زیست

بانک مقالات و سوالات زیست شناسی اول و دوم دبیرستان

 
10 نمونه سوال برای آمادگی خرداد(پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

نمونه سؤال اول

1-چرا محققان کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟5/0

2-واحد های سازنده پادتن ها و ماده ژنتیکی را نام ببرید؟5/0

3-دو مورد از نقشهای کلسیم در بدن انسان را بنویسید؟5/0

4-هریک از موارد زیر باعث چه تغییری در بدن انسان می شوند؟5/0

الف-کمبود ویتامین A            ب-مصرف بیش از حد ویتامین D

5-اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A وضد B لخته شود گروه خونی وی چیست  چرا؟ 1

6-الف DNA  مواد مورد نیاز برای همانند سازی خود را چگونه فراهم می کند؟ 1

ب-چرا لازم است مولکول DNAپس از همانند سازی ثابت بماند؟

ج-چرا برای تشخیص مجرمان از اثر انگشت انها استفاده می کنند؟

7-انتی بیوتیک ها توسط چه جانورانی ساخته می شوند وچه عملی انجام می دهند؟ 1

8-زیستکاه را تعریف کرده و از محیط اطراف محل زندگی خود دو مثال برای ان بزنید؟ 1

9-پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شوند؟ 1

10-از عوامل مو.ثر در پوسیدگی چهار مورد را نام ببرید؟ 1

11-الف- منبع طبیعی چیست  ؟1

ب-وارد کردن پلاستیک و مواد شیمیایی نضیر حشره کشها به طبیعت چه ضرری دارد؟

12-عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند ؟ برای تنظیم جمعیت انسانی  کنترل کدام راحت تر است؟ 1

13-هرم ماده و تعداد را باهم مقایسه کنید؟ 1

14-نمودار رشد باکتری را در در شرایط مساعد با مواد غذایی محدود رسم نموده وتوضیح دهید؟ 1

15-چرا عمل  پادتن ها اختصاصی می باشد واز چه سلولهای ترشح می شوند؟ 1

16-رشد قد شما تحت تاثیر چه هورمونی است واین عمل چگونه صورت می گیرد؟ 1

17-دو اختلاف بین سلولهای جنسی نر و ماده را در انسان شرح دهید؟ 1

18-دو تفاوت بین چربی های گیاهی وجانوری را بنویسید؟ 1

19-برش عرضی یک برگ را کشیده و نام کذاری کنید؟ 1

20-هر یک از اندامکهای زیر مربوط به چه سلولی است (گیاهی یا جانوری ) وچه عملی انجام می دهد؟ 1

الف-میتوکندری      ب- کلروپلاست

21-اصطلاحات زیر را تغریف کنید؟ 2

بوم شناسی           توالی      اینتر فرون         ساپروفیت

 

نمونه سؤال دوم

۱-صحیح یا غلط بودن هر یک از سوالات زیر را مشخص نمایید.5/1 نمره
الف- بیشترین مقدار فتوسنتز در سلولهای برگ انجام می گیرد.
ب- کمبود سدیم سببراشیتیسم میشود.
ج- گروه خونی AB دارای آنتی ژنA و B می باشد.
د- دومین حلقهدر زنجیره غذایی یک گیاهخوار است.
ه- ویروسها ساده ترین موجودات با ساختار سلولیهستتند.
و- اولین خط دفاعی بدن گلبولهای سفید هستند
2-منا سب ترین گزینه را انتخاب نمایید:5/1نمره
الف- پروتئین سازی توسط کدام اندامک انجام میگیرد؟
1-لیزوزوم                       2- میتوکندری                  3- گلژی                         4- ریبوزوم
ب- فرآورده های فتوسنتزی عبارتند از:
1- اکسیژنو دی اکسید کربن         2- آب و اکسیژن               3- گلوکز و اکسیژن           4- آب و دی اکسید کربن
ج- کدامیک برای انعقاد خون لازم است؟
1-ویتامینA                    2- کلسیم                      3- آهن                           4- ویتامین B
د- کدام هیدرات کربن یک پلی سا کارید محسوب میشود؟
1-فروکتوز                       2- گلوکز             3- ساکارز                       4- گلیکوژن
ه- کدام یک فقط با میکروسکپ الکترونی دیده میشود؟
1-سلولگیاهی               2- ویروس                       3- باکتری                       4- سلول جانوری
و- خرگوش در کدام حلقه از زنجیرهغذایی قرار میگیرد؟
1-اول                             2- دوم                           3- سوم                         4- تفاوتی نمیکند.
3- جای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.5/1 نمره
الف- یکی از عناصر کم مصرف بدن عنصر……….است که برای ساختن هورمونتیروکسین لازم می باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسیم میتوز تعداد…………سلول ایجادمیشود.
ج- در ساختار کروماتین ملکولهای…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد کردنانرژی مواد توسط اندامک …………….انجام میگیرد.
ه- ویروس هپاتیت به سلولهای ………….انسان آسیب می رساند.
4-علوم زیستی چیست؟5/0
5-دو وظیفه دیوارهسلولی چیست؟5/0
6-دلایل فرسایش خاک چیست؟ (دو مورد)5/0
7-تفاوت اپیدرم رابا سلول نگهبان روزنه بنویسید. 5/0
8-الف- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی کر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی ژن A و B میباشد؟
9-نوع و نحوه ی قرار گرفتن بازهای آلی در دو رشته ی متقا بل یک مولکول DNA چگونه است؟1
10-هر یک از بیماریهای زیر مربوط به کمبود کدام ماده یاویتامین است؟ 1
الف- کواشیورکور                          ب- گواتر             ج- بری بری                                 د- گزروفتا لمی
11-زنجیره غذایی چیست؟ چرا بیشتر روابط غذایی موجودات زنده بصورت شبکه غذایی میباشد؟
12-هر یک از صفات نامبرده محیطی هستند یا وراثتی ؟یا تحت تاثیر هر دو؟ 1
الف- گروه خونی                           ب- رنگ پوست                            ج- اندازه قد                                 د- نحوه ی تکلم
13-با توجه بهشکل مقابل پاسخ دهید: 1
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد کروموزومها در طیتقسیم چه تغییری یافته است؟
ج- این تقسیم در فرد نر است یا ماده؟ چرا؟
14-اکوسیستم چیست؟ یک مثال بزنید. 1
15-هر یک از بیماریهای ویروسی نامبرده به کدامبخش از بدن آسیب می رساند؟ 1
الف- اوریون                                 ب- فلج اطفال                              ج- ایدز                           د- سرماخوردگی
16-طرح زیر چرخه ی نیتروژن را نشان میدهد. شماره های 1 تا 4 هر یکبیانگر کدام گروه از باکتریهای خاک هستند؟ نام ببرید. 1
17-نحوه ی تولید مثلباکتری ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باکتریها از حد معینی بیشتر نمی شود؟ 1
18-نحوه ی تغذیه باکتری های ساپروفیت و باکتری های انگل چگونه است؟ 1
19-الف- شرایط لازم برای پوسیدگی کدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دلیل هنگام تهیه کودگیاهی ,کمی آهک به آن اضافه می کنند؟
20-الف- تراکم جمعیت را تعریف کنید. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغییر جمعیت را نام ببرید. (4 مورد)

 

نمونه سؤال سوم

1-      آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2-      گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3-      از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4-      برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5-      از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6-      اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7-      برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8-      اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9-      اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10-   DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11-   پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12-   چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13-   به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14-   توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15-   اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16-   دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17-   چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18-   دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19-   اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20-   نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)

 

نمونه سؤال چهارم

1- اولین و آخرین مرحله ی روش علمی را بنویسید.

2- گلیکوژن در چه قسمت هایی از بدن آدمی به مقدار فراوان وجود دارد؟

3- هر کدام از وقایع زیر مربوط به کدام مرحله ی میتوز است:

قرار گیری کروموزوم ها در میان سلول (        )                            تقسیم سیتوپلاسم و ایجاد دو سلول دختر (         )

مشخص شدن کروموزوم ها (         )                                       جدایی کروماتیدهای هر کروموزوم (         )

4- رگبرگ ها چه کارهایی را بر عهده دارند و شامل چه آوندهایی هستند؟

5- هر یک از وظایف زیر مربوط به چه ویتامین یا ماده ی معدنی است؟

بینایی(             )                                                               انتقال اکسیژن (             )  

 انتقال پیام های عصبی (             )                                      چسباندن سلول ها به هم  (               )

6- منظور از الیاف چیست؟ یک فایده و یک منبع برای آن بنویسید.

7- الف) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چیست؟ 

ب) لقاح را تعریف کنید.

8- در بخشی از یک مولکول DNA تعداد باز آلی A برابر 700 و تعداد باز آلیG برابر 200 است . در این بخش از مولکول DNA چه تعداد قند وجود خواهد داشت؟ (با محاسبه)

9- تقسیم میوز را تعریف کرده و بنویسید در چه اندام هایی و به چه منظور انجام می شود؟

10- الف) هورمون رشد از چه غده ای ترشح می شود و بر کجا تأثیر می گذارد؟ 

ب) غده ی ترشح کننده ی هورمون رشد در کجا واقع است؟

11- زنجیره ی غذایی را تعریف و برای آن یک مثال بیاورید.

12- چهار مورد از شرایط لازم برای تهیه ی کود گیاهی را بنویسید.

13- از روش های نگهداری غذا چهارمورد را نام ببرید.

14- پاستوریزه کردن شیر چگونه صورت می گیرد ؟ یک فایده و یک عیب برای این روش بنویسید.

15- بازده تبدیل انرژی را تعریف کرده و مقدار آن را در گندم و نیشکر بنویسید.

16- برای شمارش گلبول های قرمز خون از چه روشی استفاده می شود؟ نحوه ی عمل را مختصراً توضیح دهید.

17- ازدیاد جمعیت بر بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور چه اثری می تواند داشته باشد؟ برای هر یک دو مورد بنویسید.

18- نوعی باکتری هر 20 دقیقه یک بار تولید مثل می کند ، اگر 100 باکتری در ابتدا وجود داشته باشد پس از دو ساعت از آن ها چند باکتری ایجاد خواهد شد؟ ( با محاسبه )

19- دو مورد استفاده برای ویروس نوشته و بیان کنید هر کدام از چه راهی صورت می گیرد؟

20- الف) آنتی بیوتیک ها توسط چه جاندارانی ساخته می شوند؟

ب) یک آنتی بیوتیک مثال بزنید.

ج) برای معالجه ی سرطان از چه روشی استفاده می شود؟

21- شکل های زیر مربوط به چرخه ی زندگی ویروس است ، آن ها را به ترتیبی که اتفاق می افتند شماره گذاری کنید.

نمونه سؤال پنجم

1- به سؤالات تستی زیر پاسخ مناسب بدهید:

انتشار کتاب ردی جزء کداممراحل روش علمی است؟

الف) دوم                        ب) پنجم                                    ج) ششم                                   د) هفتم

یک تکه استخوان در کدامیک ازسطوح سازمان یافتگی پیکر جاندار پر سلولی قرار می گیرد؟

الف) دستگاه                   ب) بافت                         ج)  اندام                         د)   اندامک

سلولهایی که در برگ میتوانند عمل فتوسنتز انجام دهند شامل:

الف) میانبرگ و نگهبان روزنه                                   ب) رگبرگ و نگهبانروزنه

ج) روپوست ومیانبرگ                                            د) روپوست ورگبرگ

گلوکز در بدن انسان به صورتچه مولکولی ذخیره می شود؟

الف) سلولز                     ب) گلیکوژن                    ج) نشاسته                    د)  ساکاروز

محل ساخته شدن آنزیم ها درکدام بخش از سلول است؟

الف) هستک                                                                                                                                                           

ب) میتوکندری                                                                                                                                                        

 ج) ریبوزوم                                                                                                                                                             

 د) دستگاهگلژی25/1

2- در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید:

الف) گلوتامات مونوسدیم بطور طبیعی از .......................... تهیه می شود.

ب) زمانی به تفکر علمی نزدیک می شویم که براییافتن پاسخ پرسش ها از ......................... استفاده می کنیم.

ج) محصولات فتوسنتزی مانند هیدرات کربن دربرگها بوسیله .............................. از برگ خارج می شود.

د) افزایش مصرف ویتامین ........................... باعث رسوب کلسیم در سایر بافتها می شود.1

3- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید

الف) کاهش غلظت CO2 باعث افزایش شدت فتوسنتز می شود.

ب) افزایش دما تا 30 درجه باعث کاهش شدتفتوسنتز می شود.

ج) بکمک روش علمی تمام واقعیت های جهان قابلبررسی و تحقیق نیست.

د) توده سلولهای غیر عادی که دائماً در حالتقسیم هستند را تومور بدخیم گوییم.1

4-  هر یک از توضیحات سمت راست با یکی ازاصطلاحات سمت چپ مناسب است آنها را به هم ربط دهید.

الف) استفاده از قوانین وراثت در بهبود محصولاتکشاورزی                                           1- سانترومتر

ب) لایه ای است متشکل از ماده ای مومی رویاپیدرم                                                2- پروتئین

ج) کاهش فعالیت آنزیم ها در بدن انسان                                                                  3-کوتیکول

د) محل اتصال دو کروماتید                                                                                      4- علوم زیستکاربردی

هـ) تأمین کننده رشد وترمیم در بدن                                                                        5- گواتر

و) بزرگ شدن غده تیروئید                                                                                      6- تب

                                                                                                                        7-هیدراتکربن   5/1

5-  مرحله چهارم از مراحل روش علمی در آزمایشاتردی را بنویسید. 1

6-  یک تفاوت آزمایش ردی با آزمایش ون هلمونت چهبود؟ 5/0

7-  سه ویژگی آنزیم ها را بنویسید.75/0

8-  بین نشاسته و سلولز یک شباهت و سه تفاوتساختاری بنویسید. 1

9-  در مورد تقسیم میتوز به سؤالات زیر پاسخدهید

الف) تقسیم میتوزی به چه منظوری انجام می شود؟

ب) اگر سلولی 6 کروموزوم داشته باشد بعد از 2بار میتوز متوالی چند سلول و هر سلول با چه تعداد کروموزوم تشکیل می‌شود؟ 1

10-  آزمایشی طراحی کنید که تأثیر صدا در رشدگیاه را نشان دهد؟ 1

11-  دو تفاوت فرضیه سازی و نظریه سازی را بیانکنید.1

12-  در هر کدام از سلولهای زیر کدام اندامک بهتعداد زیادتری وجود دارد؟ 1

الف) سلولهای میانبرگ (                 )                                 ب) سلولهای ماهیچهدست (                     )

ج) سلولهای ترشح کننده آنزیم معده (           )                     د)سلولهای رنگی درون ریشه چغندر (                    )

13-  هر یک از واکنش های زیر چه تغییری در ماده غذایی ذکرشده ایجاد می کنند؟ چرا؟ 1

الف) اضافه کردن لوگل (محلول ید) به تکه ای سیبزمینی.

ب) اضافه کردن چند قطره آبلیمو به مقداری شیر.

14- در هر مورد علت را بنویسید. 1

الف) در هنگام جمع آوری اطلاعات از ابزارهایعلمی استفاده می کنیم.

ب) کاهش رشد گیاهانی که برگهای سفید و سبزدارند

ج) سلولهای گیاهی نسبت به سلولهای جانوریمقاومت و سختی بیش تری دارند.

د) مصرف بیش از حد زرده تخم مرغ باعث بروزبیماری های قلبی می شود.

15-  چرا در کم خونی (آنمی) معمولاً شخص خسته وضعیف می شود؟ 2                                                                          

16-  در مورد ویتامین B1 (تیامین) به سؤالات زیر پاسخ دهید: 1

الف) ویتامین B1 در چه موادی یافت می شود؟ ( حداقل دو ماده ی غذایی نام برید)

ب) کمبود آن چه بیماری ایجاد میکند؟

ج) در این بیماری کدام بخش بدن دچار آسیب میشود؟                                                                                               

17-  الف) کروموزوم های مختلف انسان از نظرساختاری با یک دیگر چه تفاوتهایی دارند ( حداقل دو تفاوت بنویسید)1

ب) چه شباهتی بین کروموزوم های مختلف وجوددارد؟                                                                                                  

18-  یک دانشمند زیست شناسی برای تعیین اثرگازهای شیمیایی جنگی در ایجاد سرطان تحقیقی انجام داده است. دراین تحقیق 100 نفراز مجروحان شیمیایی جنگ با 100 نفر از افراد همان منطقه جنگی که شیمیایی نشده انداز نظر ابتلا به سرطان مقایسه می شوند. در گروه اول 38 نفر و در گروه دوم 19 نفرمبتلا به سرطان شده اند. 1

الف) در این تحقیق گروه های آزمایش و کنترل رامشخص کنید.

ب) فرضیه این تحقیق چه بوده است؟

19-  در جدول زیر میزان کلسترول خون و سختی جدارسرخرگها ثبت شده است.1

الف) نمودار این تغییرات را رسم کنید.

