زیست

بانک مقالات و سوالات زیست شناسی اول و دوم دبیرستان

 
نمونه سوالات فصل 3و4 (پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 


کوچکترین واحد سازنده ماده چه نام دارد؟

دو گروه اصلی مواد تشکیل دهنده بدن موجود زنده را نام ببرید.

به چه موادی معدنی می گویند؟مثال بزنید.

به چه موادی آلی می گویند؟مثال بزنید.

عنصر اصلی تشکیل دهنده مواد آلی چیست؟

چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

عناصر سازنده هیدرات های کربن را نام ببرید؟

چند مثال برای هیدرات های کربن ذکر کنید.

سه گروه اصلی هیدرات های کربن را نام برده و از هر کدام یک مثال بیابید .

کوچکترین هیدرات های کربن جزء کدام گروه می باشند؟

معروف ترین مونو ساکارید چه نام دارد؟

سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟

دی ساکارید ها چگونه به وجود می آیند؟مثال بزنید.

یک ترکیب حاوی ساکارز نام ببرید.

پلی ساکارید ها چگونه ساخته می شوند؟

یک پلی ساکارید خوراکی برای انسان مثال بزنید.

یک پلی ساکارید خوراکی برای گیاهخوران ذکر کنید.

دو ترکیب حاوی سلولز نام ببرید.

کدام پلی ساکارید در ساختار دیواره سلولی گیاهان بکار رفته است؟

چرا ساکارز و نشاسته را در یک گروه  از ترکیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

-تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم کنید.

پلی ساکاریدی که مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

محل ذخیره ی گلیکوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

با رسم شکل تفاوت ساختاری بین سه پلی ساکارید سلولز  ، نشاسته و گلیکوژن را نشان دهید.

برای شناسایی نشاسته در آزمایشگاه از چه معرفی استفاده می شود؟

اگر به یک سیب زمینی و سیب درختی مقداری معرف لوگول اضافه کنیم رنگ آنها چه تغییری می کند ؟

عناصر سازنده لیپیدها را نام ببرید؟

چه تفاوتی بین کربوهیدرات ها و لیپید ها از لحاظ عناصر سازنده وجود دارد؟

معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید.

یکی از ویژگیهای لیپیدها را بنویسید.

از تجزیه ی یک تری گلیسرید چه مولکول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

دو نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

عناصر سازنده پروتئینها را نام ببرید.

چه تفاوتی بین پروتئینها و لیپیدها (‌‌یا کربوهیدراتها) از لحاظ عناصر سازنده وجود دارد؟

از چهار عنصر سازنده پروتئینها کدام عنصر در تمام پروتئینها وجود ندارد.

واحد سازنده ی پروتئین ها چه نام دارد ؟

با رسم شکل ساختار پروتئین را نشان دهید.

سه نقش مهم پروتئین ها در بدن  بنویسید .

نقش هموگلوبین در بدن چیست در کجا وجود دارد؟

پروتئینهای ماهیچه ای چه نقشی دارند؟

گرما و اسید چه اثری بر پروتئینهای شیر و تخم مرغ دارد؟

چرا برای سوختن گلوکز در سلول نیاز به آنزیم است؟

آنزیم را تعریف کنید

آنزیم ها جزءکدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

جایگاه فعال آنزیم را تعریف کنید؟

با رسم شکل جایگاه فعال و نحوه عمل آنرا در آنزیم نشان دهید.

دمای بالا چه اثری بر فعالیت آنزیم دارد؟چرا؟

چرا دمای بالا(بالایC 40̊ ) برای بدن انسان مضر است؟

هر یک از مواد زیر جز, کدام گروه از ترکیبات آلی هستند ؟

گلیکوژن  ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز- ساکارز- گلوکز- نشاسته- چربی

واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتئین و تری گلیسرید چیست ؟

واحد سازنده پروتیین ها وگلیکوژن به ترتیب ……….و…………می باشهر یک از مواد زیر جز, کدام گروه از ترکیبات آلی هستند ؟

ـ گلیکوژن  ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز.

واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتیین و تری گلیسرید چیست ؟

الف : آنزیم را تعریف کنید ؛ ب: معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید ؛ ج: بخش اصلی دیواره ی سلولی در گیاهان از چه ماده ای است ؟

الف:  واحد سازنده ی پروتیین ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخیره ی گلیکوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

چرا ساکارز و نشاسته را در یک گروه  از ترکیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

پلی ساکاریدی که مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

برای چربی ها و پروتیین ها یک وظیفه در بدن ما ذکر کنید .

دو ماده ی آلی و دو ماده ی معدنی را بنویسید .

چرا سرعت بیشتر واکنش ها در دمای بالاتر از 45 کاهش می یابد ؟

تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم کنید.

اگر به یک سیب زمینی مقداری معرف لوگول اضافه کنیم رنگ آن چه تغییری می کند ؟

سه نقش مهم پروتیین ها در بدن  بنویسید .

چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

آنزیم ها جز, کدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

سه گروه اصلی هیدرات های کربن را نام برده و از هر کدام یک مثال بیابید .

اجزای سازنده ی تری گلیسرید را بنویسید و یک نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

گلیکوژن در بدن ما  در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

واحد سازنده پروتیین ها وگلیکوژن به ترتیب ……….و…………می باشد.

از تجزیه ی یک تری گلیسرید چه مولکول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

چرا دمای بالا برای موجودات مضر است ؟


واحد سازنده هر یک از مواد آلی زیر چیست ؟

الف ) چربی ها                              ب) پروتئین ها

هر یک زا مواد و ترکیبات زیر چه نقشی در بدن ما بر عهده دارند؟            

الف) قند ها                      ب ) چربی ها

الف ) یک مورد شباهت بین مولکول های  سلولز و نشاسته بنویسید

ب ) چرا تب یالای 40 درجه سانتیگراد می تواند برای بدن ما مضر باشد ؟

به چه دلیل آنزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید .

سلولز                                              پروتئین

تری گلیسرید                                  هیدرات کربن (قند )

اسید آمینه                                       پنبه  

آنزیم                                             ذخیره انرژی

از تفاوت های سلولز و نشاسته دو مورد را بنویسید  .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید .

ماده معدنی                                              گلوکز

هیدرات کربن                                          تری گلیسرید

لیپید                                                         اسید آمینه

پروتئین                                                  دی اکسید کربن

یک مورد شباهت و یک مورد تفاوت بین مولکول های سلولز و نشاسته بنویسید .

نشاسته و سلولز هر دو از گلوکز ساخته شده اند . انسان آنزیم تجزیه نشاسته را دارد ولی آنزیم تجزیه سلولز را ندارد .

این امر بیانگر کدام یک از ویژگی های آنزیم ها می باشد ؟

الف ) واحد سازنده لیپید ها چیست ؟

 ب ) گلوکز اضافه در گیاهان به چه صورت ذخیره می شود ؟

جدول زیر را کامل کنید :

ماده آلی

مثال

 

گلیکوژن

لیپیدها

 

 

گلوکوز

پروتئین

 

هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

 ماده آلی

الف ) ساکارز یک ----------- و گلوکز یک مونوساکارید است

ج ) پنبه تقریبا ----------- خا لص است .

چ ) مهمترین قندی که در طی فتوسنتز تولید می شود ----------- می باشد .

ح ) نشاسته ساخته شده در گیاه در --------------- سلول های میانبرگ ذخیره می شود .

به هر یک از سؤالات زیر پاسخ کوتاه بدهید :

     عناصر تشکیل دهنده لیپید ها (چربی ها ) کدامند ؟

یک تفاوت ساختاری و یک شباهت ساختاری بین سلولز و گلیکوژن بنویسید .

