زیست

بانک مقالات و سوالات زیست شناسی اول و دوم دبیرستان

 
نمونه سوالات فصل 6 (پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

دانشمندان بر چه اساسی موجودا ت زنده را طبقه بندی می کنند؟

چرا هر فرد با وجود اینکه صفات خود را از والدین دریافت می دارد با آنها متفاوت است؟

علت مرگ افراد در اثر انتقال خون بدون توجه به گروههای خونی که در ابتدا انجام می شد چه بود؟

کدام دانشمند ترکیب شیمیایی موجود در خون افراد مختلف را شناسایی کرد؟

از نظر لندشتاینر دلیل لخته شدن خون افراد پس از انتقال خون نادرست چه بود؟

اساس تقسیم بندی گروههای خونی چیست؟

نحوه لخته شدن گروههای خونی را توضیح دهید؟

نحوه تعیین گروه خونی در آزمایشگاه چگونه است؟

‍جدول گروه خونی زیر را کامل کنید؟

 

ردیف

گروه خون

مادة روی گلبول قرمز

ماده موجود در سرم

1

AB

.............

............

2

.......

ندارد

ضد A و ضد B

 

کدام گروههای خونی دارای مادة A بر روی گلبولهای قرمز خود هستند؟

اگر خون فردی با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خونی این فرد چیست؟        ب- در سرم خون او چه ماده ای وجود دارد؟

اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خونی وی چیست ؟چرا؟

گروه خونی شخصی A می باشد الف- نوع مادة روی گلبولهای قرمز و مادة موجود در سرم او چیست؟  ب- اگر به این    

شخص خون B تزریق شود چه پیامدی خواهد داشت؟چرا؟

چه افرادی در گروه خونی O قرار می گیرند . مواد موجود در سرم خون این افراد را بنویسید.

چرا از اثر انگشت برای شناسایی افراد استفاده می شود؟

ارتباط بین نسلها توسط چه سلولی و در طی چه عملی برقرار می شود؟

دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان بنویسید؟

یک شباهت و یک تفاوت اسپرم و تخمک انسان را بنویسید؟

عمل لقاح را تعریف کنید و حاصل آن چه سلولی است ؟

چگونه پی می بریم که ماده جنسی باید در هسته سلول وجود داشته باشد‍

با رسم شکل تفاوت سلول جنسی نر و ماده در انسان را نشان دهید.

ویژگی تقسیم میوز چیست؟

سلولهای جنسی انسان دارای چند کروموزم است ؟

تقسیم میوز در چه اندامهایی و به چه منظور صورت می گیرد؟

سلول تخم چگونه حاصل میشود؟این سلول در انسان چند کروموزوم دارد؟

سلولهای حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلولهای بدن دارند؟

سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میوز انجام دهد.

الف- چند سلول جدید به وجود می آورد.     ب- هر سلول جدید چند کروموزم خواهد داشت.

تقسیم میوز در جنس نر و ماده را با یکدیگر مقایسه کنید؟

چرا در تقسیم میوز در جنس ماده فقط یک سلول تخمک حاصل می شود؟

وظیفة انتقال صفات ارثی با چه مولکولی است و این مولکول در چه بخشی از سلول جنسی قرار دارد.

هر نوکلئوتید از چه اجزایی ساخته شده است؟

واحد ساختمانیDNA را نام برده و مشخص کنید هر یک  از این واحدها از چه بخش هایی درست شده اند؟

انواع بازهای آلی در مولکول DNA را بنویسید؟

ساختمان مولکول DNA را توضیح دهید؟

بازهای مکمل در DNA را نام ببرید.

در صورتی که ترتیب نوکلئوتیدهای یک رشته از DNA به صورت AATGCC باشد توالی رشته مکمل را بنویسید.

DNA مواد لازم برای همانند سازی خود را از کجا فراهم می آورد؟

در همانند سازی DNA چرا دو رشته حاصل کاملا شبیه به هم هستند.

اگریک مولکول DNA هزار نوکلئوتید داشته باشد و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟

سلولهای حاصل از تقسیم میتوز در انسان هر کدام چند عدد کروموزم دارند؟

کدام مولکول قادر به همانند سازی خود می باشد ؟

خصوصیات ارثی چگونه و توسط چه مولکولی از والدین به فرزندان انتقال می یابند؟

چرا در تقسیم میتوز دو سلول دختر کاملاً شبیه سلول مادرهستند؟

ماده اصلی سازنده کروموزومها چیست؟

ملکولهای DNA چگونه کار خود را انجام می دهند؟

چگونه میتوان پی برد که DNA باید دستور ساخته شدن پروتئین ها و نوع آنها را باید بدهد؟

ژن چیست؟                                

چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبی ایران بکاریم درخت خرما به عمل می آید اما کاشتن همان هسته در همدان بی نتیجه

است.

با ذکر مثال تاثیر محیط در بروز صفات را بنویسید؟

دو عامل موثر بر ایجاد صفات را نام ببرید.

ساده ترین راه  برای تغییر صفات یک جاندار چیست؟

محل اثر هورمون رشد کجاست؟ این هورمون از کجا ترشح می شود؟

نقش هورمون رشد چیست و نحوه اثر آن را توضیح دهید؟

کمبود هورمون رشد چه پیامدی دارد؟

چه افرادی در گروه خونی O قرار می گیرند . مواد موجود در سرم خون این افراد را بنویسید.

عمل لقاح را تعریف کنید و حاصل آن چه سلولی است ؟

سلولهای جنسی انسان دارای چند کروموزم است و هدف از تقسیم میوز را بنویسید؟

الف – DNA مواد لازم برای همانند سازی خود را از کجا فراهم می آورد؟

ب- وظیفة انتقال صفات ارثی با چه مولکولی است و این مولکول در چه بخشی از سلول جنسی قرار دارد.