ب) بر اساس این نمودار مشخص کنید در صورتی کهمیزان کلسترول خون 5/2 واحد باشد سختی جدار سرخرگها چقدر خواهد بود؟

میزان کلسترول ( واحد انتخابی )                             1                  2              3                   4            5

سفتی جدار سرخرگها( واحد انتخابی )                     5/0               25/1         5/2                75/3       5

          1

جمع نمرات         20

 

نمونه سؤال ششم

1- یک ملکول تری گلیسرید پس از تجزیه به چه ملکولهایی تبدیل می شود
2- هر یک از بیماریهای زیر در اثر کمبود چه عاملی در بدن ایجاد میشود
الف: پلاگر ب: آنمی
3- دو نقش چربی ها را در بدن بنویسید؟
4- الف: کدام گروه خونی فاقد هردو ماده ضد
A و ضد B در سرم خون است؟
ب: کدام گروه خونی دارای هردو ماده ضد
A و ضد B در سرم خون است؟
5- جانوران مردار چگونه به پوسیدگی مواد آلی کمک می کنند؟
6- چرا در تنفس بی هوازی( در غیاب اکسیژن) پوسیدگی به طور کامل انجام نمی شود؟
7- هر یک از ویروسهای زیر به کدام سلولهای بدن آسیب می رسانند:
الف: ویروس ایدز ب: ویروس هپاتیت
8- برای هریک از اجزای سلولی زیر یک وظیفه بنویسید:
الف: دستگاه گلژی ب: اسکلت سلولی
9 – هورمون رشد چگونه باعث افزایش طول قد در انسان می شود؟
10 - از نظر عفونی شدن بریدگی های عمیق خطرناک ترند یا بریدگیهای سطحی؟ چرا؟
11 - الف- نقش رگبرگ در برگها چیست؟ ( دو مورد ذکر شود)
ب- مهمترین محصول فتوسنتزی چه ماده ای است؟
ج- کدام روپوست روزنه فراوان تری دارد؟
12- الف- آنتی بیوتیک ها به طور طبیعی توسط چه جاندرانی ساخته می شوند؟
ب- کرو ماتین از چه اجزایی(موادی) تشکیل شده است؟
13- اکوسیستم چیست؟ یک مثال بزنید؟
14- از نظر اقتصاد محیط زیست خوردن غذاهای گیاهی به صرفه تر است یا خوردن غذاهای جانوری؟ چرا؟
15 – هاگ درونی چیست؟ چگونه تشکیل می شود و چه اهمیتی برای باکتری دارد؟
16- نوع و نحوه قرارگیری بازهای آلی در دو رشته متقابل یک ملکول
DNA چگونه است؟
17- طرح زیر چرخه نیتروژن را در طبیعت نشان می دهد شماره های 1 تا 4 هریک بیانگر کدام گروه از باکتریهای خاک هستند؟ نام ببرید.(شکل 11-7)
18- والدین کودکی که مبتلا به نرمی استخوان بوده به پزشک مراجعه نموده اند. پزشک علاوه بر تجویز دارو به ایشان توصیه کرده که چند ساعت در روز کودک در معرضنور خورشید قرار دهند علت این توصیه چیست؟
19- در کدام روش یا روشهای زیر ماده غذایی معمولا فاقد باکتری می شود
و در کدام باکتری ممکن است غیر فعال باقی بماند:
الف- حرارت دادن بالا ب- خشک کردن ج- انجماد د- پرتو دهی
20- ورود بیش از حد ترکیبات نیتروژن دار یا فسفردار به یک آبگیر چه اثری
بر آن خواهد داشت؟
21- با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید( شکل6-6 ) صفحه 55
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد کروموزوم ها در طی تقسیم چه تغییری کرده است؟
ج- با ذکر یک دلیل بگویید این تقسیم در فرد نر رخ داده یا فرد ماده؟
22- الف نحوه تغذیه باکتری انگل چگونه است؟
ب- نحوه بیگانه خواری گلبولهای سفید چگونه است؟
23- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:
الف- فرضیه ب- ژن ج- کنام

نمونه سؤال هفتم

1- چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟
2- کدام ملکول قادر به همانند سازی ( ساختن مولکول شبیه خود) است؟
واحد سازنده این ملکول چیست؟
3- دو مورد از نقشهای سدیم در بدن انسان را ذکر کنید؟
4- مصرف هریک از مواد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد:
الف: سیکلامات ب: مصرف بیش از حد ویتامین
D
5- انواع تومور را نام ببرید؟
6- ترشح پادتن و عمل بیگانه خواری هر کدام از وظایف کدام گروه گلبولهای سفید است؟
7- هرم انرژی چیست؟
8- سه گروه از عوامل مهم را که در ایجاد پوسیدگی نقش دارند نام ببرید؟
9- شکل یک کروموزوم را رسم کرده و بخشهای مختلف آن را به دقت نام گذاری کنید؟
10- اگر خون فردی با هر نوع سرم ضد
A ( آنتی کور A ) و ضد B ( آنتی کور B) لخته شودگروه خونی وی چیست؟ چرا؟
11-عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟ برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است ؟
12- دو مورد از موارد استفاده ویروسها را بنویسید و روش استفاده در هر مورد را ذکر نمائید؟
13- درباره منحنی مقابل به پرسشهای زیر پاسخ دهید:(منحنی 1-4)صف 28
الف: منحنی را تفسیر کنید
ب: دلیل کاهش سریع میزان فتوسنتز در دماهای بالاتر از 33 درجه چیست؟
14- آیا میکروبهای ساپروفیت هم می توانند باعث بیماری زایی شوند؟ باذکر مثال توضیح دهید؟
15- پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شود؟
16- دو تفاوت بین چربیهای گیاهی و چربیهای جانوری را بنویسید؟
17- چرا باید غذای یخ زده را بلافاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟
18- در اختلاف اساسی سلولی جنسی نر وماده را در انسان شرح دهید؟
19- توضیح دهید چرا ویروسها را انگل اجباری درون سلولی می دانند؟
20- گونه را تعریف کرده ویک مثال از گونه غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر
21- به پرسشهای زیر پاسخ دهید
الف- وظیفه پروتئین هموگلوبین چیست؟
ب- محلول ید دار لوگول برای شناسایی کدام ماده آلی استفاده می شود؟
ج- نقش میتو کندری در سلول چیست؟
د- ویروس اوریون به کدام بخش بدن آسیب می رساند؟
ه- بزرگترین اندامک سلولی چیست؟
ی- هورمون رشد از کدام غده ترشح می شود؟
22- اصطلاحات زیر را تعریف کنید
الف- لقاح ب- شبکه غذایی ج- بوم شناسی

نمونه سؤال هشتم

 

   درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید:  1                                                  غلط  صحیح 

   1-  الف – فرضیه حدس وگمانی است که برپایه اطلاعات ودرباره علت پدیده ای زده می شود. 

    ب – بعد از تعریف مسئله باید بلافاصله فرضیه سازی نمود.

    ج – ون هلمونت درآزمایش تفکرخلق الساعه به عقاید قبلی خود توجه نکرد.                

    د – پژوهش های علوم زیستی کاربردی به منظور استفاده انسان از پدیده های زیستی است.                    

2-   جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :   1                                                                                  

 الف -  تقسیم هسته سلول به دو هسته همانند ..................... نام دارد.

  ب – سلول های ......................... اگر فشاری به آنها وارد نشود سر جای خود باقی می مانند.

  ج – خوردن سبزی ومیوه که دارای .................... می باشند ، برای جلوگیری از ابتلا به یبوست توصیه می شود.

   د – شیرین کننده های مصنوعی موسوم به ...................... ممکن است به کروموزوم هاآسیب برساند.

  3-منظور از کنترل آزمایش چیست ؟1

4-   عمل هر یک ازاین اندامکهای سیتوپلاسمی را ذکر کنید:1

1- میتوکندری  2– دستگاه گلژی 3– ریبوزوم  4– کلروپلاست

5-  دیواره سلولی در چه سلول هایی وجود دارد( 3مورد )ونقش اصلی آن چیست ؟ 1                                                        

6-   پاسخ کوتاه دهید :  1                                                                                                                    

    الف – گلوکز در سلول های کبدی به چه صورتی ذخیره می گردد؟

    ب – دو نقش لیپید ها در سلول را بنویسید.

    ج – واحد سازنده پروتئین ها چه نام دارد ؟

  7--چهار عنصر اصلی شرکت کننده در ترکیب مواد آلی را نام ببرید .1

8-  مواد خام و محصولات فتوسنتز را نام ببرید. 1      

   9-علت پدیده های زیر را بنویسید:1                                                                                                      

 1- بسیاری ازبرگها نازک هستند، اما مساحت زیاد دارند. 2- گیاهان آکواریومی موجب جلوگیری از مرگ ماهیها می شوند.

10-  هر یک از بیماری های زیر در اثرکمبود چه ماده ای ایجاد می شوند ؟  1                                                        

      1- آنمی             2 - بری بری              3- فشار خون                  4 –اسکوروی  

11-  هر یک از بیماری های سمت راست را به یکی از مواد غذایی سمت چپ که می تواند از آن جلوگیری کند وصل کنید:   1  

                                                  شب کوری                                        گوشت

                                                  راشیتیسم                                          هویج

                                                  گواتر                                               پنیر

                                                  پلاگر                                               نمک ید دار  

12- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد نور خورشید در سنتز ویتامین D موثر است. 1                                             

13-   خون فردی با سرم ضد A و ضد B رسوب می دهد . این فرد از چه گروه های خونی می تواند خون بگیرد ؟ 1

14-   ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها در ساختار DNA چگونه است ؟1                    

15-  تعریف کنید :1

  1- هرم انرژی      2 – توالی   

16-  با ذکر دو دلیل ثابت کنید که پوسیدگی دارای اهمیت زیادی است .  1

17-  با توجه به چرخه های مواد به سوالات زیر پاسخ دهید :    2

  1 - چرا کشاورزان بعضی مواقع در زمینهای خود عدس یا یونجه می کارند ؟

  2 – چرا درصد گاز CO2 در هوا معمولا ثابت است ؟     

18-  الف – دو ماده اصلی سازنده بدن ویروس ها کدامند؟  2

   ب – اینترفرون چیست ؟

   ج – باکتری های ساپروفیت چگونه غذای خود را به دست می آورند ؟

    د – لنفوسیت ها چگونه از بدن در برابر بیماری دفاع می کنند ؟

نمونه سؤال نهم

فرضیه چیست ؟5/0

1-هر یک از کارهای زیر بر عهده کدامیک از بخش های سلول می باشد ؟1

الف ) ترشح مواد به خارج از سلول

ب ) انتقال مواد به بخش های مختلف سلول

ج ) آزاد کردن انرژی

د ) شناسایی سلول های مجاور

2-به چه دلیل آنزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟5/0

3-چه ویژگی هایی برگ را برای انجام عمل فتوسنتز مناسب می سازند ؟ (4 مورد )1

4-الف ) چرا خوردن چربیهای گیاهی بهتر از مصرف چربی های حیوانی است ؟1

ب ) گوشت گیاهی و گوشت جانوری را  از نظر اسید آمینه با همدیگر مقایسه کنید .

5-هر یک از بیماری های زیر بر اثر کمبود چه موادی حاصل می شود ؟1

الف ) شب کوری              ب ) کواشیور کور              ج) کم خونی                   د ) کرتینیسم

6-الف ) تقسیم میتوز و تقسیم میوز چه تفاوتی با همدیگر دارند ؟ 1

ب ) سلول تخم چگونه تشکیل می شود ؟

7-اگر خون فردی با سرم ضد A لخته شود ،‌گروه خونی این فرد چیست ؟ با ذکر دلیل 1

8-DNA چگونه همانند سازی می کند ؟ توضیح دهید .1

9-الف ) DNA  چگونه اطلاعات را از نسلی به نسل دیگر انتقال می دهد ؟ 1

ب ) ترتیب استقرار بازهای آلی در یک رشته DNA  به صورت ACGTAGA می باشد . ترتیب بازهای آلی در رشته مقابل آن چگونه است ؟ بنویسید .

10-هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید .2

الف) زنجیره غذایی :                     ب ) جمعیت :                  ج ) اکوسیستم :                         د ) توالی :

11-الف) هرم انرژی چیست ؟ 1

ب ) چرا به هرم انرژی هرم ماده نیز گفته می شود ؟

12-دو عامل فیزیکی که در عمل پوسیدگی نقش دارد را نام برده و نقش هر کدام را بنویسید .1

13-چهار روش که در نگهداری مواد غذایی به کار می رود را نام ببرید .1

14-چرخه کربن  را به صورت شکلی ساده نشان دهید . 1

15-الف ) وقتی گفته می شود که اکوسیستم به نقطه اوج خود رسیده است ، منظور چیست ؟1

ب ) خاک چگونه فرسایش پیدا می کند ؟

16-چهار ویژگی مهم برای ویروس ها بیان کنید .1

17-الف )ویروس ایدز چگونه به بدن ما آسیب می رساند ؟ 1

این ویروس از چه راه هایی منتقل می شود ؟ (2 مورد )

18-الف ) چرا باکتری ها عمل هاگ سازی را انجام می دهند ؟ 1

ب ) باکتری های ساپروفیت چگونه تغذیه می کنند ؟

19-چگونگی تولید مثل ویروس ها را شرح دهید .1

نمونه سوال دهم

1-به ترتیب در روش علمی بعد از مرحله فرضیه سازی دو مرحله بعد کدامند ؟5/0

2-نقش هر یک از اندامک های ریبوزوم و واکوئل در سلول ها چیست ؟1

3-واحد سازنده هر یک از مواد آلی زیر چیست ؟5/0

الف ) چربی ها

ب) پروتئین ها

4-آزمایشی طراحی کنید که بتوان در آن تاثیر افزایش دما بر شدت فتوسنتز را بررسی کرد .1

5-هر یک زا مواد و ترکیبات زیر چه نقشی در بدن ما بر عهده دارند ؟1

الف) قند ها

ب ) چربی ها

ج) سدیم

د ) ویتامین D

6-هر یک از بیماری ها و اختلالات زیر به  دلیل کمبود چه ماده غذایی ایجاد می شوند ؟1

الف) راشیتیسم

ب) بری بری

ج) گواتر

د) شب کوری

7-الف) ویژگی های اثر انگشت کدامند ؟1

ب) شخصی با گروه خونی A  از چه گروه های خونی می تواند خون دریافت کند ؟

8-توضیح دهید که چرا تعداد کروموزوم ها در طی چندین نسل تولید مثل جنسی افزایش نمی یابد ؟1

9-طرز همانند سازی مولکول DNA را همراه با رسم شکل توضیح دهید .1

10-تاثیر هر یک از عوامل محیط و وراثت را بر بروز صفات جاندار شرح دهید .1

11-هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید .5/1

الف) زنجیره غذایی :

ب ) جمعیت :

ج ) هرم انرژی :

12-برای انجام عمل پوسیدگی چه شرایطی لازم است ؟ 4 مورد بنویسید .1

13-الف) چرخه کربن را به صورت طرحی ساده نشان دهید .5/1

ب ) در فرآیند شوره برداری در چرخه نیتروژن چه اتفاقی رخ می دهد ؟

14-الف ) توالی چیست ؟5/1

ب ) چه موقع اکوسیستم به حالت اوج خود می رسد ؟

ج  ) از ویژگی های اکوسیستم اوج 2 مورد را بنویسید .

15-الف) بهترین راه کنترل جمعیت آدمی چیست ؟5/1

ب ) تراکم جمعیت چگونه محاسبه می شود ؟

ج ) از بحران های ناشی از افزایش جمعیت 2 مورد بنویسید .

16-الف )اینترفرون چیست ؟ 1

ب ) چرا بیماری ایدز نسبت به سایر بیماری های ویروسی  خطرناکتر است ؟ 2 دلیل

17-چگونگی فعالیت و تکثیر ویروس ها را شرح دهید  .1

 


 
 
سوالات امتحان هماهنگ کشوری زیست در خرداد 81 (پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

 

1- چرا محققان معمولاً کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟ 5/0

2- کدام مولکول قادر به همانندسازی است؟واحد سازنده ی این مولکول چیست؟5/0

3- دو مورد از نقش های سدیم در بدن انسان را ذکر کنید.5/0

4- مصرف هر یک از مواد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد:5/0

سیکلامات – مصرف بیش از حد ویتامینD

5- انواع تومور را نام ببرید.5/0

6- ترشح پادتن و عمل بیگانه خواری هر کدام از وظایف کدام گروه از گلبول های سفید است؟5/0

7- هرم انرژی چیست؟75/0

8- سه گروه از عوامل مهم را که در ایجاد پوسیدگی نقش دارند نام ببرید.75/0

9- شکل یک کروموزوم را رسم کرده و بخش های مختلف آن را به دقت نام گذاری کنید.75/0

10- اگر خون فردی با هر دو نوع سرم ضد A و ضد B لخته شود گروه خونی وی چیست؟چرا؟1

11- عوامل اصلی مؤثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است؟1

12- دو مورد از موارد استفاده ی ویروس ها را بنویسید و روش استفاده در هر مورد را ذکر نمایید.1

13- در باره ی منحنی مقابل به پر سش های زیر پاسخ دهید(مشابه منحنی ص28 رسم شده بوده است.)1

-منحنی را تفسیر کنید.