سه نقش برای پروتئین ها در بدن ما بنویسید .

جدول مقابل را کامل کنید :

مولکول

واحد سازنده

نقش

ساکارز

 

 

تری گلیسرید

 

 

پروتئین

 

 

  پاسخ کوتاه دهید :

هر مولکول تری گلیسرید از ترکیب چه موادی حاصل شده است ؟

واحد ساختمانی تشکیل دهنده پروتئین ها چیست ؟

واحد سازنده هر یک از مواد زیر را بنویسید :

تری گلیسرید :

       آنزیم  :

نشاسته :

الف ) مهمترین پلی ساکارید گیاهی چیست ؟

ب ) ----------- در سلول های کبدی و ماهیچه ای به مقدار فراوان وجود دارد و منبع ذخیره ای گلوکز است .

در مورد ساکارز : الف ) جزء کدام دسته از هیدرات های کربن است ؟

ب ) آن را به چه صورتی مصرف می کنیم ؟

زیر عبارت صحیح داخل پرانتز خط بکشید .

الف )بخش مهمی از کاغذ کتاب شما ( گلوکز – اسید آمینه – سلولز ) است و این مولکول (انشعاب دار – رشته ای ) می باشد .

ب ) از ترکیب سه مولکول اسید چرب و یک مولکول (کلسترول – گلیسرول ) تری گلیسرید به وجود می اید .

هر یک از قندهای زیر در کدام گروه از هیدرات های کربن قرار می گیرند ؟

a)      ساکارز :

b)      نشاسته

c)       گلوکز

الف )واحد سازنده پروتئین چه نام دارد ؟

ب ) دو نقش برای پروتئین ها در سلول بنویسید .

چهار گروه مواد آلی موجود در بدن را بنویسید

الف ) ساختمان مولکول تری گلیسرید را توضیح دهید

الف ) پروتئین ها از چه عناصری ساخته شده اند ؟ واحد سازنده آنها را نام ببرید ؟

ب ) نقش های عمده پروتئین ها را در بدن بنویسید ؟

 

اندوخته های غذایی در چه بخشی از گیاه ذخیره می شود؟

گیاهان انرژی مورد نیاز خود را از کجا می گیرند؟

به چه موجوداتی تولیدکننده می گویند؟مثال بزنید.

فتوسنتزراتعریف کنید و موادخامی که مصرف می شودرانام ببرید؟

چه موادی در فرایند فتوسنتز تولید می شود؟

مهمترین هیدرات کربنی که در فتوسنتز تولید می شود را نام ببرید.

- عقیده ون هلمونت در ارتباط با فتوسنتز قبل از انجام آزمایش مربوطه چه بود؟پس از آنجام   آزمایش چه نتیجه ای گرفت؟

آزمایشی که ون هلمونت در ارتباط با فتوسنتز انجام داد چه بود؟

اشکال کار ون هلمونت در ارتباط با آزمایش فتوسنتز چه بود؟

در آزمایشهای مربوط به فتوسنتز شدت  فتوسنتز چگونه سنجیده می شود؟

افزایش غلظت(کربن دی اکسید)درهواچه تاثیری برروی شدت فتوسنتزمی گذارد؟

چرا دمای بالای 35 درجه سانتی گراد باعث کاهش شدت فتوسنتز می شود؟

با رسم یک نمودار اثر دما بر شدت فتوسنتز را نشان دهید؟

چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریک گیاه افزایش داد؟

عوامل مؤثر بر شدت فتوسنتز را نام ببرید.

چه بخشهایی از گیاهان فتوسنتز انجام می دهند؟

ماده ی سبزموجود درگیاه چه نام دارد؟

ماده ی آغازکننده ی واکنش های فتوسنتزی درگیاهان سبزرانام ببرید؟

نقش کلروفیل در گیاه چیست؟

کلروفیل در چه اندامکی از گیاه قرار دارد؟

چرا برگ سبزگیاه اندام اصلی فتوسنتزکننده می باشد؟

آیا گیاهانی که دارای برگهای قرمزهستندفتوسنتزانجام می دهند؟چرا؟

شکل برش عرضی از یک برگ را رسم کرده و بخشهای مختلف انرا نامگذاری کنید.

