. کدامیک از سرطان های زیر می تواند خطرناکتر باشد ؟
  1. سزطان حنجره¨  
  2. سرطان روده ¨  
  3. سرطان معده¨     
  4. سرطان خون¨  
 3. کدامیک از سلول های زیر دیواره ندارد ؟
  1. ریشه هویج¨  
  2. قارچ خوراکی¨  
  3. ماهیچه¨  
  4. موارد 1 و 2 ¨  
 4. کدام گزینه رابطه اندامک با سلول مورد نظر را بهتر مشخص می کند؟
  1. سلول ماهیچه ای ــــــــــ شبکه آندوپلاسمی¨  
  2. سلول غده بزاقی ــــــــــ میتوکندری¨  
  3. سلول ترشحی معده ــــــــ دستگاه گلژی¨  
  4. سلول عصبی ــــــــــــــ  واکوئل¨  
 5. کدام مورد جزء تفاوت های موجودات زنده با یکدیگر نمی باشند ؟
  1. شکل جاندار¨  
  2. مصرف انرژی¨  
  3. اندازه جاندار¨  
  4. رفتار جاندار¨  
 6. به ترتیب از راست به چپ کدام اندامک در سلول جانوری وجود ندارد و کدام اندامک درشت ترین اندامک سلول گیاهی است ؟
  1. واکوئل – واکوئل¨  
  2. میتوکندری – کلروپلاست ¨  
  3. کلروپلاست – واکوئل¨  
  4. واکوئل – دیواره¨  
 7. کدام گزینه رابطه را اشتباه نشان می دهد ؟
  1. قلب ـــــــــ اندام¨  
  2. پوست ــــــــــ اندام¨  
  3. زبان ــــــــــــ بافت¨  
  4. سلول ماهیچه ای ــــــــــــ سلول¨  
 8. کدامیک از سلول های زیر دیواره ندارد ؟
  1. ریشه سیب زمینی ¨  
  2. قارچ خوراکی¨  
  3. میکروب سل¨  
  4. سلول جگر¨   
 9. هستک (در داخل هسته ) با کدام اندامک سلولی زیر رابطه دارد ؟
  1. لیزوزوم¨  
  2. میتوکندری¨  
  3. کلروپلاست¨  
  4. ریبوزوم¨  
 10. کدام سلول ها دیواره سلولی ندارند ؟
  1. سلول گیاهی  ¨
  2. سلول جانوری¨
  3. باکتری ها¨
  4. قارچ ها¨

 

 1. محل ساخته شدن پروتئین ها در سلول هستند .
  1. ریبوزوم¨
  2. میتوکندری¨
  3. لیزوزوم ها¨
  4. واکوئل ها¨
 2. کدامیک در سلول های لاک پشت یافت نمی شود ؟
  1. غشای پلاسمایی    ¨
  2. سیتوپلاسم    ¨
  3. دیواره سلولی    ¨
  4. هسته    ¨

 

13 . اندامک سیتوپلاسمی که گوارش مواد را بر عهده دارد کدام است؟

دستگاه گلژی    ¨

لیزوزوم    ¨

واکوئل    ¨

شبکه آندوپلاسمی    ¨

13 . در سلول ترشح کننده ی شیره معده ، کدام اندامک فعالیت و گسترش بیشتری دارد ؟

میتو کندری    ¨

دستگاه گلژی    ¨

لیزوزوم    ¨

واکوئل    ¨این نتیجه گیری که : پیکر همه ی گیاهان از سلول ساخته شده است از کیست؟

1- ردی      2- شوان              3- شلایدن             4- فیرخو

 

6) بزرگ ترین اندامک  درون سلول ها کدام است؟

1- میتوکندری     2- هسته     3- دستگاه گلژی          4- ریبوزوم

 

نقش لیزوزوم ها در سلول چیست؟

1- پروتئین سازی  2- آزادکردن انرژی مواد3- تجزیه و گوارش مواد   4- ترشح مواد

 

کدام یک از نقش های غشای پلاسمایی است؟

1- استحکام         2- شناسایی بعضی مواد موجود در محیط       3- شکل دادن به سلول  4- نداشتن نفوذ پذیری انتخابی

 

کدام اندامک سلولی ذکر شده دو غشا دارد؟

1- ریبوزوم  2- واکوئل  3- میتوکندری 4- لیزوزوم

 

فعالیت های سلول در کنترل کدام است؟

1- هسته              2- هستک       3- سیتوپلاسم      4- DNA

 

تعداد سانترومرها در هسته ی سلول آدمی چقدر است؟

1- 46        2- 23                 3- 92      4- یک

 

چند بافت که هماهنگ با هم وظیفه ی خاصی را انجام می دهند تشکیل کدام را می دهند؟

1- اندام              2- اندامک           3- دستگاه              4- بدن

 

اگر در سلولی 20 کروموزومی تقسیم میتوز صورت گرفته باشد در سلول های دختر حاصل هر کروموزوم چند کروماتید خواهد داشت؟     1- دو               2- 20         3- 40            4- یک

 

قرار گیری کروموزوم ها در استوای سلول در کدام مرحله میتوز است؟

1- 1              2- 2            3- 3            4- 4

 

در نهایت چگونه توموری بدخیم باعث اختلال در بدن می شود؟

1- باکنده شدن سلول ها از جای خود       2- در اثر ازدیاد تومورها   3- با برده شدن سلول ها به بافت های دیگر     4- با تقسیم مکرر سلول ها

نیم سانتی متر چند میکرون است ؟

1- 500    2- 5000     3- 50000      4- 500000

 

در سلول پوست آدمی کدام یک وجود ندارد؟ 1- غشای سلول    2- کلروپلاست  3- میتوکندری   4- هسته

 

غشای هسته در چه مرحله یا مراحلی از تقسیم میتوز وجود دارد؟

1- اول و سوم    2- دوم و سوم    3- دوم و چهارم      4- اول و چهارم

 

کدام یک دارای مواد تجزیه کننده است؟                             1- ریبوزوم    2- میتوکندری   3- دستگاه گلژی    4- لیزوزوم

 

کدام متعلق به دستگاه گوارش نیست؟

1- کبد    2- معده                           3- کلیه                          4- پانکراس

 

کدام اندامک سلولی در آزاد کردن انرژی مواد دخالت دارد؟

1- ریبوزوم   2- شبکه آندوپلاسمی   3- میتوکندری   4- واکوئل                         

 

  جدا شدن کروماتیدهای هر کروموزوم در کدام مرحله ی میتوز صورت می گیرد؟

1- 4        2- 3         3- 2      4- 1

 

کدام یک در هر نوع سلولی وجود دارد؟

1- هسته   2- ریبوزوم  3- شبکه آندوپلاسمی  4- میتوکندری

 

کدام فاقد دیواره سلولی است؟

1- سلول بزرگ گندم   2- سلول باکتری شوره زدا        3- سلول پیکر قارچ   4- سلول های استخوانی

 

 سلول ماهیچه ای و سلول ریشه هویج فاقد کدام اندامک هستند؟

میتوکندری  2- کلروپلاست  3- دیواره سلولی  4- هسته

 

در طی تقسیم میتوز هنگامی که کروموزوم ها در وسط سلول قرار می گیرند ، یک سلول آدمی دارای چند کروماتید است؟

1- 23        2- 46                3- 92      4- 184