- دلیل کاهش سریع میزان فتوسنتز در دماهای بالاتر از33 درجه چیست؟

14- آیا میکروب ها ی ساپروفیت هم می توانند باعث بیماری زایی شوند؟با ذکر مثال توضیح دهید.1

15- پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شود؟1

16- دو تفاوت بین چربی های گیاهی و چربی های جانوری بنویسید.1

17- چرا باید غذای یخ زده را بلافاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟1

18- دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان شرح دهید.1

19- توضیح دهید چرا ویروس ها را انگل اجباری درون سلولی می دانند؟25/1

20- گونه را تعریف کرده و یک مثال از گونه ی غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر کنید.25/1

21- به پرسش های زیر پاسخ دهید: 5/1

- وظیفه ی پروتئین هموگلوبین چیست؟

- محلول یددار لوگول برای شناسایی کدام ماده ی آلی استفاده می شود؟

- نقش میتوکندری در سلول چیست؟

- ویروس اوریون به کدام بخش بدن آسیب می رساند؟

- بزرگترین اندامک سلولی چیست؟

- هورمون رشد از کدام غده ترشح می شود؟

22- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 75/1

لقاح – شبکه ی غذایی – بوم شناس


 
 
سوالات امتحان هماهنگ کشوری زیست در شهریور81 (پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

 

1- پیکر هر ویروس از چه اجزایی تشکیل شده است؟5/0

2- گلبول های سفید به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید.5/0

3- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 5/1

زیستگاه – میتوز – اسیدها آمینه ی اساسی

4- فرضیه چیست؟در روش علمی پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟1

5- اجزای اسلی سلول را نام ببرید.75/0

6- اکوسیستم را تعریف کنید. 75/0

7- هر مولکول تری گلیسرید از ترکیب چه موادی حاصل شده است؟ 5/0

8- اندام را تعریف کرده و یک مثال بزنید. از ویتامین های محلول در چربی دو مثال بزنید. 25/1

9- مهم ترین گروه های مواد آلی بدن جانداران را نام ببرید.1

10- انواع بازهای آلی در مولکول DNA را بنویسید.1

11- قند موجود در شکر چه نام دارد؟ بیماری خشکی و ضخیم شدن قرنیه ی چشم چه نام دارد؟ موادخامی که در فتوسنتز مصرف می شوند کدامند؟ 1

12- یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید. پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟ 1

13- نقش کوتیکول در گیاهان چیست؟ آوندهای آبکشی در رگبرگ ها چه وظیفه ای بر عهده دارند؟ 5/0

14- الیاف چیست و بیش تر در کدام گروه از غذاها وجود دارد؟ 5/0

15- وظایف شبکه ی آندوپلاسمی در سلول چیست؟ 5/0

16- چرا در اداره ی پلیس از انگشت به عنوان یک روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود؟5/0

17- روش پاستوریزه کردن را شرح دهید. در پاستوریزه کردن کدام گروه از میکروب ها از بین می روند؟75/0

18- فتوسنتز کنندگان اصلی کره ی زمین کدام اند؟چرا؟ نشاسته معمولاً در کدام اندامک گیاهی ذخیره می شود؟1

19- کم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود؟ علائم این بیماری را بنویسید.75/0

20- سلول های حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلول های بدن دارند؟ از دو افزودنی غذایی گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات هر یک به چه منظوری استفاده می شود؟ 1

21- آیا کلسترول اساساً ماده ی مضری است؟توضیح دهید.75/0

22- معمولاً برای دوام بیش تر چوب رطوبت آن را می گیرند . (خشک می کنند) این کار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود؟75/0

23- در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتری های خاک دخالت دارند: 5/0

تبدیل آمونیاک به نیترات – تبدیل نیترات به نیتروژن هوا

24- چنانچه تراکم جمعیت پرندگان یک جنگل 180 پرنده در هر کیلومتر مربع باشد و مساحت این جنگل 600 کیلومتر مربع باشد تعداد کل پرندگان این جنگل چقدر است؟(با فرمول و انجام محاسبات) 75/0

25- شکل زیر طرح ساده ای از یک باکتری را نشان می دهد : (شکل باکتری ص101) 1

نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید. – کدام بخش یا بخش ها در همه ی انواع باکتری ها وجود دارد؟

 

 


 
 
نمونه سوالات عمومی (پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

 

١-صحیح یا غلط بودن هر یک از سوالات زیر را مشخص نمایید.5/1 نمره
الف- بیشترین مقدار فتوسنتز در سلولهای برگ انجام می گیرد.
ب- کمبود سدیم سببراشیتیسم می شود.
ج- گروه خونی AB دارای آنتی ژنA و B می باشد.
د- دومین حلقهدر زنجیره غذایی یک گیاهخوار است.
ه- ویروسها ساده ترین موجودات با ساختار سلولی هستتند.
و- اولین خط دفاعی بدن گلبولهای سفید هستند
 
2-منا سب ترین گزینه را انتخاب نمایید:5/1نمره
الف- پروتئین سازی توسط کدام اندامک انجام می گیرد؟
1-لیزوزوم 2- میتوکندری 3- گلژی 4- ریبوزوم
ب- فرآورده های فتوسنتزی عبارتند از:
1- اکسیژنو دی اکسید کربن 2- آب و اکسیژن 3- گلوکز و اکسیژن 4- آب و دی اکسید کربن
ج- کدامیک برای انعقاد خون لازم است؟
1-ویتامین  -2Aکلسیم 3- آهن 4- ویتامین B
د- کدام هیدرات کربن یک پلی سا کارید محسوب می شود؟
1-فروکتوز 2- گلوکز 3- ساکارز 4- گلیکوژن
ه- کدام یک فقط با میکروسکپ الکترونی دیده می شود؟
1-سلولگیاهی 2- ویروس 3- باکتری 4- سلول جانوری
و- خرگوش در کدام حلقه از زنجیرهغذایی قرار می گیرد؟
1-اول 2- دوم 3- سوم 4- تفاوتی نمیکند.
 
3-جای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.5/1 نمره
الف- یکی از عناصر کم مصرف بدن عنصر……….است که برای ساختن هورمونتیروکسین لازم می باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسیم میتوز تعداد…………سلول ایجادمی شود.
ج- در ساختار کروماتین ملکولهای…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد کردنانرژی مواد توسط اندامک …………….انجام میگیرد.
ه- ویروس هپاتیت به سلولهای ………….انسان آسیب می رساند.

4-علوم زیستی چیست؟5/0
5-دو وظیفه دیوارهسلولی چیست؟5/0
6-دلایل فرسایش خاک چیست؟ (دو مورد)5/0
7-تفاوت اپیدرم رابا سلول نگهبان روزنه بنویسید. 5/0
8-الف- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی کر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- کدام گروه خونی دارای هر دو آنتی ژن A و B میباشد؟
9-نوع و نحوه ی قرار گرفتن بازهای آلی در دو رشته ی متقا بل یک مولکول DNA چگونه است؟1
10-هر یک از بیماریهای زیر مربوط به کمبود کدام ماده یاویتامین است؟ 1
الف- کواشیورکور ب- گواتر ج- بری بری د- گزروفتا لمی
11-زنجیره غذایی چیست؟ چرا بیشتر روابط غذایی موجودات زنده بصورت شبکه غذایی می باشد ؟ 1
12-هر یک از صفات نامبرده محیطی هستند یا وراثتی ؟یا تحت تاثیر هر دو؟ 1
الف- گروه خونی ب- رنگ پوست ج- اندازه قد د- نحوه ی تکلم
13-با توجه بهشکل مقابل پاسخ دهید: 1
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد کروموزومها در طیتقسیم چه تغییری یافته است؟
ج- این تقسیم در فرد نر است یا ماده؟ چرا؟
14-اکوسیستم چیست؟ یک مثال بزنید. 1
15-هر یک از بیماریهای ویروسی نامبرده به کدامبخش از بدن آسیب می رساند؟ 1
الف- اوریون ب- فلج اطفال ج- ایدز د- سرماخوردگی
16-طرح زیر چرخه ی نیتروژن را نشان میدهد. شماره های 1 تا 4 هر یکبیانگر کدام گروه از باکتری های خاک هستند؟ نام ببرید. 1
17-نحوه ی تولید مثلباکتری ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باکتریها از حد معینی بیشتر نمی شود؟ 1
18-نحوه ی تغذیه باکتری های ساپروفیت و باکتری های انگل چگونه است؟ 1
19-الف- شرایط لازم برای پوسیدگی کدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دلیل هنگام تهیه کودگیاهی ,کمی آهک به آن اضافه می کنند؟
20-الف- تراکم جمعیت را تعریف کنید. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغییر جمعیت را نام ببرید. (4 مورد)

 

 


 
 
نمونه سوالات خرداد1 (پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

1-      آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2-      گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3-      از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4-      برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5-      از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6-      اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7-      برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8-      اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9-      اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10-   DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11-   پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12-   چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13-   به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14-   توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15-   اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16-   دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17-   چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18-   دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19-   اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20-   نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)

 

 


 
 
نمونه سوالات فصل 1و2 (پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

آدمی به علت ................... گاهی به خرافات و، جادوگری و حدس و گمان روی آروده است.

تفکر علمی چیست؟

اگر برای یافتن پاسخ سؤالهایمان ار ............................. و ........................... استفاده کنیم ، آنگاه به تفکر علمی نزدیک شده ایم.

 

یک محقق دارای چه ویژگی هایی است؟

برای کاستن از خطاهای اندام حسی ، یک محقق چه می کند؟

روش علمی چیست؟

    قبل از مرحله‌ی فرضیه سازی به ترتیب در روش علمی ، چه مراحلی طی شده است؟

آیا محققان همیشه کارهای خود را از صفر ( تعریف مسئله) شروع می کنند؟ چرا؟

پژوهشگران برای جمع آوری اطلاعات در بیشتر موارد دست به ....................... و ........................... می زنند.

فرضیه چیست؟

چرا محققان آزمایش های خود را تکرار می کنند؟

این تکرار آزمایش جزء‌کدام مرحله از روش علمی است؟

خلق الساعه چیست؟

   آزمایش آقای ون هلمونت در رابطه با خلق الساعه ، چه بود؟

اشتباه آقای ون هلمونت در بررسی خلق الساعه چه بود؟

دانشمندان پس از ون هلمونت از کارهای او چه نتایجی گرفتند؟

ویژگی های یک آزمایش کنترل شده کدامند؟

کنترل یک آزمایش چه فایده ای دارد؟

چرا هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغیرها به جز یکی از آنها که مورد آزمایش است ثابت باشد ؟

طرح مسئله ی آقای ردی چه بود؟

آقای ردی در مرحله‌ی جمع آوری اطلاعات ، چه کارهایی انجام داد؟

فرضیه ی آقای ردی چه بود؟

آزمایش کنترل شده‌ی آقای ردی چه بود؟

آقای ردی از آزمایشات ( آزمایش کنترل شده) خود چه نتیجه ای گرفت؟

آقای ردی در مرحله‌ی انتشار ، چه کاری اناجم داد؟

علوم زیستی چیست؟

دانش علوم زیستی چیست؟

شاخه های اصلی علوم زیستی کدامند؟ هر کدام به چه منظور صورت می گیرند؟

کدامیک از شاخه های علوم زیستی به دیگری وابسته است؟ چرا؟

آیا می توان با روش علمی به همه ی پرسش های آدمی پاسخ داد؟ چرا؟

دو علمی که بیشترین تأثیر و کاربرد را در علوم زیستی دارند کدامند؟

 

 


به ترتیب در روش علمی بعد از مرحله فرضیه سازی دو مرحله بعد کدامند ؟

      از ویژگی های دانشمندان و محققان دو مورد را بنویسید .

   هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

علوم زیستی :

علوم زیستی پایه ای :

فرضیه

تفکر علمی

     جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید .

    وقتی برای همه پاسخ هایی که می دهیم دلیل کافی داشته باشیم آنگاه به ----------- نزدیک شده ایم .

حدس و گمانی که بر پایه اطلاعات قبلی درباره علت پدیده ای زده می شود --------- می نامند .

استفاده انسان از پدیده های زیستی برای زندگی بهتر هدف --------------------- می باشد .

ابزار دقیق اندازه گیری به کمک ------------------ محققان می آیند .

مرحله پنجم از روش علمی  ------------ می باشد .

      هر سلول از سه جزء اصلی ................... و .................... و ................... ساخته شده است .

      علوم زیستی .................. برای استفاده انسان از پدیده های زیستی به منظور زندگی بهتر فعالیت دارد .

آدمی به علت  ------------ به خرافات ، جادوگری و حدس و گمان روی آورده است .

مراحل روش علمی عبارتند از :

       تعریف مسئله ç -------- ç فرضیه سازی ç -------- ç  ثبت یافته ها    ç تفسیر و نتیجه گیری ç   انتشار گزارش

آزمایش کنترل شده آزمایشی است که در آن -----------------------------------

      پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند ؟

نظریه سلولی به چه مواردی اشاره می کند ؟ (دو مورد)

روش علمی را تعریف کنید .

در مراحل روش علمی بعد از جمع آوری اطلاعات چه مرحله ای  قرار دارد ؟

چرا برای یافتن پاسخ همه پرسش ها ، نمی توان از روش علمی استفاده کرد ؟

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید :

از خطاهای حس بینایی دو مورد را بنویسید .

پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور صورت می گیرند ؟

طرح مسئله آقای ردی چه بود ؟

دو علمی را که بیشترین اهمیت و کاربرد را در علوم زیستی دارند نام ببرید  .

چرا نمی توان پاسخ همه پرسش ها را از طریق روش علمی به دست آورد ؟

کنترل آزمایش چه فایده ای دارد ؟

   چرا محققان نتایج کارهای خود را منتشر می کنند ؟

پاسخ دهید که : الف ) ویژگی های آزمایش کنترل شده کدامند ؟

ب ) آقای ردی از آزمایش کنترل شده خود چه نتیجه ای گرفت ؟

ج ) پنجمین مرحله از مراحل پلکان مانند روش علمی کدام است ؟

آزمایش کنترل شده در ازمایش ردی چه بود ؟

   علوم زیستی کاربردی را تعریف کنید .

یک مثال برای خطای لامسه بنویسید .

اگر غلظت کربن دی اکسید محیط از 1/0 % بیشتر باشد ، شدت فتوسنتز کاهش می یابد . چگونه این موضوع را آزمایش می کنید ؟

در آزمایش های آقای ردی :

هدف از تکرار آزمایش ها چه بود ؟

آزمایش کنترلی او را بنویسید .

پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور صورت می گیرند ؟ مثال بزنید .

نوشتن کتاب آزمایشهایی درباره پیدایش حشرات توسط آقای ردی بیانگر کدام مرحله در روش علمی است ؟

برای خطای بینایی یک مثال بزنید .

یکی از نقص های آزمایش ون هلمونت در رابطه با نظریه خلق الساعه چه بود ؟

نظریه تولید خود بخودی (خلق الساعه )چه چیزی را بیان می کند ؟

چرا معمولا محققان کار خود را از صفر شروع نمی کنند ؟

پنهان کردن گوشت زیر خاک توسط ردی و تکرار آزمایش کدامیک از مراحل روش علمی را نشان می دهد ؟

چرا باید پژوهشگر سعی کند همه عواملی را که بر نتیجه آزمایش اثر می گذارند کنترل کند ؟

   یک راه غلبه بر خطاها و محدودیت حواس آدمی را ذکر کنید .

بعد از اینکه حدس و گمان ما درباره اطلاعات بدست آمده اثبات شد ، آنگاه به کدامیک از جواب های زیر رسیده ایم؟ 

نظریه¨        قانون   ¨      فرضیه  ¨       تصورات¨

کدامیک از افراد زیر نظریه خلق الساعه را به طور کامل رد کرد ؟

ون هلمونت ¨    فرانچسکو ردی ¨    ارسطو¨   لویی پاستور¨

در کارهای آقای ردی مراحل اول و دوم روش علمی را مشخص کنید .

 


1.       یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید.

2.       روش علمی حل مسایل چیست؟

3.       مراحل مختلف روش علمی را به ترتیب نام ببرید.

4.       در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟

5.       هدف از تعریف مسئله در روش علمی چیست؟

6.       چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

7.       فرضیه چیست؟

8.       در علوم تجربی چگونه یک فرضیه تأیید یا رد می شود؟

9.       هدف از تکرار آزمایش در روش علمی چیست؟

10.   نظریه خلق الساعه چیست ؟یک مثال بیاورید؟

11.   کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را پذیرفتند؟

12.   کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را رد کردند؟

13.   آزمایشی که ون هلمونت در مورد نظریه خلق الساعه انجام داد چه بود؟

14.   یکی از نقص های کار ون هلمونت را بنویسید؟

15.   دو درس مهمی که دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

16.   آزمایش ساده ای در مورد نظریه خلق الساعه بنویسید؟
آزمایش کنترل شده را تعریف کنید؟

- ردی برای بررسی علت فاسد شدن گوشت چه فرضیه ای را ارائه داد و چگونه این فرضیه را آزمایش کرد؟

17.   فرانچسکو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟

18.   آزمایش های کنترلی ردی را بیان کنید ؟

19.   در آزمایش ها ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟

20.   فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها را بنویسید؟

21.   علوم زیستی چیست؟

22.   دو گروه اصلی علوم زیستی را بنویسید؟

23.   پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟

24.   پژوهشهای علوم زیستی پایه ای به چه منظور استفاده می شود؟

25.   آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟

26.   روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟

27.   چند سال قبل در یکی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهیها بنویسید؟

28.   چرا هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغیرها به جز یکی از آنها که مورد آزمایش است ثابت باشد


 

آزمایش کنترل شده را تعریف کنید؟

آزمایش ساده ای مورد نظریه خلق ا لساعه(پیدایش خود به خودی موجودات زنده )بنویسید؟

روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟

فرضیه را تعریف کنید در علوم تجربی چگونه یک فرضیه تأیید یا رد می شود؟

فرانچسکو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟

زیست شناسی چگونه علمی است؟

چند سال قبل در یکی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهیها بنویسید؟

آزمایش های کنترلی ردی را بیان کنید ؟

علوم زیستی را تعریف کنید و دو گروه اصلی آن را بنویسید؟

دو درس مهمی که دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

روش علمی را تعریف کنید و مراحل آن را بنویسید؟

هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغییرها به جز یکی از مورد آزمایش است ،ثابت باشد،این کار چه لزومی دارد؟

نظریه خلق الساعه چیست ؟یک مثال بیاورید؟

شش مرحله از مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید؟

در روش علمی پس از فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟

یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی را بنویسید؟

پژوهشهای علوم زیستی کاربردی به چه منظور استفاده می شود؟

چرا محققان معمولاًًکار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

چرا نمی توان پاسخ همه ی پرسشها را با روش علمی بدست آورد؟

در آزمایش ها ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟

فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها را بنویسید؟

چه موقع آدمی به خرافات ،جادوگری و حدس و گمان روی می آورد؟

چه موقع به تفکر علمی نزدیک می شویم ؟

آیا شک کردن در مسائل علمی لازم است؟در این مورد عوامل کمک کننده به محققان چیست ؟ مثال بزنید.

محققان برای حل مسائل علمی از چه روشی استفاده می کنند ؟این روش چند مرحله دارد؟ به ترتیب نام ببرید؟

مرحله قبل و بعد از آزمایش فرضیه را بنویسید؟

مرحله 2و 5و7 روش علمی را بنویسید؟

فرضیه را تعریف کنید؟ و یک مرحله قبل از آن و دو مرحله بعد از آن را بنویسید؟

آیا محققان همه مراحل علمی را قدم به قدم می پیمایند ؟چرا؟

برای اولین بار نظریه خلق الساعه توسط چه کسی مطرح شد ؟نظریه را ذکر کنید.

دو دانشمند نام ببرید که با آزمایشات خود نظریه خلق الساعه را تائید کردند.

آزمایش ون هلمونت در مورد نظریه خلق الساعه چه بود؟

دو درس مهم که دانشمندان از آزمایش ون هلمونت گرفتند را بنویسید.

یکی از نقص های آزمایش ون هلمونت چه بود؟

کدام دانشمند با آزمایشات خود نظریه خلق الساعه را رد کرد.

نام کتابی که تحقیقات ردی در آن ثبت شده چیست ؟

چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

کاربرد روش علمی پیرامون چه موضوعاتی است؟

علوم مکمل علوم زیستی را نام ببرید.

چرا آدمی برای شناخت محیط اطرافش باید از ابزار استفاده کند؟

چرا باید در روش علمی مسئله به روشنی تعریف شود؟

فرضیه و نظریه(تئوری)چه تفاوتی با هم دارند؟

در طراحی آزمایش ،چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟

ویژگی های یک مشاهده خوب کدام است؟

وجه تمایز آزمایش ردی،با آزمایش دیگر پژوهشگران (مثلا ون هلمونت )چه بود؟


 


      مهمترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

موجودات زنده از لحاظ تعداد سلول چند دسته اند؟

     از نظریات کدام دانشمندان در بیان نظریه سلولی استفاده شد؟ هر کدام از آنها به چه نتایجی دست یافتند؟

سه اصل نظریه سلولی را بنویسید؟

سلول را تعریف کنید؟

سه بخش اساسی سلول را نام ببرید.