اپیدرم چیست؟ ویژگی سلولهای انرا بنویسید.

منشا سلولهای نگهبان روزنه چیست؟

سلولهای نگهبان روزنه درکدامیک ازلایه های برگ فراوانترهستند؟ چه نقشی دارند؟

شکل سلول نگهبان روزنه و روزنه را رسم کنید.

دوتفاوت سلولهای نگهبان روزنه بادیگرسلولهای اپیدرمی چیست؟

کوتیکول چیست؟دونقش آن رابنویسید؟

جنس کوتیکول از چه نوع ماده ای است؟

میانبرگ راتعریف کنید؟

نقش رگبرگ چیست؟

چه بخشی ازبرگ نقش استحکامی دارد؟

کار آوندهای چوبی در گیاه چیست؟

کارآوندهای آبکشی رادرگیاهان سبزبیان نمایید؟

مهمترین محصول قندی فرایندفتوسنتزچه قندی است؟وچرااین قندساخته شده برای انباشته شدن درگیاه مناسب  نیست؟

گیاهان گلوکزرابه صورت چه مولکولی ذخیره می کنند؟

گلوکز تولید شده در اثر فتوسنتز در گیاه به چه موادی می تواند تبدیل شود؟

درگیاهان برای تبدیل گلوکزبه پروتئین چه عنصری لازم است؟ گیاه چگونه انرا تامین می کند؟

ترکیبات نیتروژن دارخاک چگونه تامین می گردد؟

یکی از راههای فراهم شدن ترکیبات نیتروژن دار مورد نیاز گیاهان در خاک را بنویسید.