ج – چرا  دو سلول دختر حاصل از تقسیم میوز کاملا شبیه سلول مادر هستند.

انواع بازهای آلی در مولکول DNA را بنویسید؟

چرا در ادارة پلیس از انگشت نگاری به عنوان یک روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود.

سلولهای حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلولهای بدن دارند؟

جدول تعیین گروه خونی را رسم کنید؟

سلولهای حاصل از تقسیم میتوز در انسان هر کدام چند عدد کروموزم دارند؟

در همانند سازی DNA چرا دو رشته حاصل کاملا شبیه به هم هستند.

کدام مولکول قادر به همانند سازی خود می باشد ؟ واحد سازندة این مولکول چیست؟

شکل یک کروموزم را رسم کرده و بخش های مختلف آن را نام گذاری کنید؟

اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خونی وی چیست ؟چرا؟

دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان بنویسید؟

الف- کدام گروههای خونی دارای مادة A بر روی گلبولهای قرمز خود هستند؟

ب- محل اتصال دو کوماتید یک کروموزم چه نام دارد.

الف- محل اثر هورمون رشد کجاست ؟

ب- این هورمون از کجا ترشح می شود ؟

اگر سلولی 10 کروموزومی داشته باشیم و این سلول تقسیم میوز را انجام دهد چند سلول جدید ایجاد می کند و هر سلول جدید چند کروموزم خواهد داشت.

هر نوکلئوتید از چه اجزایی ساخته شده است؟

سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میوز انجام دهد.

الف- چند سلول جدید به وجود می آورد.     ب- هر سلول جدید چند کروموزم خواهد داشت.

اگر خون فردی با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خونی این فرد چیست؟        ب- در سرم خون او چه ماده ای وجود دارد؟

الف – تقسیم میوز در چه اندامهایی و به چه منظور صورت می گیرد؟

ب- ساده ترین راه  برای ایجاد صفات در جانداران کدام است.

یک رشته کروماتین از------- و -------- تشکیل شده است .

ساختمان مولکول DNA را توضیح دهید و بنویسید پیام های DNA برای ساخته شدن پروتئین ها چگونه به سیتوپلاسم می رسد؟

گروه خونی شخصی A می باشد الف- نوع مادة روی گلبولهای قرمز و مادة موجود در سرم او چیست؟  ب- اگر به این شخص خون B تزریق شود چه پیامدی خواهد داشت؟چرا؟

یک شباهت و یک تفاوت اسپرم و تخمک انسان را بنویسید؟

اگریک مولکول DNA هزار نوکلئوتید داشته باشد . و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟

چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبی ایران بکاریم درخت خرما به عمل می آید اما کاشتن همان هسته در اراک بی نتیجه است.

خصوصیات ارثی چگونه و توسط چه مولکولی از والدین به فرزندان انتقال می یابند؟

با ذکر مثال تاثیر محیط در بروز صفات را بنویسید؟

ارتباط بین نسلها توسط چه سلولی و در طی چه عملی برقرار می شود؟

واحد ساختمانیDNA را نام برده و مشخص کنید هر یک  از این واحدها از چه بخش هایی درست شده اند؟

دو عامل موثر بر ایجاد صفات را نام برده و بنویسید چرا هستة خرما در مناطق سردسیر رشد نمی کند؟

 دانشمندان علوم زیستی از شباهت ها و تفاوت های جانداران برای ......................... استفاده می کنند .

دو مورد از استفاده های دانشمندان از شباهت ها و تفاوت ها را نام ببرید .

در مورد گروه خونی پاسخ دهید :

چرا در انتقال خون های اولیه در بعضی موارد فرد گیرنده می میرد ؟

آقای لندشتاینر چه چیزی را کشف کرد ؟

خون افراد آدمی بر چه اساس و به چند گروه تقسیم می شود ؟ نام ببرید .

جدول زیررا در مورد گروه های خونی تکمیل کنید .

گروه خونی

ماده روی گلبول قرمز

ماده موجود در سرم

دریافت خون از گروه

A

     

B

     

AB

     

O

     

نحوه تعیین گروه خونی را شرح دهید .

ویژگی های اثر انگشت کدامند ؟

استدلال کنید که ماده وراثتی در هسته سلول های جنسی قرار دارد .

لقاح را تعریف کنید .

سلول های جنسی نر و ماده را با هم مقایسه کنید .

تقسیم میوز را تعریف کنید .

تقسیم میوز در کجا و به چه منظور صورت می گیرد ؟

با طرحی ساده چگونگی انتقال صفات ارثی رااز والدین به فرزند نشان دهید .

تقسیم میوز را به صورت طرحی ساده نشان دهید .

تقسیم میوز در جنس ماده و جنس نر چه تفاوتی با هم دارند ؟ علت این تفاوت چیست ؟

ساختار کروموزوم را شرح دهید (به همراه طرحی ساده )

در مورد مولکول DNA پاسخ دهید :

واحد سازنده آن چیست ؟

انواع باز های آلی DNA کدامند ؟

ساختار DNA چگونه است ؟

از DNAبه عنوان ماده وراثتی چه انتظاراتی داریم ؟

چگونگی همانند سازی DNA را شرح دهید (به همراه شکل )

DNA چگونه اطلاعات را منتقل می کند ؟  (بروز می دهد )

ژن چیست ؟

چرا هسته خرما در مناطق سردسیر تبدیل به درخت خرما نمی شود ؟

در بعضی موارد به علت نقص در هیپوفیز فرد یا خیلی قد بلند می شود یا خیلی قد کوتاه . از این مسئله چه نتیجه ای می گیریم ؟

بروز صفات ارثی تحت تأثیر وراثت است یا محیط ؟ توضیح دهید .