کدام بخش سلول نقش اساسی در زندگی سلول دارد؟

     نقش غشای سلولی چیست؟

      غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابیرا تعریف کرده و بنویسید مربوط به کدام بخش سلول است؟

چگونه یک سلول، سلولهای مجاور خود و مواد موجود در محیط را شناسایی می کند؟

   دیواره سلولی در چه سلولهایی وجود دارد؟

چرا بسیاری از بخشهای گیاهان نسبت به جانوران محکمتر است؟

چرا بسیاری از مولکولها از دیواره سلولی عبور می کنند؟

از وظایف دیواره سلول در گیاهان 3مورد را ذکر کنید؟

فرق دیوارة سلولی و غشای پلاسمایی را بنویسید؟

ترکیب اصلی سیتوپلاسم چیست؟

واکنشهای زیستی سلول در کدام بخش آن صورت می گیرد؟

منظور از اسکلت سلولی چیست؟

چه بخشی از سلول سبب  استحکام بخشیدن به سلول است؟

اندامکهای سلولی که به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟

برای هر یک از ساختارهای زیر حداقل یک وظیفه را ذکر کنید.

الف‌ـ میتوکندری           ب ـ ریبوزم                   ج‌- دیواره سلولی            د‌- کلروپلاست

نقش واکوئل و لیزوزم را در سلول بنویسید؟

هر یک از اعمال بر عهده کدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول            ب‌- آزاد کردن انرژی مواد  

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازی                 د- ساختن پروتئین          

 ه‌- شناسایی سلولهای مجاور    

مادة قرمز رنگ در کدامیک از اندامکهای چغندر قرمز وجود دارد و این ماده رنگی در چه صورتی از سلولهای چغندر قرمز خارج می شود؟

چرا سبزیجات خام یا نیمه پز نسبت به سبزیجات پخته شده مواد غذایی بیشتری دارند؟

آب و مواد غذایی در کدام بخش از سلولهای پرتقال ذخیره می شود؟

وظایف شبکة آندوپلاسمی در سلول چیست؟

چرا بیشتر ریبوزمهایّّ روی شبکه آندوپلاسمی چسبیده‌اند؟

دو تفاوت میان سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟

کدام یک از اندامک های سلول غشای دو لایه دارند؟

کدام یک از اندامک های سلول غشای تک لایه دارند؟

بزرگترین اندامک سلولی چه نام دارد؟

کروماتین چیست؟

ماده اصلی کروماتین چه نام دارد؟

DNA‌مخفف ................................................................ می باشد.

نقش DNA  چیست؟

38)   در ساختار کروماتین چه موادی شرکت دارند؟

هسته از چه بخشهایی ساخته شده است، فقط نام ببرید؟(4مورد)

40)   نقش هستک را بنویسید؟

رشته کروماتین در چه زمانی و با چه تغییراتی به کروموزم تبدیل می شود؟

با رسم یک شکل تفاوت کروماتین و کرووزوم را از لحاظ ساختار فیزیکی نشان دهید؟

تفاوت کروموزوم و کروماتین از لحاظ ساختار شیمیایی چیست؟

آیا تعداد کروموزوم‌های سلولها عصبی انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

نحوه درست کردن کارت کروموزومی را توضیح دهید.

کروموزم و سانترومر را تعریف کنید؟

محل اتصال دو کروماتید یک کروموزم چه نام دارد؟

شکل یک کروموزم را رسم و بخش‌های مختلف آنرا نامگذاری کنید؟

تفاوت کروموزومهای زن و مرد چیست؟

چه تفاوتی بین سلولهای موجود در پیکر موجود پر سلولی وجود دارد؟

هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کرده و مثال بزنید؟

- بافت                - اندام                        - دستگاه

با توجه به نمودار زیر بگوئید زنده بودن از کدام سطح شروع می شود؟

اجزای اتم ---- اتم---- مولکول---- اندامک---- سلول---- بافت----اندام---- دستگاه---- فرد

   تقسیم هسته سلول را چه می نامند؟

میتوز را تعریف کنید؟

مراحل تقسیم میتوز را با رسم شکل نشان دهید.

سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود می آید     ب‌- هر یک از سلوهای حاصل چند عدد کروموزم خواهند داشت؟

رشد بدن ما بیشتر در نتیجه چیست؟

چه زمانی تقسیم سلولی در بدن ما متوقف می شود؟

تقسیم سلولها در بدن ما چگونه متوقف می شود؟

نتیجه از کار افتادن فرایندهای کنترل کننده تقسیم سلولی چیست؟

تومور را تعریف کنید؟

انواع تومور را نام برده و یک تفاوت آنها را بنویسید؟

کلمه سرطان به چه معنی است؟

با رسم یک شکل تومور بدخیم را با تومور خوش خیم مقایسه کنید.

چند مورد از عوامل بروز سرطان را بیان کنید.


 

مهمترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

آیا غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد؟

یک نقش دیواره سلولی را بنویسید؟

چه بخشی از سلول سبب  استحکام بخشیدن به سلول است؟

اندامکهای سلولی که به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟

مادة اصلی کروماتین چه نام دارد؟

آیا تعداد کروموزوم‌های سلولها عصبی انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

تقسیم هسته سلول را چه می نامند؟

نتیجه از کار افتادن فرایندهای کنترل کننده تقسیم سلولی چیست؟

کروموزوم، تومور، اندام و سانترومر را تعریف کنید؟

 

برای هر یک از ساختارهای زیر حداقل یک وظیفه را ذکر کنید.

الف‌ـ میتوکندری     ب ـ ریبوزوم     ج‌- دیوارة سلولی        د‌- کلروپلاست

چرا بیشتر ریبوزومهای روی شبکة آندوپلاسمی چسبیده‌اند؟

در ساختار کروماتین چه موادی شرکت دارند؟

سه اصل نظریه سلولی را بنویسید؟

چگونه یک سلول، سلولهای مجاور خود و مواد موجود در محیط را شناسایی می کند؟

مادة قرمز رنگ در کدامیک از اندامکهای چغندر قرمز وجود دارد و این ماده رنگی در چه صورتی از سلولهای چغندر قرمز خارج می شود؟

هسته از چه بخشهایی ساخته شده است، فقط نام ببرید؟(4مورد)

اندام چیست؟(با ذکر دو مثال)

نقش واکوئل و لیزوزم را در سلول بنویسید؟

فرق دیوارة سلولی و غشای پلاسمایی را بنویسید؟

 هر یک از اعمال بر عهدة کدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول      ب‌- آزاد کردن انرژی مواد

انجام فتوسنتز و غذاسازی        د- ساختن پروتئین

انواع تومور را نام برده و یک تفاوت آنها را بنویسید؟

دو تفاوت میان سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟

محل کروماتین و میتوز را تعریف کنید؟

تومور، کروماتین و میتوز را تعریف کنید؟

اجزای اصلی سلول را نام ببرید؟

اندام را تعریف کنید و یک مثال بزنید؟

وظایف شبکة آندوپلاسمی در سلول چیست؟

در زمان تقسیم، رشته کروماتین با چه تغییراتی به کروموزم تبدیل می شود؟

محل اتصال دو کروماتید یک کروموزم چه نام دارد؟

انواع تومور را نام ببرید؟

شکل یک کروموزم را رسم و بخش‌های مختلف آنرا نامگذاری کنید؟

از وظایف دیواره سلول در گیاهان 3مورد را ذکر کنید؟

هر یک از وظایف زیر به عهده کدام بخش سلول است؟

الف‌- شناسایی سلولهای مجاور     ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود می آید ؟    

ب‌- هر یک از سلوهای حاصل چند عدد کروموزم خواهند داشت؟

منظور از اسکلت سلولی چیست؟

پروتئین سازی و تجزیه مواد هر کدام بر عهدة کدام بخش سلول است؟

جمله زیر را کامل کنید:

موجودات زنده از لحاظ شکل.و،..............، اندازه و ..................گوناگونند.

شباهتهای اساسی موجودات زنده بایکدیگر چیست؟

سازمان یافتگی موجودات زنده چند جنبه دارد؟نام ببرید.

این جمله را کامل کنید: بدن موجودات زنده از ..............ساخته شده است. بعضی از موجودات زنده ...............و بعضی دیگر ....................اند.

نظریه ماتیا س شلایدن و تئودور شوان را بنویسید و بگوئید کدام نظریه کامل تر است؟

نظریه رودولف فیرخو را بنویسید.

جمع بندی نظریه سلولی شلایدن و شوان را بنویسید.

نظریه سلولی به شکل امروزی را بنویسید.

بخش های اساسی هر سلول را نام ببرید.

اندامک ها کجا واقع شده اند.

نقش اصلی و اساسی در زندگی سلول به عهده کدام بخش است؟

طرح ساده ای از یک سلول رسم کنید و غشا و سیتوپلاسم و هسته رامشخص کنید.

کار غشا سلولی چیست؟

خاصیت نفوذ پذیری انتخابی غشا را توضیح دهید.

دیواره سلولی مختص کدام موجودات زنده است و کجا واقع شده است؟

آیا دیواره سلولی خاصیت نفوذ پذیری انتخابی دارد؟

کار دیواره سلولی چیست؟

ترکیب اصلی سیتوپلاسم را نام ببرید.

اسکلت سلولی از چه اجزایی تشکیل شده است؟وظیفه اسکلت سلولی چیست ؟

کار هر یک از اجزای سیتوپلاسمی نام برده شده را بنویسید؟

الف-ریبوزوم             ب- شبکه آندوپلاسمی            ج-میتوکندری      د-واکوئول    ه-دستگاه گلژی        و-لیزوزوم

ساختمان هر یک از  اجزای سیتوپلاسمی نام برده شده را شرح دهید.

ریبوزوم-شبکه آندوپلاسمی- میتوکندری- واکوئول -– دستگاه گلژی –لیزوزوم

هر کدام از اعمال زیر بر عهده کدام یک از اجزای سیتوپلاسمی است.

الف- پروتئین سازی      ب- تولید وپخش مواد          ج-آزادکردن انرژی           

 د-ترشح مواد به خارج

ه-ذخیره موادی مانند آب ، مواد غذایی و مواد زائد       و-  تجزیه و گوارش مواد

کدام اندامک خاص سلول های گیاهی است؟

کار اندامک کلروپلاست چیست؟

بزرگترین اندامک درون سلول .................است.

کار DNAچیست؟

ساختمان هسته را توضیح دهید.

هستک کجا واقع شده و کار آن چیست؟

محل ساخته شدن ریبوزومها کجاست؟

دو تفاوت سلول گیاهی و جانوری را بنویسید؟

هنگامی که سلول آماده تقسیم می شود چه وقایعی درون هسته اتفاق می افتد؟

طرح ساده ای ازیک کروموزوم رسم کرده و نامگذاری کنید؟

تعداد کروموزوم ها ی هسته های سلول سازنده بدن انسان چند عدد است؟

چه تفاوتی بین کروموزوم های زن و مرد وجود دارد؟

بافت ، اندام و دستگاه را با ذکر یک مثال برای هر کدام تعریف کنید؟

آیا تقسیم سلول در زیست شناسی به معنای از وسط دو نیم شدن است؟

مراحل تقسیم میتوز را به ترتیب نام ببرید؟

مراحل تقسیم میتوز را برای سلولی که سه جفت کروموزوم دارد رسم کنید؟

متاستاز یا پخش سرطان را توضیح دهید؟

چهار علت ایجاد کننده سرطان را نام ببرید؟

بگوئید در هر یک از سلولهای زیر کدام اندامک فعالیت یا گسترش بیشتری دارد؟

الف-سلول سبز رنگ برگ گیاه

ب-سلول ماهیچه ای که دائما در حال کار است

ج-سلولی که دائما در حال ترشح پروتئین است

د-سلولی که دائما در حال تقسیم است

ه-سلولی که کارش به طور تخصصی ،خوردن میکروبهایی است که به بدن حمله کرده است .

بافت را تعریف کرده و مثالی از بافت بزنید. 

کدام اندامک سلولی در انرژی زایی نقش دارد؟ 

نقش هستک در هسته ی سلول چیست؟  

کدامیک از اندامک ها باعث تجزیه و گوارش مواد می شوند ؟

نقش هر یک از موارد زیر را در سلول مشخص کنید. 

الف)لیزوزوم        ب)هستک       ج)میتوکندری        د)اسکلت سلولی

نقش میتوکندری در سلول چیست؟          بزرگترین اندامک سلولی چیست؟


 

 

         موجود جاندار با موجود بی جان چه تفاوتی دارد ؟

جانداران از چه جهت هایی با همدیگر تفاوت دارند ؟

           عقیده و تعریف زیست شناسان از جاندار چیست ؟

نظریه سلولی به چه مواردی اشاره دارد ؟

          سلول را تعریف کنید .

سه بخش اصلی هر سلول را نام ببرید .

غشای پلاسمایی را تعریف کنید .

کار غشای پلاسمایی چیست ؟

نفوذپذیری انتخابی یعنی چه ؟

دیواره سلولی در کدام گروه جانداران یافت می شود ؟

نقش آن چیست ؟

آن را با غشای پلاسمایی مقایسه کنید .

           سیتوپلاسم را تعریف کنید . ترکیب اصلی آن از چیست ؟

اسکلت سلولی را تعریف کنید .

اندامک های سیتوپلاسم را نام ببرید .

جدول زیر را کامل کنید .

نام اندامک

نقش

ویژگی مهم

شکل

در کدام گروه جانداران وجود دارد

ریبوزوم

 

 

 

 

واکوئل

 

 

 

 

کلروپلاست

 

 

 

 

میتوکندری

 

 

 

 

دستگاه گلژی

 

 

 

 

شبکه آندوپلاسمی

 

 

 

 

هسته

 

 

 

 

اسکلت سلولی

 

 

 

 

لیزوزوم

 

 

 

 

 

بزرگترین اندامک سلولی چه نام دارد ؟

ساختار هسته را شرح دهید .

نقش هسته در سلول چیست ؟

کروماتین چیست ؟

هستک چیست و چه نقشی دارد ؟

کروموزوم چیست ؟ ساختار آن را شرح دهید .

شکل یک کروموزوم را رسم و بخش های آن را نامگذاری کنید .

کاریوتیپ چیست ؟ و چگونه تهیه می شود ؟

در کاریوتیپ کروموزوم ها بر چه اساس مرتب می شوند ؟

هر یک از اصطلاحات یر را تعریف کنید :

a.       بافت :

b.       اندام :

c.       دستگاه

فایده سازمان یافتگی سلول ها چیست ؟

زبان یک بافت است یا اندام ؟ چرا ؟

انواع بافت های بدن ما را نام ببرید .

دستگاه های بدن ما کدامند ؟

فایده تقسیم شدن سلول ها چیست ؟

تقسیم میتوز را تعریف کنید .

تقسیم میتوز را شرح دهید .

در تقسیم میتوز برای کروموزوم ها چه اتفاقاتی رخ می دهد ؟

سرطان را تعریف کنید .

تومور چیست ؟ انواع آن کدامند ؟

ویژگی تومور های خوش خیم و بدخیم را بنویسید .

چند مورد از علائم بیماری سرطان را نام ببرید .

چه عواملی زمینه ساز بروز سرطان هستند ؟


 

 

سؤالات امتحانی فصل 2 در امتحانات پیشین


اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

الف ) اندام  :

ب ) میتوز :

اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

ب ) اندام :

ب ) اسکلت سلولی :

ب ) میتوز :

 ج ) بافت :

ب ) سرطان :

اجزای اصلی سلول را نام ببرید .

الف ) اندام را تعریف کرده و برای آن یک مثال بزنید .

وظیفه شبکه آندوپلاسمی در سلول چیست ؟

انواع تومور را نام ببرید .

نقش میتوکندری در سلول چیست ؟

بزرگترین اندامک درون سلولی چیست ؟

هر یک از بخش های سلولی زیر چه نقشی بر عهده دارند ؟

الف ) ریبوزوم

ب ) میتوکندری

از ویژگی های تومورهای بدخیم دو مورد را بنویسید .

هر یک از بخش ها سلولی زیر چه نقشی بر عهده دارند ؟

الف ) میتوکندری :

ب ) ریبوزوم :

نقش هر یک از اندامک های ریبوزوم و واکوئل در سلول ها چیست ؟

ب ) گروهی از بافت ها که با همکاری همدیگر کار خاصی را انجام می دهند ------ نامیده می شوند .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید  :

میتوکندرری                                            تجزیه و گوارش مواد

غشاء پلاسمایی                                              فتوسنتز

کلروپلاست                                                  تولید انرژی

لیزوزوم                                           کنترل ورود و خروج مواد

الف ) یک نوع  از انواع بافت های بدن را نام ببرید .

ب ) ویژگی های تقسیم میتوز کدامند ؟ (2 مورد )

هر یک از بخش های سلولی زیر چه نقشی بر عهده دارند ؟

الف ) غشاء پلاسمایی :

ب ) ریبوزوم :

نظریه سلولی به چه مواردی اشاره می کند ؟ (دو مورد)

الف ) از فایده های تقسیم میتوز 2 مورد را بنویسید .

ب ) ویژگی های تومورهای خوش خیم کدامند ؟

سه بخش اصلی هر سلول را نام ببرید .

الف ) زبان یک بافت است یا یک اندام ؟ چرا ؟

هر یک از بخش های زیر در سلول چه وظیفه ای بر عهده دارند ؟

الف ) غشاء

ب ) میتوکندری

الف ) تقسیم شدن سلول ها چه فایده هایی برای جانداران دارد ؟

ب ) ویژگی های تومور های بدخیم کدامند ؟ (2 مورد )

کار هر یک از بخش های سلولی زیر را بنویسید :

الف ) هسته :

ب ) غشای پلاسمایی :

ج ) ریبوزوم :

ب ) دو بخش سلولی زیر را باید همه سلول ها داشته باشند . دلیل این امر چیست ؟

1 – غشای پلاسمایی

2 – ریبوزوم

ت ) موجودات زنده از لحاظ شکل ، ---------- ، اندازه و رفتار با همدیگر متفاوت هستند .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید :

هستک

رشد و نمو

کروموزوم

اسکلت سلولی

پروتئین

سانترومر

میتوز

ریبوزوم

یکی از ویژگی های تومورهای بدخیم پخش شدن سلول های این تومورها در بدن است . توضیح دهید که این ویژگی چگونه می تواند خطرناک باشد ؟

کار هر یک از بخش های سلولی زیر چیست ؟

a)      میتوکندری

b)      کلروپلاست

c)       غشای پلاسمایی

دو مورد از عوامل ایجاد کننده سرطان را نام ببرید .