در صورت کمبود مواد معدنی خاک چه  راه حل ساده ای وجود دارد؟

مزیت و عیب استفاه از کودهای شیمیایی برای خاک چیست؟ 

به نظرشماچراتعداد ماهی درآبهایی که جلبکهای سبزبیشتری دارد فراوانتراست؟

   ماده ی سبزموجود درگیاه چه نام دارد؟

چرا برگ سبزگیاه اندام اصلی فتوسنتزکننده می باشد؟

یک نقش رگبرگ ویک نقش کوتیکول رابنوبسید؟

درگیاهان برای تبدیل گلوکزبه پروتئین چه عنصری لازم است؟

ترکیبات نیتروژن دارخاک چگونه تامین میگردد؟

با طراحی آزمایشی تاثیردما برشدت فتوسنتز را تحقیق کنید؟

گیاهان گلوکز را به صورت چه مولکولی ذخیره می کنند؟

چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریک گیاه افزایش داد؟

سلولهای نگهبان روزنه درکدامیک ازلایه های برگ فراوانترهستند؟

موادخامی که درفرایندفتوسنتزمصرف می شوندرانام ببرید؟

دوتفاوت سلولهای نگهبان روزنه بادیگرسلولهای اپیدرمی چیست؟

ماده ی آغازکننده ی واکنش های فتوسنتزی درگیاهان سبزرانام ببرید؟

کوتیکول و میانبرگ راتعریف کنید؟

کارآوندهای آبکشی رادرگیاهان سبزبیان نمایید؟

افزایش غلظت(کربن دی اکسید)درهواچه تاثیری برروی شدت فتوسنتزمی گذارد؟

مهمترین محصول قندی فرایندفتوسنتزچه قندی است؟

چرااین قندساخته شده برای انباشته شدن درگیاه مناسب  نیست؟

آیاگیاهانی که دارای برگهای قرمزهستندفتوسنتزانجام می دهند؟چرا؟

چراگیاهان آکواریم موجب جلوگیری ازمرگ ماهی هامی شوند؟

کوتیکول چیست؟دونقش آن رابنویسید؟

چراهمه ی فتوسنتزکنندگان ابزی حداکثرتاعمق صدمتری آب می توانندزندگی کنند؟

فتوسنتزراتعریف کنیدوموادخامی که مصرف می شودرانام ببرید؟

هریک ازبخشهای زیر در  برگ چه کاری انجام می دهند؟

الف ـ سلولهای نگهبان روزنه                    ب ـ کوتیکول                   ج ـ رگبرگ

گیاهان برای تبدیل کردن گلوکزبه پروتئین به چه عنصری نیازدارند؟آن راچگونه به دست می آورند؟

چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریک گیاه افزایش داد؟

چه بخشی ازبرگ نقش استحکامی دارد؟

ازعوامل محیطی موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنویسید؟

چرابعضی ازسیب زمینی هاسبزرنگ هستند؟

به نظرشماچراتعدادماهی درآبهایی که جلبکهای سبزبیشتری داردفراوانتراست؟

دوماده راکه طی فتوسنتزمصرف می شوندرابنویسید؟

نمودارزیراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان می دهد.منحنی راتفسیرکنید؟

 آزمایشی طراحی کنید که بتوان در آن تاثیر افزایش دما بر شدت فتوسنتز را بررسی کرد .

نمودار مقابل رابطه شدت فتوسنتز را با دما نشان می دهد . آن راتفسیر کنید .

رگبرگها در برگ چه نقش هایی بر عهده دارند ؟ کدام قسمت از برگ عمل فتوسنتز انجام می دهد ؟

چه ویژگی هایی برگ را برای انجام عمل فتوسنتز مناسب می سازند ؟

شدت فتوسنتز را می توان از روی میزان تولید اکسیژن توسط گیاه سنجید  . دلیل این امر چیست ؟

چرا آقای ون هلمونت در آزمایش معروف خود قبل از وزن کردن خاک ، خوب آن را حرارت داد ؟

چرا مولکول گلوکز برای ذخیره شدن مناسب نیستند و به صورت نشاسته در گیاه ذخیره می شوند ؟

سلول نگهبان روزنه را با سایر سلول های روپوست مقایسه کنید

در فرآیند فتوسنتز در گیاهان ،  چه مواد خامی مصرف می شوند و چه موادی تولید می شوند ؟

چرا برگ ها مهمترین اندام فتوسنتز کننده گیاهان محسوب می شوند؟

رگبرگ های برگ چه نقش هایی بر عهده دارند ؟

هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

فتوسنتز :

مهمترین قندی که در طی فتوسنتز تولید می شود ------------ می باشد .

نشاسته ساخته شده در گیاه در --------------- سلول های میانبرگ ذخیره می شود .

 چه رابطه ای بین رشد و نمو گیاه و بعضی از باکتری ها ی موجود در خاک وجود دارد ؟

کوتیکول در سطح روپوست برگ چه وظایفی بر عهده دارد ؟ ( 2 مورد )

غده سیب زمینی بخشی از گیاه است ، آیا در آن فتوسنتز انجام میگیرد؟چرا؟

اگر غلظت کربن دی اکسید محیط از 1/0 % بیشتر باشد ، شدت فتوسنتز کاهش می یابد . چگونه این موضوع را آزمایش می کنید ؟

کدامیک از جانداران تولید کننده و کدامیک مصرف کننده هستند ؟

a)         انسان :

b)         گیاه بادام :

c)         زنبور عسل :

در فتوسنتز : الف ) مواد خامی که مصرف می شوند کدامند ؟

ب ) ماده آغاز کننده واکنش های فتوسنتزی چه نام دارد ؟

در ساختار برگ : الف ) یک تفاوت بین سلول نگهبان روزنه با سایر سلول های روپوست را بنویسید .