ب ) کروموزوم های جفت بر چه اساس به همدیگر شبیه هستند ؟

یک سلول دارای 12 عدد کروموزوم است . اگر این سلول تقسیم میتوز انجام دهد :

الف ) چند سلول جدید به وجود می آید ؟

ب ) هر کدام از سلول های جدید چند عدد کروموزوم دارند ؟

الف ) تقسیم شدن سلول ها چه فوائدی برای جاندار دارد ؟

ب ) قلب ما بافت محسوب می شود یا اندام ؟ چرا ؟

رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید :

غشای پلاسمایی

DNA

کروموزوم

شبکه آندوپلاسمی

ریبوزوم

تولید انرژی

اسکلت سلولی

پروتئین

میتوکندری

نفوذپذیری انتخابی

موارد زیر نقش کدامیک از بخش های سلول است ؟

الف ) تجزیه و گوارش مواد :

ب ) تولید کردن و بردن مواد به بخش های مختلف سلول :

تقسیم میتوز و میوز چه تفاوت هایی با همدیگر دارند ؟ ( 2 مورد )

 1. هر یک از کار های زیر بر عهده کدامیک از اجزای سلول می باشد ؟ الف ) پروتئین سازی
              ب ) تجزیه مواد
 2. الف ) کار اسکلت سلولی چیست ؟
  ب ) سلول های تومور یدخیم چه ویژگی هایی دارند ؟
 3. هر یک از اعمال زیر توسط چه قسمتی از اجزای سلول انجام می شود ؟
  1. تنظیم آب سلول
  2. تولید انرژی از قندها
  3. گوارش و تجزیه مواد در سلول
  4. غذاسازی و فتوسنتز
 4. نقش هر یک از موارد زیر را در سلول بنویسید :
  1. لیزوزوم :
  2. هستک :
  3. میتوکندری :
  4. اسکلت سلولی :

هر یک از اعمال زیر به وسیله کدام اندامک صورت می گیرد ؟

1)      پروتئین سازی

2)      تولید و انتقال مواد

3)      انباشته کردن مواد

4)      ترشح مواد

اگر یک سلول 10 عدد کروموزوم داشته باشد ،‌طی تقسیم میتوز هر یک از سلول های جدید چند کروموزوم خواهند داشت ؟

اسکلت سلولی از چه چیزی درست شده است ؟ نقش آن در سلول چیست ؟

چرا سلول های چغندر قرمز تا هنگامی که زنده اند ماده قرمز رنگ خور را خارج نمی کنند ؟

اجزای اسکلت سلولی را نوشته و نقش آنها را در سلول ذکر کنید .

در مورد ریبوزوم :

الف ) چه وظیفه ای دارد ؟

ب ) اغلب روی کدام اندامک قرار دارد ؟

ج ) در کجا ساخته می شود ؟

a)      کدام اندامک سلول در آزاد کردن انرژی مواد نقش دارد ؟

b)      ترکیب اصلی سیتوپلاسم تشکیل شده است از ---------- و -----------  .

c)       دیواره سلولی مربوط به چه سلول هایی است ؟ (3 مورد )

d)      کدامیک از سلول های زیر کلروپلاست دارند ؟
سلول پوست انسان                      سلول روپوست برگ                سلول ریشه چغندر                سلول نگهبان روزنه

در سلول های ترشح کننده شیره معده کدامیک از اندامک های زیر فعالتر است ؟ چرا ؟

(واکوئل  - دستگاه گلژی – میتوکندری )

شکل زیر را کامل کنید :

 

 

 

 


الف ) در ساختار کروماتین علاوه بر DNA کدام ماده آلی دیگر وجود دارد ؟

ب ) کدامیک از کروموزوم های روبرو شماره یک است ؟

الف ) دستگاه را تعریف کنید .

ب ) شبکه ای از رشته ها و لوله های پروتئینی که در سراسر سیتوپلاسم پراکنده اند و باعث استحکام سلول می شوند چه نام دارد؟

در سلول های ماهیچه ای کدامیک از اندامک های زیر فعالیت های بیشتری دارند ؟ چرا ؟

  ( دستگاه گلژی – کلروپلاست – میتوکندری )

با رسم فلش رابطه ها را مشخص کنید :

خاصیت نفوذ پذیری انتخابی                                ریبوزوم

جلوگیری ازحمله میکروب ها                              دستگاه گلژی

تجزیه و گوارش مواد                                       غشای پلاسمایی

ترشح مواد به خارج از سلول                               دیواره سلولی

لیزوزوم

 

 

شکل روبرو مربوط به تقسیم میتوز است . آن را کامل کنید .

 

 

 

 


در سلول روبرو ، اندازه اندامک A را بر حسب میکرومتر به دست آورید .

 

 

 

 


الف ) کروماتین از -------- و --------- ساخته شده است .

ب ) مجموعه ای از بافت های همشکل و همکار را ---------- می نامند . مانند -----------

هر یک از اعمال زیر به عهده کدام اندامک سلول است .

a)      آزاد کردن انرژی مواد

b)      ترشح مواد به خارج سلول

c)       تجزیه و گوارش مواد

d)      انجام فتوسنتز در گیاهان

الف ) دو وظیفه برای دیواره سلولی بنویسید .

ب )نقش هر یک از اندامک های زیر را بنویسید :

1- شبکه آندوپلاسمی                                 2 – میتوکندری

الف ) چه تفاوت هایی بین کروموزوم های زن و مرد وجود دارد ؟

ب ) بزرگترین اندامک درون سلول چه نام دارد ؟کدام یک از اجزاء سلولی (الف ) در کدامیک از سلول های (ب ) فعالیت و گسترش بیشتری دارند ؟

الف ) دستگاه گلژی           -        کلروپلاست

 

ب ) سلول ماهیچه ای -  سلول های میانبرگ  - سلول ترشحی معده

 

a)      هر سلول از سه جزء اصلی ................... و .................... و ................... ساخته شده است .

a)      گروهی از ................. که با همکاری یکدیگر وظیف هخاصی را انجام می دهند ، اندام می نامند .

نقش های  شبکه آندوپلاسمی در سلول را بنویسید .

انواع تومور را نام ببرید .

چهار مورد از علائم احتمال بروز سرطان را بنویسید .

هر یک از کارهای زیر بر عهده کدامیک از بخش های سلول می باشد ؟

الف ) ترشح مواد به خارج از سلول

ب ) انتقال مواد به بخش های مختلف سلول

ج ) آزاد کردن انرژی

د ) شناسایی سلول های مجاور

هر یک از اعمال زیر به وسیله کدام اندامک صورت می گیرد ؟

5)      پروتئین سازی

6)      تولید و انتقال مواد

7)      انباشته کردن مواد

8)      ترشح مواد

اگر یک سلول 10 عدد کروموزوم داشته باشد ،‌طی تقسیم میتوز هر یک از سلول های جدید چند کروموزوم خواهند داشت ؟

اسکلت سلولی از چه چیزی درست شده است ؟ نقش آن در سلول چیست ؟

6-گاو جانداری 60 کروموزومی است . اگر در سلول پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد ، به سؤالات پاسخ دهید:

الف) تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل (              )  ب) تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی

سوم میتوز(              ) ج) تعداد کروماتیدها در سلول در مرحله ی اول تقسیم(             )  د) تعداد سلول های حاصل از

سه بار تقسیم میتوز(                )


 

سؤالات

 1. کدام گزینه رابطه بین اندامک ها را بهتر مشخص می کند؟
  1. واکوئل  ـــــــــــــــ  میتوکندری¨  
  2. کلروپلاست ـــــــــــ غشای پلاسمایی¨  
  3. ریبوزوم ــــــــــــــــ شبکه اندوپلاسمی¨  
  4. هسته ــــــــــــــــــــ واکوئل¨  
 2. کدامیک از سرطان های زیر می تواند خطرناکتر باشد ؟
  1. سزطان حنجره¨  
  2. سرطان روده ¨  
  3. سرطان معده¨     
  4. سرطان خون¨  
 3. کدامیک از سلول های زیر دیواره ندارد ؟
  1. ریشه هویج¨  
  2. قارچ خوراکی¨  
  3. ماهیچه¨  
  4. موارد 1 و 2 ¨  
 4. کدام گزینه رابطه اندامک با سلول مورد نظر را بهتر مشخص می کند؟
  1. سلول ماهیچه ای ــــــــــ شبکه آندوپلاسمی¨  
  2. سلول غده بزاقی ــــــــــ میتوکندری¨  
  3. سلول ترشحی معده ــــــــ دستگاه گلژی¨  
  4. سلول عصبی ــــــــــــــ  واکوئل¨  
 5. کدام مورد جزء تفاوت های موجودات زنده با یکدیگر نمی باشند ؟
  1. شکل جاندار¨  
  2. مصرف انرژی¨  
  3. اندازه جاندار¨  
  4. رفتار جاندار¨  
 6. به ترتیب از راست به چپ کدام اندامک در سلول جانوری وجود ندارد و کدام اندامک درشت ترین اندامک سلول گیاهی است ؟
  1. واکوئل – واکوئل¨  
  2. میتوکندری – کلروپلاست ¨  
  3. کلروپلاست – واکوئل¨  
  4. واکوئل – دیواره¨  
 7. کدام گزینه رابطه را اشتباه نشان می دهد ؟
  1. قلب ـــــــــ اندام¨  
  2. پوست ــــــــــ اندام¨  
  3. زبان ــــــــــــ بافت¨  
  4. سلول ماهیچه ای ــــــــــــ سلول¨  
 8. کدامیک از سلول های زیر دیواره ندارد ؟
  1. ریشه سیب زمینی ¨  
  2. قارچ خوراکی¨  
  3. میکروب سل¨  
  4. سلول جگر¨   
 9. هستک (در داخل هسته ) با کدام اندامک سلولی زیر رابطه دارد ؟
  1. لیزوزوم¨  
  2. میتوکندری¨  
  3. کلروپلاست¨  
  4. ریبوزوم¨  
 10. کدام سلول ها دیواره سلولی ندارند ؟
  1. سلول گیاهی  ¨
  2. سلول جانوری¨
  3. باکتری ها¨
  4. قارچ ها¨

 

 1. محل ساخته شدن پروتئین ها در سلول هستند .
  1. ریبوزوم¨
  2. میتوکندری¨
  3. لیزوزوم ها¨
  4. واکوئل ها¨
 2. کدامیک در سلول های لاک پشت یافت نمی شود ؟
  1. غشای پلاسمایی    ¨
  2. سیتوپلاسم    ¨
  3. دیواره سلولی    ¨
  4. هسته    ¨

 

13 . اندامک سیتوپلاسمی که گوارش مواد را بر عهده دارد کدام است؟

دستگاه گلژی    ¨

لیزوزوم    ¨

واکوئل    ¨

شبکه آندوپلاسمی    ¨

13 . در سلول ترشح کننده ی شیره معده ، کدام اندامک فعالیت و گسترش بیشتری دارد ؟

میتو کندری    ¨

دستگاه گلژی    ¨

لیزوزوم    ¨

واکوئل    ¨این نتیجه گیری که : پیکر همه ی گیاهان از سلول ساخته شده است از کیست؟

1- ردی      2- شوان              3- شلایدن             4- فیرخو

 

6) بزرگ ترین اندامک  درون سلول ها کدام است؟

1- میتوکندری     2- هسته     3- دستگاه گلژی          4- ریبوزوم

 

نقش لیزوزوم ها در سلول چیست؟

1- پروتئین سازی  2- آزادکردن انرژی مواد3- تجزیه و گوارش مواد   4- ترشح مواد

 

کدام یک از نقش های غشای پلاسمایی است؟

1- استحکام         2- شناسایی بعضی مواد موجود در محیط       3- شکل دادن به سلول  4- نداشتن نفوذ پذیری انتخابی

 

کدام اندامک سلولی ذکر شده دو غشا دارد؟

1- ریبوزوم  2- واکوئل  3- میتوکندری 4- لیزوزوم

 

فعالیت های سلول در کنترل کدام است؟

1- هسته              2- هستک       3- سیتوپلاسم      4- DNA

 

تعداد سانترومرها در هسته ی سلول آدمی چقدر است؟

1- 46        2- 23                 3- 92      4- یک

 

چند بافت که هماهنگ با هم وظیفه ی خاصی را انجام می دهند تشکیل کدام را می دهند؟

1- اندام              2- اندامک           3- دستگاه              4- بدن

 

اگر در سلولی 20 کروموزومی تقسیم میتوز صورت گرفته باشد در سلول های دختر حاصل هر کروموزوم چند کروماتید خواهد داشت؟     1- دو               2- 20         3- 40            4- یک

 

قرار گیری کروموزوم ها در استوای سلول در کدام مرحله میتوز است؟

1- 1              2- 2            3- 3            4- 4

 

در نهایت چگونه توموری بدخیم باعث اختلال در بدن می شود؟

1- باکنده شدن سلول ها از جای خود       2- در اثر ازدیاد تومورها   3- با برده شدن سلول ها به بافت های دیگر     4- با تقسیم مکرر سلول ها

نیم سانتی متر چند میکرون است ؟

1- 500    2- 5000     3- 50000      4- 500000

 

در سلول پوست آدمی کدام یک وجود ندارد؟ 1- غشای سلول    2- کلروپلاست  3- میتوکندری   4- هسته

 

غشای هسته در چه مرحله یا مراحلی از تقسیم میتوز وجود دارد؟

1- اول و سوم    2- دوم و سوم    3- دوم و چهارم      4- اول و چهارم

 

کدام یک دارای مواد تجزیه کننده است؟                             1- ریبوزوم    2- میتوکندری   3- دستگاه گلژی    4- لیزوزوم

 

کدام متعلق به دستگاه گوارش نیست؟

1- کبد    2- معده                           3- کلیه                          4- پانکراس

 

کدام اندامک سلولی در آزاد کردن انرژی مواد دخالت دارد؟

1- ریبوزوم   2- شبکه آندوپلاسمی   3- میتوکندری   4- واکوئل                         

 

  جدا شدن کروماتیدهای هر کروموزوم در کدام مرحله ی میتوز صورت می گیرد؟

1- 4        2- 3         3- 2      4- 1

 

کدام یک در هر نوع سلولی وجود دارد؟

1- هسته   2- ریبوزوم  3- شبکه آندوپلاسمی  4- میتوکندری

 

کدام فاقد دیواره سلولی است؟

1- سلول بزرگ گندم   2- سلول باکتری شوره زدا        3- سلول پیکر قارچ   4- سلول های استخوانی

 

 سلول ماهیچه ای و سلول ریشه هویج فاقد کدام اندامک هستند؟

میتوکندری  2- کلروپلاست  3- دیواره سلولی  4- هسته

 

در طی تقسیم میتوز هنگامی که کروموزوم ها در وسط سلول قرار می گیرند ، یک سلول آدمی دارای چند کروماتید است؟

1- 23        2- 46                3- 92      4- 184


 
 
نمونه سوالات فصل 3و4 (پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 


کوچکترین واحد سازنده ماده چه نام دارد؟

دو گروه اصلی مواد تشکیل دهنده بدن موجود زنده را نام ببرید.

به چه موادی معدنی می گویند؟مثال بزنید.

به چه موادی آلی می گویند؟مثال بزنید.

عنصر اصلی تشکیل دهنده مواد آلی چیست؟

چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

عناصر سازنده هیدرات های کربن را نام ببرید؟

چند مثال برای هیدرات های کربن ذکر کنید.

سه گروه اصلی هیدرات های کربن را نام برده و از هر کدام یک مثال بیابید .

کوچکترین هیدرات های کربن جزء کدام گروه می باشند؟

معروف ترین مونو ساکارید چه نام دارد؟

سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟

دی ساکارید ها چگونه به وجود می آیند؟مثال بزنید.

یک ترکیب حاوی ساکارز نام ببرید.

پلی ساکارید ها چگونه ساخته می شوند؟

یک پلی ساکارید خوراکی برای انسان مثال بزنید.

یک پلی ساکارید خوراکی برای گیاهخوران ذکر کنید.

دو ترکیب حاوی سلولز نام ببرید.

کدام پلی ساکارید در ساختار دیواره سلولی گیاهان بکار رفته است؟

چرا ساکارز و نشاسته را در یک گروه  از ترکیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

-تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم کنید.

پلی ساکاریدی که مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

محل ذخیره ی گلیکوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

با رسم شکل تفاوت ساختاری بین سه پلی ساکارید سلولز  ، نشاسته و گلیکوژن را نشان دهید.

برای شناسایی نشاسته در آزمایشگاه از چه معرفی استفاده می شود؟

اگر به یک سیب زمینی و سیب درختی مقداری معرف لوگول اضافه کنیم رنگ آنها چه تغییری می کند ؟

عناصر سازنده لیپیدها را نام ببرید؟

چه تفاوتی بین کربوهیدرات ها و لیپید ها از لحاظ عناصر سازنده وجود دارد؟

معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید.

یکی از ویژگیهای لیپیدها را بنویسید.

از تجزیه ی یک تری گلیسرید چه مولکول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

دو نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

عناصر سازنده پروتئینها را نام ببرید.

چه تفاوتی بین پروتئینها و لیپیدها (‌‌یا کربوهیدراتها) از لحاظ عناصر سازنده وجود دارد؟

از چهار عنصر سازنده پروتئینها کدام عنصر در تمام پروتئینها وجود ندارد.

واحد سازنده ی پروتئین ها چه نام دارد ؟

با رسم شکل ساختار پروتئین را نشان دهید.

سه نقش مهم پروتئین ها در بدن  بنویسید .

نقش هموگلوبین در بدن چیست در کجا وجود دارد؟

پروتئینهای ماهیچه ای چه نقشی دارند؟

گرما و اسید چه اثری بر پروتئینهای شیر و تخم مرغ دارد؟

چرا برای سوختن گلوکز در سلول نیاز به آنزیم است؟

آنزیم را تعریف کنید

آنزیم ها جزءکدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

جایگاه فعال آنزیم را تعریف کنید؟

با رسم شکل جایگاه فعال و نحوه عمل آنرا در آنزیم نشان دهید.