ب ) دو عمل رگبرگ را توضیح دهید .

ب ) بجز 2 CO ، دو عامل دیگر که بر فتوسنتز مؤثرند را نام ببرید .

ب ) آوند های آبکشی در رگبرگ ها چه وظیفه ای بر عهده دارند ؟

در مولکول کلروفیل عنصر منیزیم وجود دارد . یک گیاه سالم را درون مایعی که عنصر منیزیم نداشت قرار دادیم ، چند هفته بعد برگهای آن زرد شد و مقدار نشاسته در برگ های آن کاهش یافت .

الف ) علت زرد شدن تدریجی تدریجی برگها چیست ؟

ب ) چرا مقدار نشاسته موجود در برگهای زرد شده کاهش یافت ؟

الف ) سلول  نگهبان روزنه چیست ؟

ب ) گلوکز ساخته شده در عمل فتوسنتز می تواند به مواد آلی از جمله  ............ و .................. تبدیل شود .

کوتیکول در برگ گیاهان نقش .................... را دارد .

الف ) فتوسنتز کنندگان اصلی کره زمین کدامند ؟

ب ) مهمترین بخش فتوسنتز کننده برگ را توضیح دهید .

الف ) سلول های نگهبان روزنه را تعریف کنید و نقش آنها را در برگ بنویسید  .

ب ) اندامک فتوسنتز کننده گیاهان را نام ببرید .

با توجه به اطلاعات داده شده موارد خواسته شده زیر را پاسخ دهید .

a)      منحنی را رسم کرده و تفسیر کنید .

b)      دلیل کاهش سریع فتوسنتز در دماهای بالاتر از 35 درجه سانتی گراد چیست ؟

35

90

85

55

35

30

20

15

میزان نسبی فتوسنتز

40

35

30

25

20

15

10

0

دما بر حسب سانتی گراد

آقای ون هلمونت نتیجه گرفت که بیشتر وزن گیاه فقط از آب تامین شده است . این نتیجه گیری درست است یا اشتباه؟توضیح دهید .

افزایش کربن دی اکسید ( 2 Co ) و دما هر کدام چگونه بر شدت فتوسنتر تاثیر می گذارند ؟

گیاه برای تبدیل گلوکز به پروتئین به چه ماده ای نیاز دارد ؟ و آن را از کجا تامین می کند ؟

کدامیک از سلول های زیر در فتوسنتز نقش کمتری دارند ؟

میانبرگ استوانه ای                        میانبرگ اسفنجی                      اپیدرم                             سلول نگهبان

وظیفه رگبرگ چیست ؟ (2 مورد )

ماده مومی که سطح سلولی روپوست برگ را پوشانده چه نام دارد؟

در مورد فتوسنتز به سؤالات زیر پاسخ دهید :

      اولین ماده آلی که در فتوسنتز در گیاه ساخته می شود چیست ؟

مواد خامی که در فتوسنتز مصرف می شوند کدامند ؟

گیاه برای ساختن پروتئین از چه موادی استفاده می کند ؟ (2 مورد )

      چرا شدت فتوسنتز در دمای بالاتر از 35 درجه سانتی گراد کاهش می یابد ؟

چرا مولکول گلوکزبرای انباشته شدن در سلول مناسب نیست ؟

      کدامیک از سلول های زیر کلروپلاست دارند ؟
سلول پوست انسان                      سلول روپوست برگ                سلول ریشه چغندر                سلول نگهبان روزنه

درباره منحنی مقابل به پرسش های زیر پاسخ دهید :

فتوسنتز کنندگان اصلی کره زمین کدامند ؟ چرا ؟

نشاسته معمولا در کدام اندامک گیاهی ذخیره می شود ؟

       سلول های نگهبان روزنه چه تفاوت هایی با سایر سلول های روپوست دارند ؟
گیاهان چگونه نیتروژن مورد نیاز خود را جذب می کنند