دمای بالا چه اثری بر فعالیت آنزیم دارد؟چرا؟

چرا دمای بالا(بالایC 40̊ ) برای بدن انسان مضر است؟

هر یک از مواد زیر جز, کدام گروه از ترکیبات آلی هستند ؟

گلیکوژن  ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز- ساکارز- گلوکز- نشاسته- چربی

واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتئین و تری گلیسرید چیست ؟

واحد سازنده پروتیین ها وگلیکوژن به ترتیب ……….و…………می باشهر یک از مواد زیر جز, کدام گروه از ترکیبات آلی هستند ؟

ـ گلیکوژن  ـ تری گلیسرید ـ آنزیم ـ DNA ـ سلولز.

واحدهای سازنده ی نشاسته ، پروتیین و تری گلیسرید چیست ؟

الف : آنزیم را تعریف کنید ؛ ب: معروفترین نوع لیپیدها را نام ببرید ؛ ج: بخش اصلی دیواره ی سلولی در گیاهان از چه ماده ای است ؟

الف:  واحد سازنده ی پروتیین ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رایج سلول های بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخیره ی گلیکوژن در بدن ، چه اندامی است ؟

چرا ساکارز و نشاسته را در یک گروه  از ترکیبات شیمیایی قرار می دهند ؟

پلی ساکاریدی که مخصوص سلول های جانوری و قارچ هاست چه نام دارد ؟

برای چربی ها و پروتیین ها یک وظیفه در بدن ما ذکر کنید .

دو ماده ی آلی و دو ماده ی معدنی را بنویسید .

چرا سرعت بیشتر واکنش ها در دمای بالاتر از 45 کاهش می یابد ؟

تفاوت ساختمانی سلولز و نشاسته را بنویسید و طرح ساختمانی این دو را رسم کنید.

اگر به یک سیب زمینی مقداری معرف لوگول اضافه کنیم رنگ آن چه تغییری می کند ؟

سه نقش مهم پروتیین ها در بدن  بنویسید .

چهار گروه مهم مواد آلی را در بدن بنویسید.

آنزیم ها جز, کدام گروه از مواد آلی هستند ، چرا آ نزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

سه گروه اصلی هیدرات های کربن را نام برده و از هر کدام یک مثال بیابید .

اجزای سازنده ی تری گلیسرید را بنویسید و یک نقش مهم لیپیدها را نام ببرید .

گلیکوژن در بدن ما  در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

واحد سازنده پروتیین ها وگلیکوژن به ترتیب ……….و…………می باشد.

از تجزیه ی یک تری گلیسرید چه مولکول هایی حاصل می شود ؟ نام ببرید.

چرا دمای بالا برای موجودات مضر است ؟


واحد سازنده هر یک از مواد آلی زیر چیست ؟

الف ) چربی ها                              ب) پروتئین ها

هر یک زا مواد و ترکیبات زیر چه نقشی در بدن ما بر عهده دارند؟            

الف) قند ها                      ب ) چربی ها

الف ) یک مورد شباهت بین مولکول های  سلولز و نشاسته بنویسید

ب ) چرا تب یالای 40 درجه سانتیگراد می تواند برای بدن ما مضر باشد ؟

به چه دلیل آنزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟

رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید .

سلولز                                              پروتئین

تری گلیسرید                                  هیدرات کربن (قند )

اسید آمینه                                       پنبه  

آنزیم                                             ذخیره انرژی

از تفاوت های سلولز و نشاسته دو مورد را بنویسید  .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید .

ماده معدنی                                              گلوکز

هیدرات کربن                                          تری گلیسرید

لیپید                                                         اسید آمینه

پروتئین                                                  دی اکسید کربن

یک مورد شباهت و یک مورد تفاوت بین مولکول های سلولز و نشاسته بنویسید .

نشاسته و سلولز هر دو از گلوکز ساخته شده اند . انسان آنزیم تجزیه نشاسته را دارد ولی آنزیم تجزیه سلولز را ندارد .

این امر بیانگر کدام یک از ویژگی های آنزیم ها می باشد ؟

الف ) واحد سازنده لیپید ها چیست ؟

 ب ) گلوکز اضافه در گیاهان به چه صورت ذخیره می شود ؟

جدول زیر را کامل کنید :

ماده آلی

مثال

 

گلیکوژن

لیپیدها

 

 

گلوکوز

پروتئین

 

هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

 ماده آلی

الف ) ساکارز یک ----------- و گلوکز یک مونوساکارید است

ج ) پنبه تقریبا ----------- خا لص است .

چ ) مهمترین قندی که در طی فتوسنتز تولید می شود ----------- می باشد .

ح ) نشاسته ساخته شده در گیاه در --------------- سلول های میانبرگ ذخیره می شود .

به هر یک از سؤالات زیر پاسخ کوتاه بدهید :

     عناصر تشکیل دهنده لیپید ها (چربی ها ) کدامند ؟

یک تفاوت ساختاری و یک شباهت ساختاری بین سلولز و گلیکوژن بنویسید .

سه نقش برای پروتئین ها در بدن ما بنویسید .

جدول مقابل را کامل کنید :

مولکول

واحد سازنده

نقش

ساکارز

 

 

تری گلیسرید

 

 

پروتئین

 

 

  پاسخ کوتاه دهید :

هر مولکول تری گلیسرید از ترکیب چه موادی حاصل شده است ؟

واحد ساختمانی تشکیل دهنده پروتئین ها چیست ؟

واحد سازنده هر یک از مواد زیر را بنویسید :

تری گلیسرید :

       آنزیم  :

نشاسته :

الف ) مهمترین پلی ساکارید گیاهی چیست ؟

ب ) ----------- در سلول های کبدی و ماهیچه ای به مقدار فراوان وجود دارد و منبع ذخیره ای گلوکز است .

در مورد ساکارز : الف ) جزء کدام دسته از هیدرات های کربن است ؟

ب ) آن را به چه صورتی مصرف می کنیم ؟

زیر عبارت صحیح داخل پرانتز خط بکشید .

الف )بخش مهمی از کاغذ کتاب شما ( گلوکز – اسید آمینه – سلولز ) است و این مولکول (انشعاب دار – رشته ای ) می باشد .

ب ) از ترکیب سه مولکول اسید چرب و یک مولکول (کلسترول – گلیسرول ) تری گلیسرید به وجود می اید .

هر یک از قندهای زیر در کدام گروه از هیدرات های کربن قرار می گیرند ؟

a)      ساکارز :

b)      نشاسته

c)       گلوکز

الف )واحد سازنده پروتئین چه نام دارد ؟

ب ) دو نقش برای پروتئین ها در سلول بنویسید .

چهار گروه مواد آلی موجود در بدن را بنویسید

الف ) ساختمان مولکول تری گلیسرید را توضیح دهید

الف ) پروتئین ها از چه عناصری ساخته شده اند ؟ واحد سازنده آنها را نام ببرید ؟

ب ) نقش های عمده پروتئین ها را در بدن بنویسید ؟

 

اندوخته های غذایی در چه بخشی از گیاه ذخیره می شود؟

گیاهان انرژی مورد نیاز خود را از کجا می گیرند؟

به چه موجوداتی تولیدکننده می گویند؟مثال بزنید.

فتوسنتزراتعریف کنید و موادخامی که مصرف می شودرانام ببرید؟

چه موادی در فرایند فتوسنتز تولید می شود؟

مهمترین هیدرات کربنی که در فتوسنتز تولید می شود را نام ببرید.

- عقیده ون هلمونت در ارتباط با فتوسنتز قبل از انجام آزمایش مربوطه چه بود؟پس از آنجام   آزمایش چه نتیجه ای گرفت؟

آزمایشی که ون هلمونت در ارتباط با فتوسنتز انجام داد چه بود؟

اشکال کار ون هلمونت در ارتباط با آزمایش فتوسنتز چه بود؟

در آزمایشهای مربوط به فتوسنتز شدت  فتوسنتز چگونه سنجیده می شود؟

افزایش غلظت(کربن دی اکسید)درهواچه تاثیری برروی شدت فتوسنتزمی گذارد؟

چرا دمای بالای 35 درجه سانتی گراد باعث کاهش شدت فتوسنتز می شود؟

با رسم یک نمودار اثر دما بر شدت فتوسنتز را نشان دهید؟

چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریک گیاه افزایش داد؟

عوامل مؤثر بر شدت فتوسنتز را نام ببرید.

چه بخشهایی از گیاهان فتوسنتز انجام می دهند؟

ماده ی سبزموجود درگیاه چه نام دارد؟

ماده ی آغازکننده ی واکنش های فتوسنتزی درگیاهان سبزرانام ببرید؟

نقش کلروفیل در گیاه چیست؟

کلروفیل در چه اندامکی از گیاه قرار دارد؟

چرا برگ سبزگیاه اندام اصلی فتوسنتزکننده می باشد؟

آیا گیاهانی که دارای برگهای قرمزهستندفتوسنتزانجام می دهند؟چرا؟

شکل برش عرضی از یک برگ را رسم کرده و بخشهای مختلف انرا نامگذاری کنید.

اپیدرم چیست؟ ویژگی سلولهای انرا بنویسید.

منشا سلولهای نگهبان روزنه چیست؟

سلولهای نگهبان روزنه درکدامیک ازلایه های برگ فراوانترهستند؟ چه نقشی دارند؟

شکل سلول نگهبان روزنه و روزنه را رسم کنید.

دوتفاوت سلولهای نگهبان روزنه بادیگرسلولهای اپیدرمی چیست؟

کوتیکول چیست؟دونقش آن رابنویسید؟

جنس کوتیکول از چه نوع ماده ای است؟

میانبرگ راتعریف کنید؟

نقش رگبرگ چیست؟

چه بخشی ازبرگ نقش استحکامی دارد؟

کار آوندهای چوبی در گیاه چیست؟

کارآوندهای آبکشی رادرگیاهان سبزبیان نمایید؟

مهمترین محصول قندی فرایندفتوسنتزچه قندی است؟وچرااین قندساخته شده برای انباشته شدن درگیاه مناسب  نیست؟

گیاهان گلوکزرابه صورت چه مولکولی ذخیره می کنند؟

گلوکز تولید شده در اثر فتوسنتز در گیاه به چه موادی می تواند تبدیل شود؟

درگیاهان برای تبدیل گلوکزبه پروتئین چه عنصری لازم است؟ گیاه چگونه انرا تامین می کند؟

ترکیبات نیتروژن دارخاک چگونه تامین می گردد؟

یکی از راههای فراهم شدن ترکیبات نیتروژن دار مورد نیاز گیاهان در خاک را بنویسید.

در صورت کمبود مواد معدنی خاک چه  راه حل ساده ای وجود دارد؟

مزیت و عیب استفاه از کودهای شیمیایی برای خاک چیست؟ 

به نظرشماچراتعداد ماهی درآبهایی که جلبکهای سبزبیشتری دارد فراوانتراست؟

   ماده ی سبزموجود درگیاه چه نام دارد؟

چرا برگ سبزگیاه اندام اصلی فتوسنتزکننده می باشد؟

یک نقش رگبرگ ویک نقش کوتیکول رابنوبسید؟

درگیاهان برای تبدیل گلوکزبه پروتئین چه عنصری لازم است؟

ترکیبات نیتروژن دارخاک چگونه تامین میگردد؟

با طراحی آزمایشی تاثیردما برشدت فتوسنتز را تحقیق کنید؟

گیاهان گلوکز را به صورت چه مولکولی ذخیره می کنند؟

چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریک گیاه افزایش داد؟

سلولهای نگهبان روزنه درکدامیک ازلایه های برگ فراوانترهستند؟

موادخامی که درفرایندفتوسنتزمصرف می شوندرانام ببرید؟

دوتفاوت سلولهای نگهبان روزنه بادیگرسلولهای اپیدرمی چیست؟

ماده ی آغازکننده ی واکنش های فتوسنتزی درگیاهان سبزرانام ببرید؟

کوتیکول و میانبرگ راتعریف کنید؟

کارآوندهای آبکشی رادرگیاهان سبزبیان نمایید؟

افزایش غلظت(کربن دی اکسید)درهواچه تاثیری برروی شدت فتوسنتزمی گذارد؟

مهمترین محصول قندی فرایندفتوسنتزچه قندی است؟

چرااین قندساخته شده برای انباشته شدن درگیاه مناسب  نیست؟

آیاگیاهانی که دارای برگهای قرمزهستندفتوسنتزانجام می دهند؟چرا؟

چراگیاهان آکواریم موجب جلوگیری ازمرگ ماهی هامی شوند؟

کوتیکول چیست؟دونقش آن رابنویسید؟

چراهمه ی فتوسنتزکنندگان ابزی حداکثرتاعمق صدمتری آب می توانندزندگی کنند؟

فتوسنتزراتعریف کنیدوموادخامی که مصرف می شودرانام ببرید؟

هریک ازبخشهای زیر در  برگ چه کاری انجام می دهند؟

الف ـ سلولهای نگهبان روزنه                    ب ـ کوتیکول                   ج ـ رگبرگ

گیاهان برای تبدیل کردن گلوکزبه پروتئین به چه عنصری نیازدارند؟آن راچگونه به دست می آورند؟

چگونه می توان شدت فتوسنتزرادریک گیاه افزایش داد؟

چه بخشی ازبرگ نقش استحکامی دارد؟

ازعوامل محیطی موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنویسید؟

چرابعضی ازسیب زمینی هاسبزرنگ هستند؟

به نظرشماچراتعدادماهی درآبهایی که جلبکهای سبزبیشتری داردفراوانتراست؟

دوماده راکه طی فتوسنتزمصرف می شوندرابنویسید؟

نمودارزیراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان می دهد.منحنی راتفسیرکنید؟

 آزمایشی طراحی کنید که بتوان در آن تاثیر افزایش دما بر شدت فتوسنتز را بررسی کرد .

نمودار مقابل رابطه شدت فتوسنتز را با دما نشان می دهد . آن راتفسیر کنید .

رگبرگها در برگ چه نقش هایی بر عهده دارند ؟ کدام قسمت از برگ عمل فتوسنتز انجام می دهد ؟

چه ویژگی هایی برگ را برای انجام عمل فتوسنتز مناسب می سازند ؟

شدت فتوسنتز را می توان از روی میزان تولید اکسیژن توسط گیاه سنجید  . دلیل این امر چیست ؟

چرا آقای ون هلمونت در آزمایش معروف خود قبل از وزن کردن خاک ، خوب آن را حرارت داد ؟

چرا مولکول گلوکز برای ذخیره شدن مناسب نیستند و به صورت نشاسته در گیاه ذخیره می شوند ؟

سلول نگهبان روزنه را با سایر سلول های روپوست مقایسه کنید

در فرآیند فتوسنتز در گیاهان ،  چه مواد خامی مصرف می شوند و چه موادی تولید می شوند ؟

چرا برگ ها مهمترین اندام فتوسنتز کننده گیاهان محسوب می شوند؟

رگبرگ های برگ چه نقش هایی بر عهده دارند ؟

هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

فتوسنتز :

مهمترین قندی که در طی فتوسنتز تولید می شود ------------ می باشد .

نشاسته ساخته شده در گیاه در --------------- سلول های میانبرگ ذخیره می شود .

 چه رابطه ای بین رشد و نمو گیاه و بعضی از باکتری ها ی موجود در خاک وجود دارد ؟

کوتیکول در سطح روپوست برگ چه وظایفی بر عهده دارد ؟ ( 2 مورد )

غده سیب زمینی بخشی از گیاه است ، آیا در آن فتوسنتز انجام میگیرد؟چرا؟

اگر غلظت کربن دی اکسید محیط از 1/0 % بیشتر باشد ، شدت فتوسنتز کاهش می یابد . چگونه این موضوع را آزمایش می کنید ؟

کدامیک از جانداران تولید کننده و کدامیک مصرف کننده هستند ؟

a)         انسان :

b)         گیاه بادام :

c)         زنبور عسل :

در فتوسنتز : الف ) مواد خامی که مصرف می شوند کدامند ؟

ب ) ماده آغاز کننده واکنش های فتوسنتزی چه نام دارد ؟

در ساختار برگ : الف ) یک تفاوت بین سلول نگهبان روزنه با سایر سلول های روپوست را بنویسید .

ب ) دو عمل رگبرگ را توضیح دهید .

ب ) بجز 2 CO ، دو عامل دیگر که بر فتوسنتز مؤثرند را نام ببرید .

ب ) آوند های آبکشی در رگبرگ ها چه وظیفه ای بر عهده دارند ؟

در مولکول کلروفیل عنصر منیزیم وجود دارد . یک گیاه سالم را درون مایعی که عنصر منیزیم نداشت قرار دادیم ، چند هفته بعد برگهای آن زرد شد و مقدار نشاسته در برگ های آن کاهش یافت .

الف ) علت زرد شدن تدریجی تدریجی برگها چیست ؟

ب ) چرا مقدار نشاسته موجود در برگهای زرد شده کاهش یافت ؟

الف ) سلول  نگهبان روزنه چیست ؟

ب ) گلوکز ساخته شده در عمل فتوسنتز می تواند به مواد آلی از جمله  ............ و .................. تبدیل شود .

کوتیکول در برگ گیاهان نقش .................... را دارد .

الف ) فتوسنتز کنندگان اصلی کره زمین کدامند ؟

ب ) مهمترین بخش فتوسنتز کننده برگ را توضیح دهید .

الف ) سلول های نگهبان روزنه را تعریف کنید و نقش آنها را در برگ بنویسید  .

ب ) اندامک فتوسنتز کننده گیاهان را نام ببرید .

با توجه به اطلاعات داده شده موارد خواسته شده زیر را پاسخ دهید .

a)      منحنی را رسم کرده و تفسیر کنید .

b)      دلیل کاهش سریع فتوسنتز در دماهای بالاتر از 35 درجه سانتی گراد چیست ؟

35

90

85

55

35

30

20

15

میزان نسبی فتوسنتز

40

35

30

25

20

15

10

0

دما بر حسب سانتی گراد

آقای ون هلمونت نتیجه گرفت که بیشتر وزن گیاه فقط از آب تامین شده است . این نتیجه گیری درست است یا اشتباه؟توضیح دهید .

افزایش کربن دی اکسید ( 2 Co ) و دما هر کدام چگونه بر شدت فتوسنتر تاثیر می گذارند ؟

گیاه برای تبدیل گلوکز به پروتئین به چه ماده ای نیاز دارد ؟ و آن را از کجا تامین می کند ؟

کدامیک از سلول های زیر در فتوسنتز نقش کمتری دارند ؟

میانبرگ استوانه ای                        میانبرگ اسفنجی                      اپیدرم                             سلول نگهبان

وظیفه رگبرگ چیست ؟ (2 مورد )

ماده مومی که سطح سلولی روپوست برگ را پوشانده چه نام دارد؟

در مورد فتوسنتز به سؤالات زیر پاسخ دهید :

      اولین ماده آلی که در فتوسنتز در گیاه ساخته می شود چیست ؟

مواد خامی که در فتوسنتز مصرف می شوند کدامند ؟

گیاه برای ساختن پروتئین از چه موادی استفاده می کند ؟ (2 مورد )

      چرا شدت فتوسنتز در دمای بالاتر از 35 درجه سانتی گراد کاهش می یابد ؟

چرا مولکول گلوکزبرای انباشته شدن در سلول مناسب نیست ؟

      کدامیک از سلول های زیر کلروپلاست دارند ؟
سلول پوست انسان                      سلول روپوست برگ                سلول ریشه چغندر                سلول نگهبان روزنه

درباره منحنی مقابل به پرسش های زیر پاسخ دهید :

فتوسنتز کنندگان اصلی کره زمین کدامند ؟ چرا ؟

نشاسته معمولا در کدام اندامک گیاهی ذخیره می شود ؟

       سلول های نگهبان روزنه چه تفاوت هایی با سایر سلول های روپوست دارند ؟
گیاهان چگونه نیتروژن مورد نیاز خود را جذب می کنند

 


 
 
نمونه سوالات فصل 5 ( پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

 غذا چیست ؟

فایده غذا برای ما چیست ؟

غذای گیاهان در اصل چیست ؟

غذا و عادت های غذایی در نقاط مختلف جهان به چه عواملی بستگی دارد ؟

غذای ماباید شامل چه مواد و ترکیباتی باشد ؟

          در رابطه با هیدرات های کربن پاسخ دهید :

نقش اصلی آنها در بدن ما چیست ؟

هریک از قند های زیر در چه منبع غذایی یافت می شوند ؟

                                  I.    گلوکز

                               II.    فروکتوز

                             III.    لاکتوز

                              IV.    ساکارز

                                 V.    نشاسته

                              VI.    سلولز

پختن مواد گیاهی نشاسته دار چه تاثیری بر روی آنها دارد ؟

چرا جویدن بافت های گیاهی نارس سخت است ؟

   پختن و یا رسیدن میوه ها چه تاثیری بر روی آنها دارد ؟

چرا ما نمی توانیم از سلولز به عنوان غذای انرژیزا استفاده کنیم ؟

   رشته های سلولزی موجود در غذا چه نام دارند ؟

فایده الیاف موجود در غذاهای گیاهی برای بدن ما چیست ؟

          در رابطه با چربی ها به سؤالات زیر پاسخ دهید :

الف ) نقش ها این مواد در بدن ما کدامند ؟

   گروه های اصلی چربی ها کدامند ؟

    چربی های گیاهی و جانوری را با همدیگر مقایسه کنید .

کلسترول چیست ؟ آیا خوردن آن برای بدن ما مضر است ؟ توضیح دهید .

چرا پزشکان خورد چربیهای گیاهیرا به جای چربی های جانوری توصیه می کنند ؟

          در رابطه با پروتئین ها توضیح دهید :

در چه غذاهایی وجود دارند ؟

   نقش آنها دربدن ما چیست ؟

    کمبود آن باعث چه عوارضی می شود ؟

   کواشیورکور چیست ؟ و علائم آن کدامند ؟

اسید های آمینه چیستند ؟ و انواع آن کدامند ؟

اسید های آمینه اساسی را تعریف کنید .

از نظر پروتئین چه نوع غذایی ارزش بیشتری دارد ؟

          چرا با اینکه میزان پروتئین سویا ( گوشت گیاهی ) بالاتر ازمثلا گوشت گوسفند است ولی ارزش غذایی آن از گوشت گوسفند پائینتر است ؟

منابع آب برای بدن ما کدامند ؟

      فایده دانستن اینکه در چه غذایی چه موادی وجود دارد چیست ؟

جدول زیر را کامل کنید .

ماده معدنی

در چه غذایی وجود دارد ؟

نقش آن در بدن چیست؟

ضرر استفاده بیش از حد آن چیست ؟

سدیم

 

 

 

کلسیم

 

 

 

آهن

 

 

 

ید

 

 

 

     در رابطه با بیماری های تغذیه ای جدول زیر را کامل کنید .

نام بیماری

علت

عوارض و نشانه ها

نحوه درمان

کم خونی (آنمی )

 

 

 

راشی تیسم

 

 

 

گواتر

 

 

 

کرتینیسم

 

 

 

فشار خون بالا

 

 

 

تیروکسین چیست ؟ توضیح دهید .

ویتامینها بر چه اساس دسته بندی می شوند ؟

دو گروه اصلی ویتامین ها را نام ببرید و اعضای هر کدام را مشخص کنید .

جدول زیر را کامل کنید :

نام ویتامین

منبع غذایی

از گروه

نقش آن در بدن

عوارض و نشانه های کمبود

عوارض مصرف بیش از حد

ویتامین A

 

 

 

 

 

ویتامین B1

 

 

 

 

 

ویتامین B2

 

 

 

 

 

ویتامینC

 

 

 

 

 

ویتامین D

 

 

 

 

 

نیاسین

 

 

 

 

 

در رابطه با بیماری های زیر جدول را کامل کنید :

نام بیماری

دلیل ایجاد

نشانه ها

نحوه درمان

شب کوری

 

 

 

گزروفتالمی

 

 

 

پلاگر

 

 

 

بری بری

 

 

 

اسکوروی

 

 

 

خوردن هویج چه فایده ای برای بدن ما دارد ؟ دقیقاً توضیح دهید .

هر یک از اصطلاحات زیر مربوط به کدام ویتامین است ؟

a)   رتینول

b)   کلسیفرول

c)    اسیدنیکوتینیک

d)   اسید آسکوربیک

e)   تیامین

f)     ریبوفلاوین

به چه کسی گیاهخوار گفته می شود ؟

تغذیه یک انسان گیاهخوار باید چگونه باشد ؟

از افزودنی های غذایی به چه منظور هایی استفاده می شود ؟ توضیح دهید .

      از هر یک از افزودنی های غذایی گلوتامات مونو سدیم و سیکلامات ها به چه منظور استفاده می شود ؟ و ضرر استفاده از آنها چیست ؟

چرا امروزه استفاده از افزودنی های غذایی شیمیایی و صنعتی طرفداران چندانی ندارد ؟

سوء تغذیه چیست ؟ چه افرادی بیشتر در معرض سوء تغذیه هستند ؟ چرا ؟

 غذا نیاز ما را به……….و ………تامین می‌کند.

نقش ماده وانرژی در بدن چیست؟

گیاهان انرژی مورد نیاز خود را ازچه راهی به دست می آورند؟

غذای گیاهان چیست؟

غذایی که ما می خوریم باید شامل چه موادی باشد؟

نقش قندها در بدن به عنوان ماده غذایی چیست؟ چند مثال برای آنها ذکر کنید؟

قند میوه و قند شیرچیست؟

قند موجود در شکر چه نام دارد؟

ساکارز در چه بخشی از چغندر قند ونیشکر ذخیره می شود؟

چند ماده غذایی حاوی نشاسته نام برده و نقش نشاسته را بعنوان ماده غذایی بنویسید.

نشاسته به چه صورت در گیاه ذخیره می شود؟                        

آمیلوپلاست چیست؟

چرا گوارش مولکول نشاسته پس از پخته شدن سیب‌زمینی آسانتر است؟

جنس دیواره سلولی گیاهان چیست؟

چرا جویدن بافتهای گیاهی نارس سخت است؟ رسیدن میوه ها و پختن سبزیجات چه اثری بر  این بافتها دارد؟

چرا از انرژی سلولز در بدن ما استفاده نمی شود؟

فواید استفاده از غذاهای دارای سلولز چیست؟

وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم می‌باشد. علت را بنویسید؟

الیاف را تعریف کنید؟بیشتر در کدام گروه از غذاها وجود دارد؟ چه اهمیتی در غذا دارند؟

انواع چربی را از لحاظ منبع تولید نام ببرید.

چربیهای گیاهی و جانوری در دمای معمولی به چه حالتی وجود دارند؟

برای چربیهای گیاهی و جانوری مثال بزنید؟

نقش چربیها را در بدن بنویسید؟

تجمع چربی در زیر پوست چه فوایدی دارد؟

چرا مصرف روغن های گیاهای نسبت به چربیهای جامد بهتر است؟

کلسترول چیست؟ در چه صورت باعث بیماری قلب و رگها می شود؟ و در چه مادة غذایی به فراوانی یافت می شود؟

آیا کلسترول اساساً ماده مضری است ؟ توضیح دهید.

افزایش کلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بیماریهایی را افزایش می‌دهد؟

خوردن چربیهای مایع و جامد چه اثری بر میزان کلسترول بدن دارد؟

چرا توصیه شده است که کودکان کمتر از چربیهای جامد استفاده کنند؟

دو تفاوت چربیهای گیاهی با چربیهای جانوری را بنویسید؟

برای پروتئینهای جامد و محلول مثال بزنید.

میزان مصرف روزانه پروتئین چقدر است؟

کمبود پروتئین باعث چه بیماری در کودکان می شود؟علائم این بیماری چیست؟ چرا اینگونه افراد چاق به نظر می رسند؟

اسید آمینه اساسی را تعریف کنید؟

دو ماده غذایی نام ببرید که تمام اسیدهای امینه اساسی را دارند؟

از لحاظ تامین اسید آمینه اساسی غذاهای گیاهی بهترند یا جانوری؟

یکی از منابع تامین کننده آب بدن را بنویسید؟

ذرت و گوشت هر کدام عمدتا از چه موادی تشکیل شده اند؟و نقش هر یک در بدن چیست؟

چهار عنصر معدنی مهم برای بدن را نام ببرید؟

سدیم مورد نیاز بدن چگونه تامین می شود؟

دو مورد از اعمال سدیم را در بدن بیان کنید؟

چرا افرادی که فعالیت زیاد دارند باید نمک بیشتری مصرف کنند؟

مصرف مقادیر زیاد نمک چه عوارضی دارد؟

چرا استخوانهای کودک بعد از تولد و در ابتدا نرم هستند؟

نقش کلسیم را در بدن بنویسید؟

سخت شدن استخوانها و دندانها با کمک کدام عنصر صورت می گیرد؟

کلسیم در چه غذاهایی وجود دارد؟کمبود آن در کودکان باعث چه بیماری میشود؟

نقش آهن در بدن چیست؟

آهن در چه اندامهایی ذخیره می شود؟

کمبود چه عنصری باعث آنمی می شود؟ با خوردن چه غذاهایی می توان آنرا جبران کرد؟

علایم کم خونی یا آنمی را بنویسید؟

به چه عناصری کم مصرف می گویند؟مثال بزنید.

ید در چه غذاهایی یافت می شود؟چه نقشی در بدن دارد‍؟

هورمونی که توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد؟ جایگاه تیروئید کجاست؟

محل تولید هورمون تیروکسین را نوشته، بیان کنید در ساختمان این هورمون چه عنصری بکار رفته است؟

دو نقش هورمون تیروکسین در بدن انسان را بنویسید و کمبود این هورمون  در دوران کودکی و همچنین در دوران بزرگسالی چه بیماریهایی را بوجود می‌آورد ؟

علت و علائم گواتر را بنویسید.

در آب چه مناطقی ید به اندازه کافی وجود ندارد؟

علت گواتر بومی چیست؟

چرا کمبود ید باعث عقب ماندگی ذهنی می شود؟

علت و علائم کرتینیسم چیست؟

ازمایشهای کدام دانشمند منجر به شناخت اهمیت موادی در  رژیم غذایی شد که امروزه ما انها را بعنوان ویتامین می شناسیم؟چه آزمایشهایی در این زمینه انجام داد؟

چرا در ابتدا ویتامینها را با حروف الفبا نامگذاری کردند؟

چرا وجود آب و چربی به همراه ویتامینها در رژیم غذایی ضروری است؟

از ویتامینهای محلول در چربی و محلول در آب هر کدام دو مثال بزنید؟

نقش ویتامینA را در بدن بنویسید؟

بهترین منبع ویتامین A برای بدن چیست؟

چرا هویج برای سلامتی ما مفید است؟

کاروتن چیست؟چه اهمیتی برای بدن دارد؟

کمبود ویتامین A‌باعث بروز چه بیماریهایی می شود؟علائم آنها چیست؟

بیماری خشکی و ضخیم شدن قرینه چشم چه نام دارد؟

نقش ویتامینهای گروه B در بدن چیست؟

اولین ویتامین گروه B‌ که کشف شد چه نام دارد؟در چه غذاهایی فراوان تر است؟کمبود آن باعث چه بیماری می شود؟

علائم بیماری پلاگر چیست؟

ویتامینB1 در چه غذاهایی وجود دارد؟

کمبود تیامین باعث چه بیماری می شود؟علائم این بیماری چیست؟

سبوس غلات حاوی چه ویتامینی است؟

ویتامین ریبوفلاوین در چه غذاهایی وجود دارد؟کمبود آن چه عوارضی دارد؟

کمبود ویتامین C باعث چه بیماری می شود؟علائم این بیماری چیست؟

نقش ویتامین C (اسید آسکوربیک)را در بدن بنویسید؟ در چه غذاهایی وجود دارد؟

اثر گرما بر ویتامین C چیست؟       

نقش ویتامین D در بدن چیست؟

منابع ویتامین D  را بنویسید؟

فقدان ویتامین D در بدن چه بیماری ایجاد می کند؟

دو علت برای نرمی استخوان بنویسید؟

بیماریهای کمبود ویتامین در چه افرادی از کشورهای غنی وجود دارد؟

ایا میتوان بیش از حد ویتامین مصرف کرد؟چرا؟

مصرف بیش از حد ویتامین D باعث چه مشکلی می شود؟

به چه افرادی گیاه خوار می گویند؟

نقش لبنیات و گیاهان در رژیم غذایی افراد گیاه خوار چیست؟

نقش هر یک از افزودنیهای غذایی زیر چیست؟

محافظت کننده ها                 امولسیون کننده ها و پایدار کننده ها                        ترکیبات ضد اکسید شدن

علت تغییر رنگ میوه‌ها ی بریده شده مثل سیب  و تند شدن چربیها چیست؟

مصرف سیکلامات‌ها چه عوارضی به دنبا ل دارد؟

ـ نقش محافظت کننده‌ها در مواد غذایی چیست؟

استفاده از رنگهای مصنوعی ممکن است باعث چه مشکلی شود؟

گلوتامات مونوسدیم به طور طبیعی و تجاری چگونه تهیه می شود؟چه استفاده ای از آن می شود؟مصرف آن باعث چه مشکلی میشود؟

از سیکلامات ها چه استفاده ای می شود؟چرا مصرف آن امروزه ممنوع شده است؟

منظور از رژیم غذایی مناسب چیست؟ مختصراً توضیح دهید.

علت هر یک از بیماریهای زیر چیست؟

کواشیورکور             راشیتیسم           کم خونی           گواتر               کرتینیسم              شب‌کوری                گزروفتالمی             پلاگر                بربری              اسکوروی           سخت شدن کبد

         به سوالات زیر به اختصار جواب دهید.

غذا نیاز ما را به……….و ………تامین می‌کند.

قند میوه ……… و قند شیر………می‌باشد.

چرا گوارش مولکول نشاسته پس از پخته شدن سیب‌زمینی آسانتر است؟

یکی از منابع تامین کننده آب بدن را بنویسید؟

یک نقش سدیم و یک نقش کلسیم را در بدن بنویسید؟

علت بیماریهای کواشیورکور، شب‌کوری، اسکوروی، کریتینیسم ، پلاگر و بربری چیست؟

کمبود چه عناصری به ترتیب باعث آنمی می شود؟

مصرف سیکلامات‌ها چه عوارضی به دنبا ل دارد؟

الیاف، آمیلوپلاست ، لایه میانی و اسیدهای آمینه اساسی را تعریف کنید؟

هر یک از بیماریهای زیر به علت کمبود چه ماده ای در بدن ایجاد می شود؟

الف) کواشیورکور        ب) گزروفتالمی          ج) اسکوروی        د)گواتر

دو مورد از اعمال سدیم را در بدن بیان کنید؟

دو تفاوت چربیهای گیاهی با چربیهای جانوری را بنویسید؟

نقش محافظت کننده‌ها در مواد غذایی چیست؟

الف- قند موجود در شیر چیست؟ ب- هورمونی که توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد؟

ج – تفاوت پروتئین شیر با پروتئین گوشت چیست؟

کمبود هر یک از مواد غذایی زیر چه نوع بیماریهایی در بدن ایجاد می کند.

الف- آهن     ب‌ـ نیاسین          ج‌- کلسیم                  دـ ویتامین B1

آمیلوپلاست چیست؟

تجمع چربی در زیر پوست چه فوایدی دارد؟ (دو مورد)

دو نقش هورمون تیروکسین در بدن انسان را بنویسید و کمبود این هورمون  در دوران کودکی و همچنین در دوران بزرگسالی چه بیماریهایی را بوجود می‌آورد ؟

کمبود و ازدیاد  چه نوع ترکیبات آلی  و معدنی سبب بروز این بیماریها می شود بنویسید؟

الف- کواشیورکور      ب‌- کم خونی       ت‌- بری بری       پ‌- سخت شدن کبد    

ج‌-راشی‌تیسم     ح‌ - شب کوری

دو نقش کلسیم را در بدن بنویسید؟

اسید آمینة اساسی چیست؟

منابع ویتامین D  را بنویسید؟

فقدان ویتامین D در بدن چه بیماری ایجاد می کند؟

کمبود هر یک از مواد زیر چه بیماری  در بدن ایجاد می کند؟

الف- ویتامینB1         ب‌- پروتئین        ج‌- ید       دـ آهن

فواید استفاده از غذاهای دارای سلولز چیست؟( دو مورد)

نوع قند موجود در شیر و میوه‌ها را بنویسید؟

گزروفتالمی در اثر کمبود چه ویتامینی  به وجود می‌آید و علائم آن چیست؟

علت بیماریهای کواشیورکور، راشی‌تیسم، شب‌کوری، و بربری را فقط نام ببرید؟

کلسترول چیست؟ در چه صورت باعث بیماری قلب و رگها می شود؟

کلسترول در چه مادة غذایی به فراوانی یافت می شود؟

اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف‌ـ اسید آمینه اساسی     ب‌ـ تیروکسین        ج‌- گلوتامات‌مونوسدیم

نقش هر یک از مواد زیر را در بدن بنویسید؟ (برای هر کدام ذکر دو مورد کافی است)

الف ‌ـ سدیم           ب‌- کلسیم        ج‌ـ ویتامینA          دـ ویتامین C

یک مثال برای غذاهایی که موارد زیر را دارند بنویسید؟

الف‌ـ لاکتوز        ب‌ـ کلسیم     ج ‌ـ سلولز       دـ پروتئین مایع

علت بیماری پلاگر چیست؟

دو علت برای نرمی استخوان بنویسید؟

جمله زیر را تفسیرکنید.

(مقدار پروتئینی که در هر مادة غذایی وجود دارد با میزان مناسب بودن پروتئین های آن غذا برای رشد و ترمیم دو موضوع جداگانه و غیر مرتبط هستند).

اعمال  ویتامین A را در بدن بنویسید؟

منظور از رژیم غذایی مناسب چیست؟ مختصراً توضیح دهید.

علت بیماری راشی‌تیسم و آسکوروی چیست؟

ویتامین‌ها برای ایفای نقش خود باید بصورت ……..باشد.

وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم می‌باشد. علت را بنویسید؟

محل تولید هورمون تیروکسین را نوشته، بیان کنید در ساختمان این هورمون چه عنصری بکار رفته است؟

علت تغییر رنگ میوه‌ها ی بریده شده مثل سیب و قند شدن روغن چیست؟

افزایش کلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بیماریهایی را افزایش می‌دهد و نیز نقش چربیها را در بدن بنویسید؟

در بدن انسان برای هر یک از موارد زیر نقشی را بنویسید؟

الف‌)کلسیم        ب‌)آهن      ج ‌) ویتامینA         د) ویتامینC

چرا مصرف روغنهای گیاهی بهتر از جانوری است؟

از افزودنیهای غذایی محافظت کننده‌ها چه نقشی دارند؟

از ویتامینهای محلول در چربی دو مثال بزنید؟

الف‌- قند موجود در شکر چه نام دارد.

ب‌- بیماری خشکی و ضخیم شدن قرینه چشم چه نام دارد؟

الیاف چیست و بیشتر در کدام گروه از غذاها وجود دارد؟

کم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود علایم این بیماری را بنویسید؟

از دو افزودنی غذایی گلوتامات‌مونوسدیم و سیکلامات هر یک به چه منظوری استفاده می شود؟

آیا کلسترول اساساً مادة مضری است ؟ توضیح دهید.

چرا هویج برای سلامتی ما مفید است؟

مصرف هر یک از موارد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد.

الف‌- سیکلامات‌ها      ب‌- مصرف بیش از حد ویتامین D

چرا پس از پخته شدن آمیلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟

واحد سازنده پروتئینها را نام ببرید؟سه نقش عمده پروتئین ها در بدن مارا بنویسید؟

تمام پروتئینهای بدن ما از چند نوع اسید آمینه تشکیل شده است؟اسیدهای آمینه به چند دسته کلی تقسیم می شوند؟

به چه اسیدهای آمینه ای اساسی و به چه اسید های آمینه ای غیر اساسی می گویند؟

راجع به آنزیم ها به سوالات مطرح شده پاسخ دهید:

الف)به کدام گروه از مواد آلی تعلق دارند؟

ب)کار شان چیست؟

ج)نحوه عمل آنها را با ذکر یک مثال توضیح دهید؟

د)ویژگی آنزیم ها چیست؟

ه)ویژگی و کار  جایگاه فعال آنزیم چیست؟

معرف نشاسته را نام ببرید و بگوئید کدام عنصر در ساختمان آن به کار رفته است؟

مواد شیمیایی بدن موجودات زنده به طور کلی به چه گروه هایی تقسیم می شود؟نام برده و برای هر کدام یک مثال بزنید.

یک تفاوت و یک تشابه بین ساختار شیمیایی سلولز و گلیکوژن را بنویسید. 

مهمترین نقش پروتئین در بدن جانداران چیست؟

آیا بدن انسان قادر به استفاده از انرژی موجود در سلولز است؟چرا؟

توضیح دهید آیا گفته زیر صحیح است؟

"اسید های آمینه غیر اساسی ،اصولا اسیدهای آمینه ای هستند که بدن انسان برای ساخت پروتئینها از آنها استفاده نمی کند."

الف) عناصر تشکیل دهنده لیپید ها کدامند؟

ب)سه نقش برای پروتئین ها در بدن بنویسید.

مواد بدن موجودات زنده به چند گروه عمده تقسیم می شوند؟

مواد معدنی مهم موجودات زنده را نام ببرید؟

مقدار آب بدن موجودات زنده به طور متوسط چقدر است؟

کدام مواد معدنی به طور پیوسته بین موجودات زنده و محیط مبادله می شوند؟

ماده آلی را تعریف کنید؟عنصر اصلی ماده آ لی چیست؟

چهار گروه از مهمترین ترکیبات آ لی پیکر موجودات زنده را نام ببرید؟

درساختمان هیدراتهای کربن چه عناصری به کار رفته است؟

سوخت رایج سلول ها چه نامیده می شود ؟ و به کدام گروه از هیدراتهای کربن تعلق دارد؟

-یک دی ساکارید نام ببرید و بگویید چگونه ایجاد می شود؟

نام دی ساکارید شکر یا قند چیست؟

پلی ساکارید ها چگونه ایجاد می شوند؟و دو پلی ساکارید نام ببرید؟یک پلی ساکارید خوراکی نام ببرید؟

یک پلی ساکارید نام ببرید که خوراک گیاهخوران است؟

پنبه و کاغذ کتاب شما از کدام ماده آلی ساخته شده است؟

بخش اصلی دیواره سلول های گیاهی از کدام قند تشکیل شده است؟وآن قند به کدام گروه از ساکارید ها تعلق دارد؟

-کدام پلی ساکارید بسیار شبیه نشاسته است؟

نشاسته و گلیکوژن هر کدام مخصوص چه سلول هایی هستند؟

منبع  ذخیره گلوکز به چه شکلی و در چه اندام هایی وجود دارد؟

تفاوت و تشابه گلیکوژن و نشاسته و سلولز چیست؟

تفاوت و تشابه مونوساکارید و دی ساکارید  و پلی ساکاریدچیست؟

لیپید ها از چه عناصری تشکیل شده اند؟نام ببرید؟

مهمترین ویژگی لیپید ها چیست؟

طرح ساده ای از یک تری گلیسرید رسم کرده و نامگذاری کنید؟

مولکولهای سازنده تری گلیسیرید را نام ببرید؟

نقش لیپید ها در بدن ما چیست؟

عناصر سازنده پروتئین ها را نام ببرید؟

عناصر اختصاصی پروتئین ها که در سایر مواد آلی دیده نمی شود چیست؟

واحد سازنده پروتئینها را نام ببرید؟سه نقش عمده پروتئین ها در بدن مارا بنویسید؟

محلول ید دار لوگول برای شناسایی کدام ماده ی آلی استفاده می شود؟

مواد معدنی و مواد آلی چه تفاوتی به یکدیگر دارند؟

آیا می توان گفت مواد آلی فقط توسط جانداران ساخته می شوند؟

گلیکوژن و سلولز هر دو از گلوگز ساخته شده اند.انسان آنزیمی دارد که می تواند گلیکوژن را تجزیه کند اما قادر به تجزیه سلولز نیست . این امر بیانگر کدام یک از ویژگی های آنزیم است؟

محل ساخته شدن آنزیم ها کجاست؟

افزایش دما تا 50یا  60درجه چگونه باعث تغییر در سرعت کار آنزیم ها می شود؟

در سیب آنزیمی وجود دارد که باعث می شود وقتی پوست سیب کنده شود،بافت ْآن قهوه ای رنگ شود. ولی اگر سیب پوست کنده را بلا فاصله بجو شانیم ، یا در آبلیمر قرار دهیم ،قهوه ای رنگ نمی شود .چرا؟

       به سوالات زیر به اختصار جواب دهید.

غذا نیاز ما را به……….و ………تامین می‌کند.

قند میوه ……… و قند شیر………می‌باشد.

چرا گوارش مولکول نشاسته پس از پخته شدن سیب‌زمینی آسانتر است؟

یکی از منابع تامین کننده آب بدن را بنویسید؟

یک نقش سدیم و یک نقش کلسیم را در بدن بنویسید؟

علت بیماریهای کواشیورکور، شب‌کوری، اسکوروی، کریتینیسم ، پلاگر و بربری چیست؟

کمبود چه عناصری به ترتیب باعث آنمی می شود؟

مصرف سیکلامات‌ها چه عوارضی به دنبا ل دارد؟

الیاف، آمیلوپلاست ، لایه میانی و اسیدهای آمینه اساسی را تعریف کنید؟

هر یک از بیماریهای زیر به علت کمبود چه ماده ای در بدن ایجاد می شود؟

الف) کواشیورکور        ب) گزروفتالمی          ج) اسکوروی        د)گواتر

دو مورد از اعمال سدیم را در بدن بیان کنید؟

دو تفاوت چربیهای گیاهی با چربیهای جانوری را بنویسید؟

نقش محافظت کننده‌ها در مواد غذایی چیست؟

الف- قند موجود در شیر چیست؟ ب- هورمونی که توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد؟

ج – تفاوت پروتئین شیر با پروتئین گوشت چیست؟

کمبود هر یک از مواد غذایی زیر چه نوع بیماریهایی در بدن ایجاد می کند.

الف- آهن     ب‌ـ نیاسین          ج‌- کلسیم                  دـ ویتامین B1

آمیلوپلاست چیست؟

تجمع چربی در زیر پوست چه فوایدی دارد؟ (دو مورد)

دو نقش هورمون تیروکسین در بدن انسان را بنویسید و کمبود این هورمون  در دوران کودکی و همچنین در دوران بزرگسالی چه بیماریهایی را بوجود می‌آورد ؟

کمبود و ازدیاد  چه نوع ترکیبات آلی  و معدنی سبب بروز این بیماریها می شود بنویسید؟

الف- کواشیورکور      ب‌- کم خونی       ت‌- بری بری       پ‌- سخت شدن کبد    

ج‌-راشی‌تیسم     ح‌ - شب کوری

دو نقش کلسیم را در بدن بنویسید؟

اسید آمینة اساسی چیست؟

منابع ویتامین D  را بنویسید؟

فقدان ویتامین D در بدن چه بیماری ایجاد می کند؟

کمبود هر یک از مواد زیر چه بیماری  در بدن ایجاد می کند؟

الف- ویتامینB1         ب‌- پروتئین        ج‌- ید       دـ آهن

فواید استفاده از غذاهای دارای سلولز چیست؟( دو مورد)

نوع قند موجود در شیر و میوه‌ها را بنویسید؟

گزروفتالمی در اثر کمبود چه ویتامینی  به وجود می‌آید و علائم آن چیست؟

علت بیماریهای کواشیورکور، راشی‌تیسم، شب‌کوری، و بربری را فقط نام ببرید؟

کلسترول چیست؟ در چه صورت باعث بیماری قلب و رگها می شود؟

کلسترول در چه مادة غذایی به فراوانی یافت می شود؟

اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف‌ـ اسید آمینه اساسی     ب‌ـ تیروکسین        ج‌- گلوتامات‌مونوسدیم

نقش هر یک از مواد زیر را در بدن بنویسید؟ (برای هر کدام ذکر دو مورد کافی است)

الف ‌ـ سدیم           ب‌- کلسیم        ج‌ـ ویتامینA          دـ ویتامین C

یک مثال برای غذاهایی که موارد زیر را دارند بنویسید؟

الف‌ـ لاکتوز        ب‌ـ کلسیم     ج ‌ـ سلولز       دـ پروتئین مایع

علت بیماری پلاگر چیست؟

دو علت برای نرمی استخوان بنویسید؟

جمله زیر را تفسیرکنید.

(مقدار پروتئینی که در هر مادة غذایی وجود دارد با میزان مناسب بودن پروتئین های آن غذا برای رشد و ترمیم دو موضوع جداگانه و غیر مرتبط هستند).

اعمال  ویتامین A را در بدن بنویسید؟

منظور از رژیم غذایی مناسب چیست؟ مختصراً توضیح دهید.

علت بیماری راشی‌تیسم و آسکوروی چیست؟

ویتامین‌ها برای ایفای نقش خود باید بصورت ……..باشد.

وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم می‌باشد. علت را بنویسید؟

محل تولید هورمون تیروکسین را نوشته، بیان کنید در ساختمان این هورمون چه عنصری بکار رفته است؟

علت تغییر رنگ میوه‌ها ی بریده شده مثل سیب و قند شدن روغن چیست؟

افزایش کلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بیماریهایی را افزایش می‌دهد و نیز نقش چربیها را در بدن بنویسید؟

در بدن انسان برای هر یک از موارد زیر نقشی را بنویسید؟

الف‌)کلسیم        ب‌)آهن      ج ‌) ویتامینA         د) ویتامینC

چرا مصرف روغنهای گیاهی بهتر از جانوری است؟

از افزودنیهای غذایی محافظت کننده‌ها چه نقشی دارند؟

از ویتامینهای محلول در چربی دو مثال بزنید؟

الف‌- قند موجود در شکر چه نام دارد.

ب‌- بیماری خشکی و ضخیم شدن قرینه چشم چه نام دارد؟

الیاف چیست و بیشتر در کدام گروه از غذاها وجود دارد؟

کم خونی یا آنمی چگونه ایجاد می شود علایم این بیماری را بنویسید؟

از دو افزودنی غذایی گلوتامات‌مونوسدیم و سیکلامات هر یک به چه منظوری استفاده می شود؟

آیا کلسترول اساساً مادة مضری است ؟ توضیح دهید.

چرا هویج برای سلامتی ما مفید است؟

مصرف هر یک از موارد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد.

الف‌- سیکلامات‌ها      ب‌- مصرف بیش از حد ویتامین D

چرا پس از پخته شدن آمیلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟

واحد سازنده پروتئینها را نام ببرید؟سه نقش عمده پروتئین ها در بدن مارا بنویسید؟

تمام پروتئینهای بدن ما از چند نوع اسید آمینه تشکیل شده است؟اسیدهای آمینه به چند دسته کلی تقسیم می شوند؟

به چه اسیدهای آمینه ای اساسی و به چه اسید های آمینه ای غیر اساسی می گویند؟


 
 
نمونه سوالات فصل 6 (پایه اول دبیرستان)
نویسنده : ایمان قیاسی زارعیان - ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٥
 

دانشمندان بر چه اساسی موجودا ت زنده را طبقه بندی می کنند؟

چرا هر فرد با وجود اینکه صفات خود را از والدین دریافت می دارد با آنها متفاوت است؟

علت مرگ افراد در اثر انتقال خون بدون توجه به گروههای خونی که در ابتدا انجام می شد چه بود؟

کدام دانشمند ترکیب شیمیایی موجود در خون افراد مختلف را شناسایی کرد؟

از نظر لندشتاینر دلیل لخته شدن خون افراد پس از انتقال خون نادرست چه بود؟

اساس تقسیم بندی گروههای خونی چیست؟

نحوه لخته شدن گروههای خونی را توضیح دهید؟

نحوه تعیین گروه خونی در آزمایشگاه چگونه است؟

‍جدول گروه خونی زیر را کامل کنید؟

 

ردیف

گروه خون

مادة روی گلبول قرمز

ماده موجود در سرم

1

AB

.............

............

2

.......

ندارد

ضد A و ضد B

 

کدام گروههای خونی دارای مادة A بر روی گلبولهای قرمز خود هستند؟

اگر خون فردی با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خونی این فرد چیست؟        ب- در سرم خون او چه ماده ای وجود دارد؟

اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خونی وی چیست ؟چرا؟

گروه خونی شخصی A می باشد الف- نوع مادة روی گلبولهای قرمز و مادة موجود در سرم او چیست؟  ب- اگر به این    

شخص خون B تزریق شود چه پیامدی خواهد داشت؟چرا؟

چه افرادی در گروه خونی O قرار می گیرند . مواد موجود در سرم خون این افراد را بنویسید.

چرا از اثر انگشت برای شناسایی افراد استفاده می شود؟

ارتباط بین نسلها توسط چه سلولی و در طی چه عملی برقرار می شود؟

دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان بنویسید؟

یک شباهت و یک تفاوت اسپرم و تخمک انسان را بنویسید؟

عمل لقاح را تعریف کنید و حاصل آن چه سلولی است ؟

چگونه پی می بریم که ماده جنسی باید در هسته سلول وجود داشته باشد‍

با رسم شکل تفاوت سلول جنسی نر و ماده در انسان را نشان دهید.

ویژگی تقسیم میوز چیست؟

سلولهای جنسی انسان دارای چند کروموزم است ؟

تقسیم میوز در چه اندامهایی و به چه منظور صورت می گیرد؟

سلول تخم چگونه حاصل میشود؟این سلول در انسان چند کروموزوم دارد؟

سلولهای حاصل از تقسیم میوز چه تفاوتی با دیگر سلولهای بدن دارند؟

سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میوز انجام دهد.

الف- چند سلول جدید به وجود می آورد.     ب- هر سلول جدید چند کروموزم خواهد داشت.

تقسیم میوز در جنس نر و ماده را با یکدیگر مقایسه کنید؟

چرا در تقسیم میوز در جنس ماده فقط یک سلول تخمک حاصل می شود؟

وظیفة انتقال صفات ارثی با چه مولکولی است و این مولکول در چه بخشی از سلول جنسی قرار دارد.

هر نوکلئوتید از چه اجزایی ساخته شده است؟

واحد ساختمانیDNA را نام برده و مشخص کنید هر یک  از این واحدها از چه بخش هایی درست شده اند؟

انواع بازهای آلی در مولکول DNA را بنویسید؟

ساختمان مولکول DNA را توضیح دهید؟

بازهای مکمل در DNA را نام ببرید.

در صورتی که ترتیب نوکلئوتیدهای یک رشته از DNA به صورت AATGCC باشد توالی رشته مکمل را بنویسید.

DNA مواد لازم برای همانند سازی خود را از کجا فراهم می آورد؟

در همانند سازی DNA چرا دو رشته حاصل کاملا شبیه به هم هستند.

اگریک مولکول DNA